Now showing items 172-191 of 510

 • Model internetového obchodu se sanitární technikou 

  Pavlů, Jan
  Bakalářská práce obsahuje návrh modelu internetového obchodu se sanitární technikou. Jsou v ní popsány základní teoretické pojmy a problematika s touto formou obchodování spojená. Práce popisuje vybrané moduly a funkce ...
 • Modely 3D zobrazování v inteligentním prostředí e-business a ekonomické kybernetiky 

  Burýšek, Michal
  Vytvoření modelu předpokládaného vývoje 3D zobrazování jako nástroje prostředí e-business a oslovení potencionálního zákazníka v ekonomickém systému. Definování e-business prostředí jako modelu aplikované ekonomické kybernetiky.
 • Moderní přístup k elektronickému obchodu 

  Paulas, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu pro zvýšení konverzního poměru v elektronickém obchodě minicams.cz a implementací jeho jednotlivých částí. A to za využití moderních technologií a metod, aby byl výsledný návrh ...
 • Moderní řešení počítačové sítě rodinného domu 

  Moravec, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům s využitím automatizované domácnosti, které zahrnují výrobu tepla, detekce kouře, osvětlení a mnoho dalšího. První část práce je zaměřena na analýzu domu, ...
 • Motivace a postoje zaměstnanců ve sportovní organizaci 

  Čepcová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovní motivace a postojů k práci zaměstnanců sportovní organizace. Vymezuje základní pojmy a teorie související s procesem motivace. Pro účely práce jsou zvoleny tři sportovní ...
 • Možnosti modelu 3D zobrazení pro e-business a ekonomickou kybernetiku 

  Burýšek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá prostředím e-business, jeho současnými trendy, definováním obecně známých ekonomických postupům a jejich zobrazením pomocí schémat vědního oboru ekonomická kybernetika. V první části je zaměřena ...
 • Možnosti využití ekonomického informačního systému ve společnosti R.S. Aquatech CZ, s. r. o. 

  Dmytryszyn, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem změn způsobu vedení účetnictví v podniku. Popisuje základní teoretické poznatky o účetnictví a informačních systémech. Analyzuje aktuální stav v podniku R.S. AQUATECH CZ, ...
 • Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti 

  Šimeček, Oto
  Cílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České ...
 • Navrh databáze pro Fitcentrum Strážnice 

  Šebesta, Vladimir
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření SQL databáze pro Fitcentrum Strážnice, která bude sloužit k vedení Fitcentra, jež se skládá z obchodu a tělocvičny.
 • Náklady a přínosy zdravého životního stylu pro zaměstnance a jeho zaměstnavatele 

  Prax, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nákladů při absenci zaměstnanců v pracovní neschopnosti. Pomocí průzkumu je posouzena hodnota přímých i nepřímých nákladů. Dále se práce zabývá možností snížení těchto nákladů pomocí ...
 • Náklady sezonních zařízení s aplikací nového zákoníku práce 

  Kulčár, Jan
  Cílem mé práce je analyzovat personální management vybraných sezonních sportovních zařízení a zjistit, jestli se náklady na zaměstnance zvedly nebo snížily po tom, co vstoupila v platnost novela zákoníku práce 2012. ...
 • Nástroje komunikačního mixu pro podniky zabývající se vlasovou kosmetikou 

  Mikulová, Monika
  Tato práce se zabývá jednotlivými nástroji komunikačního mixu, které se v praxi vyskytují a využívají. První část přibližuje průběh komunikace a rozebírá jednotlivé druhy komunikačního mixu. Poukazuje i na nově se objevující ...
 • Návrh a implementace automatizovaného eshopu do firmy 

  Nejedlý, Lukáš
  Tato bakalářská práce se ve své teoretické částí zabývá technologiemi používanými v prostředí internetu. Analytická část řeší stávající stav internetového obchodu firmy Pevatools. Výstupem práce je návrh automatizovaného ...
 • Návrh a implementace části IS 

  Halász, Martin
  Základom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia časti informačného systému. Práca obsahuje analýzu vnútorného, vonkajšieho a odborového okolia svadobného salónu Lili a analýzu súčasného stavu webovej prezentácie.
 • Návrh a implementace elektronického obchodu 

  Kočár, Radek
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci elektronického obchodu. Je v ní zdokumentován proces tvorby partnerského elektronického obchodu a zhodnocena použitá řešení. Výsledkem práce je funkční elektronický obchod ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu firmy 

  Šmaha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem designu a struktury vznikajícího internetového obchodu běžícím na opensourcové distribuci. Návrh grafického designu se opírá o analýzu okolí podniku, konkurence a moderních trendů a je ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro základní a střední školy 

  Hrdina, Norbert
  Tato práce je vypracována na základě získaných zkušeností a požadavků z oblasti informačních systémů využívaných ve školství a jejím výsledkem je plnohodnotný webový informační systém. Součástí práce je vlastní aplikace ...
 • Návrh CRM pro internetový obchod pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá efektivními řešeními pro řízení vztahů se zákazníky ve společnosti ABC, s.r.o. Zaměřuje se na faktory působící na spokojenost a loajalitu zákazníků, kteří ve výsledku reflektují zisk společnosti. ...
 • Návrh části informačního systému pro firmu Webwings, s.r.o. 

  Kobelka, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku analýzy a návrhu části informačního systému pro firmu Webwings s.r.o. Firma Webwings s.r.o. dostala za úkol vytvořit pro svého klienta – Středisko Řehoře Mendla v Brně – informační ...
 • Návrh databáze pro efektivní fungování penzionu 

  Kornelly, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze, který má zefektivnit činnosti probíhající v penzionu Rumburak s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky, následně jsou zanalyzovány ...