Now showing items 479-498 of 510

 • Webový systém a klientské aplikace pro neziskovou organizaci 

  Češka, Petr
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit a vylepšit aktuální řešení webových stránek neziskové organizace tak, aby splňoval náročnější požadavky na webový informační systém a vytvořil tím tak dostupnou podporu pro řízení ...
 • Založení a provoz bike parku 

  Dundáček, Jiří
  Práce je zaměřená na analýzu výstavby specifického cyklistickéh zařízení v přírodě - bike parku, a návrh na jeho zřízení a provozování.
 • Zaměstnání nového zaměstnance při současném snížení nákladů na jeho odměňování 

  Houfková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá pracovně právními vztahy, konkrétně vznikem pracovního poměru. Je zaměřena na možnosti finanční úspory při odměňování nového zaměstnance využitím příspěvků od úřadu práce a zaměstnáním osoby se ...
 • Zavedení Chytré izolace® na evropský trh 

  Packová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením efektivnosti použitých marketingových nástrojů společnosti LIKO-S, a. s. pro zavedení nového produktu do České republiky. Zároveň se práce zabývá návrhem marketingových strategií ...
 • Zavedení managementu bezpečnosti ICT na střední škole 

  Matusík, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je návrh zavedení managementu bezpečnosti ICT na konkrétní střední škole v Moravskoslezském kraji. Úvodní část popisuje objekt školy a dosavadní management bezpečnosti. V praktické části této ...
 • Zavedení přístupů štíhlé výroby se zaměřením na produktivitu práce 

  Vavrík, Michal
  Bakalárska práca sa zameriava na zavedenie prístupov štíhlej výroby do konkrétneho výrobného úkolu vo vybranej spoločnosti. Stanovuje základné požiadavky na prvky štíhlej výroby a analyzuje konkrétny súčasný výrobný úkol. ...
 • Zavedení systému podpory zdraví na vybraném pracovišti aneb jak na zdravý podnik 

  Zboranová, Romana
  Bakalářská práce byla zpracována na téma zavedení systému na podporu zdraví v Třineckých železárnách. Úroveň systému podpory zdraví byla posouzena pomocí interních materiálů podniku a dotazníkového šetření. Na základě ...
 • Zákon o DPH ve stavebnictví v České republice a na Slovensku 

  Slámová, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání zákonů o dani z přidané hodnoty ve stavebnictví v České Republice a na Slovensku. Poukazuje na rozdíly mezi těmito státy a popisuje hlavní rozdíl, režim přenesené daňové ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Uhlíř, Petr
  Tato Bakalářská práce si klade za cíl objasnit vývoj v zálohování, obnovy a dlouhodobém uchovávání dat jak v obecné úrovni, tak v konkrétním projektu NDK. Dále poukazuje na světové trendy v tomto oboru a zabývá se myšlenkou ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Navrátil, Jindřich
  Tématem bakalářské práce je Zálohování dat a datová úložiště. Jsou zde analyzovány problémy související se zálohovacím procesem a datovými úložišti v konkrétním zdravotnickém zařízení. Dále jsou uvedeny praktické návrhy ...
 • Zdanění nestátních neziskových organizací 

  Librová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaněním nestátní neziskové organizace, přesněji občanského sdružení. Podstatou této práce je snaha o optimalizaci základu daně. Na základě zjištěných skutečností (převážně ze zákona č. ...
 • Zdanění studentů v České republice 

  Bartoň, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení základní problematiky týkající se zdanění příjmu studentů. První kapitola popisuje teoretická východiska, vymezuje daňovou teorii, jsou vysvětleny základní informace ke zdaňování ...
 • Zdanění závislé činnosti v České republice - vývoj a změny od roku 2007 

  Děchtěrenková, Šárka
  Bakalářská práce je zaměřena na popis změn právní úpravy zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2007. Pozornost je věnována především dopadům jednotlivých změn na daňové poplatníky, tedy zaměstnance. ...
 • Zdaňování příjmů fyzických osob - porovnání současné právní úpravy s právní úpravou přijatou pro roky 2014 a 2015 

  Bohůnová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá vývojem ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zaměřuje se zejména na změny, které mají nabýt účinnosti dne 01.01.2014 nebo 01.01.2015. Cílem práce je srovnání daňové zátěže ...
 • Zdaňování příjmů fyzických osob - současnost a budoucí právní úprava 

  Šťastná, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na změny zákona o daních z příjmů účinných od roku 2013 v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob. Dopad vybraných změn je prezentován na porovnání daňové zátěže modelových poplatníků. Bakalářská ...
 • Zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Irsku - komparace 

  Segéňová, Daniela
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnání zdaňování fyzických osob v České republice a v Irsku. Práce obsahuje popis daňových soustav a postupy zdanění fyzických osob v uvedených zemích. V závěru práce jsou uvedeny ...
 • Zefektivnění týmové komunikace a návrh motivačního systému ve vybraném podniku 

  Krejčová, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci a komunikaci v hokejovém A-týmu HC Dukla Jihlava. Analyzuje chod týmu, hledá řešení pro lepší, rychlejší a snadnější komunikaci. Hodnotí současný stav a navrhuje efektivnější systém ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kypet, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením a zhodnocením finanční situace podniku Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. Na základě výsledků finanční analýzy jsou uvedeny návrhy a opatření, které mají vést k celkovému ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku s využitím VBA 

  Zoubková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční situaci vybraného podniku na základě metod finanční analýzy. Pro výpočet jednotlivých ukazatelů byl vytvořen vlastní jednoduchý algoritmus ve Visual Basic for Application v prostředí ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku s využitím VBA 

  Richtrová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. Finanční situace je posouzena za pomoci metod finanční analýzy. Za pomoci VBA, které je součástí MS Excel 2007, je vytvořen ...