Now showing items 457-476 of 510

 • Vliv finanční krize na financování podniku 

  Farkaš, Timotej
  Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom finančnej krízy na financovanie podniku, presnejšie na jeho úverovanie. V teoretickej časti sú vysvetlené základné poznatky o úveroch a úrokových sadzbách. V praktickej časti je analyzovaný ...
 • Vliv podílu hrubovacích a dokončovacích metod obrábění na tržní cenu výrobku 

  Přikryl, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje a zkoumá vlivy hrubovacích a dokončovacích prací obrábění na tržní cenu konkrétních výrobků. Zabývá se technologii obrábění a popisu hrubovacích a dokončovacích prací. Dále mapuje historii, ...
 • Vliv podnikání na životní prostředí 

  Pustka, Ondřej
  V mé práci se pokouším zhodnotit obecný vliv podnikání na životní prostředí. Práce obsahuje dostupné zdroje k ochraně životního prostředí, zejména se zaměřením na odpadové hospodářství. Obsahem bakalářské práce je rovněž ...
 • Vliv změn v účetnictví na některé ukazatele finanční analýzy na příkladu vybrané firmy 

  Polášková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá v teoretické i praktické části dopady změn českého finančního účetnictví na vybrané ukazatele finanční analýzy společnosti Maxis a.s. ve Valašském Meziříčí. Při zkoumání účetních výkazů z let ...
 • Volba formy podnikání 

  Omerović, Anela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na podnikatelskou činnost v České republice. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit a porovnat jednotlivé formy podnikání. V teoretické části jsou popsány výhody a nevýhody jednotlivých ...
 • Vybraná specifika problematiky DPH v intrakomunitárních obchodech 

  Kočařík, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku DPH v rámci intrakomunitárních obchodů. Hlavním pilířem celé práce je návrhové řešení průběhu obchodních operací, mezi tuzemskou obchodní společností a ekonomickými subjekty z ...
 • Vybudování fyzioterapeutického a wellnes centra za podpory dotace ze strukturálního fondu EU 

  Girgleová, Klára
  Tato práce se věnuje vybudování centra a činnosti v oblasti fyzioterapie a získání dotace ze strukturálního fondu Evropské unie a náležitostmi s tím spojené. Prolíná praktickou část tvorby žádosti včetně všech částí žádosti ...
 • Vymáhání pohledávek 

  Kuchyňková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek ve společnosti XYZ, a.s.. Práce se zabývá teoretickým vymezením pohledávky, dále jsou srovnávány teoretické poznatky se skutečností. Práce obsahuje návrh na zavedení ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Šafaříková, Sandra
  Bakalářská práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. Teoretická část se zabývá využitím finanční analýzy, technik a metodických nástrojů, ukazatelů a dalších složek, které tvoří ...
 • Využití ICT pro zefektivnění výrobního procesu 

  Tkačin, Michal
  Bakalárska práca analyzuje súčasný stav informačnej podpory výrobných procesov v oblasti vyrezávania komponentov z plechov v spoločnosti Tatravagónka a.s. Poprad. V nasledujúcom kroku navrhuje zmenu vo forme centrálneho ...
 • Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě 

  Hrdina, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení bodu zvratu ve firmě, na analýzu nákladů a nalezení cest na jejich snížení. Specifikuje náklady, tržby z prodeje a bod zvratu. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány ...
 • Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě 

  Feldová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů firmy a jejich analýzou s využitím metody bodu zvratu. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy a je specifikován bod zvratu. Praktická část již aplikuje teoretická ...
 • Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě 

  Hrdina, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení bodu zvratu ve firmě, na analýzu nákladů a nalezení cest na jejich snížení. Specifikuje náklady, tržby z prodeje a bod zvratu. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány ...
 • Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě 

  Kovácsová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení bodu zvratu ve firmě, na analýzu nákladů a nalezení cest na jejich snížení. Specifikuje náklady, tržby z prodeje a bod zvratu. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány ...
 • Výběr marketingové strategie vybraného fitcentra 

  Kadlecová, Kristýna
  Bakalářská práce se věnuje výběru marketingové strategie FITKA ABC. Práce je rozdělena do částí. První část uvádí teoretická východiska. V druhé části byla provedena analýza denních záznamů a vyhodnocení dotazníkového ...
 • Výběrové řízení na dodavatele VUT Brno 

  Vavrinčíková, Lucia
  Obsahem této práce je sestavení pokynů pro optimální postup případného výběru dodavatele, prostřednictvím veřejné soutěže. V první části se budu věnovat zákonným náležitostem a podmínkám vypsání veřejné zakázky na výběr ...
 • Výroba dětské stoličky pro stomatologickou ordinaci s využitím metody Fused Deposition Modeling 

  Kyseľová, Barbora
  Bakalárska práca popisuje tvorbu návrhu modelu detskej stoličky v tvare ľudského zuba využiteľnou v stomatologickej ordinácii. Práca je radená do nadväzujúcich oddielov tak, ako bolo pri návrhu postupované. V úvode práce ...
 • Výroba modelu krytu lyžařské helmy s využitím CAD aplikace a moderní aditivní technologie 

  Navrátil, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je zhotovení krytu lyžařské helmy. V práci je prakticky znázorněn kompletní proces, kterým musí model při své výrobě projít od počítačového 3D návrhu, přes nastavení jeho výroby v odpovídajícím ...
 • Výroba vrtule modelu RC letadla pomocí mechanického kopírovacího zařízení 

  Krátká, Romana
  Tato bakalářská práce je vypracována v rámci studijního oboru Ekonomika a procesní management, program Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. První část práce je zaměřena na teoretická východiska obecné ...
 • Výrobní procesy ve firmě 

  Langerová, Věra
  Bakalářská práce je zaměřena na „Výrobní procesy ve firmě“. Problematika je rozčleněna do tří částí. V první části je teoretické východisko, které je zaměřeno na základní terminologii strojírenské výroby a obrábění. Následuje ...