Now showing items 132-151 of 510

 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kratochvilová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti, snaží se posoudit současný celkový ekonomický stav, jeho příčiny a jeho budoucí vývoj. Teoretická část popisuje co je finanční analýza, k čemu slouží a její metodické ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Majlišová, Simona
  Bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situaci firmy Wistron s.r.o. v období let 2007 – 2011. Podkladem byly účetní výkazy firmy ze sledovaného období. Práce je rozdělená do dvou hlavních částí. V první části ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Lattenberg, Jan
  Předmětem bakalářské práce „Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku” je finanční analýza právě vybraného podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a na praktickou část. V teoretické části jsou popsány jednotlivé ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Němcová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku FPO s.r.o. První část se věnuje teoretickým východiskům, kde jsou charakterizovány základní pojmy a představeny vybrané metody a ukazatele. Další část je praktická, ve ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Doupalová, Nikola
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci a výkonnost A.W. společnosti s.r.o. v letech 2008-2011. V teoretické části jsou vysvětleny metody finanční analýzy a ukazatel ekonomické přidané hodnoty. Po stručném představení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Figala, Ondřej
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení výkonnosti vybraného podniku. Zkoumaná firma pro tuto bakalářskou práci je Ostravapol Beta, s.r.o. Hlavní činností firmy je nákup/prodej kovových plechů a tvorba ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Havlík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti a managementu společnosti VAMET, s.r.o. Komplexní analýza společnosti je dělána na základě hodnotícího, devíti kriteriálního modelu Rady kvality České Republiky, tzv. modelu ...
 • Informační systém pro ESN sekci 

  Hromada, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vytvoření informačního systému pro podporu hlavních procesů Medzinárodního studentského klubu Vysokého učení technického v Brně a jiných sekcí Erasmus Student Network. Práce obsahuje ...
 • Inovace lyžařského výcviku pro mateřskou školu Horní Bečva 

  Proroková, Jitka
  Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována metodice lyžování, charakteristice lyžařského kurzu, zabývá se dále psychomotorickým vývojem dětí předškolního věku. Praktická část ...
 • Institut společného zdanění manželů 

  Šoukalová, Monika
  Bakalářská práce se zaměřuje na institut společného zdanění manželů. První část obsahuje obecnou daňovou teorii, popisuje daňovou soustavu, daň z příjmů fyzických osob a institut společného zdanění manželů. Další část ...
 • IS pro správu bytového domu 

  Fotijev, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků na vytvoření informačního systému pro správu bytového domu, návrhem řešení vycházejícího z vytvořené analýzy a implementace části tohoto návrhu. Cílem práce je vytvořit funkční ...
 • Kalkulačný systém v spoločnosti RR Slovakia a.s. 

  Teknős, Oliver
  Bakalárska práca sa venuje problematike zavedenia nového kalkulačného systému v spoločnosti RR Slovakia a.s. vo Zvolene. Firma sa zaoberá výrobou prevodov a prevodoviek. Bakalárska práca je rozdelená do troch častí. Prvá ...
 • Komparace účetního systému v České republice a ve Spolkové republice Německo 

  Balíčková, Alžběta
  Bakalářská práce vymezuje srovnání národních účetních systémů České republiky a Spolkové republiky Německo. Jsou porovnány hlavní rozdíly v účetních soustavách obou států v oblasti vedení účetnictví, výkaznictví a oceňování. ...
 • Komparace zdaňování příjmů z podnikání a ostatních příjmů v České republice a na Slovensku 

  Štorová, Nina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů osob samostatně výdělečně činných a zdaňování ostatních příjmů v České a Slovenské republice. Úkolem je porovnat systém zdaňování zmíněných příjmů ve vybraných krajinách. ...
 • Komunikační mix firmy Danza Brno o.s. 

  Jančová, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je komunikační mix firmy Danza Brno, o. s. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix této firmy. Srovnává teoretická východiska se skutečným stavem ve firmě a specifikuje, které složky komunikačního ...
 • Komunikační mix Plzeňského Prazdroje, a.s. 

  Štěpánková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu. Firma Plzeňský Prazdroj, a. s. je přední evropskou pivovarnickou společností. V této práci jsou vymezeny teoretické otázky marketingu, které souvisí s tématem. Poté, ...
 • Komunikační mix společnosti Cormen s.r.o. 

  Kutalová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy, ze které pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou zde ...
 • Komunikační mix taneční školy 

  Opluštil, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix taneční školy. Zabývá se komunikačními nástroji, které podnik využívá a jejich vylepšením. Obsahem je i vytvoření nových moderních a netradičních komunikačních nástrojů. ...
 • Komunikační mix ve společnosti servis Feňo 

  Feňo, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce „Komunikační mix ve společnosti servis Feňo“ je analýza současného stavu podniku, odhalit eventuální možné nedostatky a sestavení návrhu nového komunikačního mixu. Teoretická část je zaměřená na ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kohout, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační strategii podniku a návrh zlepšení této strategie v rámci jednotlivého podniku. Analyzuje a specifikuje aktuální komunikační strategii na příkladu vybrané firmy. Výsledky tvoří ...