Now showing items 199-218 of 510

 • Návrh elektronického obchodu pro Milibabka s.r.o. 

  Blahut, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem řešení elektronického obchodu pro společnost Milibabka s.r.o. zabývající se komisním prodejem zboží, zástavou a výkupem drahých kovů. Zejména pak analýzou současného stavu na trhu a ...
 • Návrh elektronického obchodu pro prodej elektronických cigaret 

  Liebscher, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh internetového obchodu pro prodej elektronických cigaret. Přináší přehled o možnostech pořízení e-shopu a zaměřuje se především na open-source systémy, které jsou na základě analýzy ...
 • Návrh elektronického obchodu pro stavebniny 

  Gryc, Radim
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku elektronického obchodu v oblasti stavebnictví. První část práce popisuje teoretické východiska pro návrh elektronického obchodu a procesy, které vznikají při obchodování se ...
 • Návrh financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Nováčková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy financování pořízení dlouhodobého majetku. V první části vymezuje druhy dlouhodobého majetku, způsoby, jakými lze dlouhodobý majetek financovat a dále uvádí výhody a nevýhody těchto ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Dobrovolný, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webových stránek konstrukční kanceláře K.B.K.-KON s.r.o. za účelem lepší propagace firmy. Práce se dělí na tři části. V části teoretické jsou rozebrány současné trendy v oblasti tvorby ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Boček, František
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dynamické webové prezentace pro konkrétní podnikatelský subjekt. Práce popisuje teoretická východiska pro tvorbu webových stránek za pomocí HTML, CSS, PHP a MySQL. Vybraný podnik je ...
 • Návrh informačního systému pro Majdy s.r.o. 

  Klimaj, Daniel
  Táto práca sa zaoberá problematikou návrhu informačného systému pre malú pekáreň Majdy s.r.o.. Analyzuje súčasný stav informačného systému a informačných technológií a na základe tejto analýzy a požiadaviek firmy popisuje ...
 • Návrh internetových stránek 

  Ujčík, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o návrhu internetových stránek pro již existující firmu za účelem zviditelnění se na trhu a následnou expanzi na zahraniční trhy. Práce se zabývá po obsahové stránce postupy, které dávají formu ...
 • Návrh internetových stránek 

  Krutiš, Rostislav
  Tato bakalářská práce pojednává o zpracování návrhu webových stránek pro Stavební firmu Stavospol Znojmo, s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska práce. V další kapitole zhodnotím současný stav webové prezentace. ...
 • Návrh jádra informačního systému pro zámečnickou firmu 

  Drápal, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jádra informačního systému pro zámečnickou firmu. Nejprve je provedena analýza současného stavu podniku. Na základě výsledků analýzy je navrhnuto pomocí nástrojů datového modelování, ...
 • Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia 

  Letková, Nina
  Bakalárska práca sa zameriava na tvorbu nového kalkulačného systému pre hlavný produkt výrobkového portfólia. Obsahuje analýzu súčasného stavu tvorby kalkulačného systému pre hlavný výrobný produkt a návrh nového spôsobu ...
 • Návrh komunikační strategie pro prodej odborné literatury 

  Krotký, Roman
  Předmětem bakalářské práce je návrh komunikační strategie pro nakladatelství BizBooks. Nejprve jsou uvedeny základní teoretické poznatky získané z literatury. Na základě analýz je vytvořena komunikační strategie s cílem ...
 • Návrh komunikační strategie společnosti 

  Janásová, Nela
  Bakalářská práce je orientována především na analýzu zvoleného podniku DEKOR, spol. s r.o. a dle získaných informací navrhuje řešení komunikačních problémů této společnosti. V teoretické části jsou objasněny především ...
 • Návrh komunikační strategie společnosti 

  Pečínka, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh komunikační strategie společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. V první části jsou vysvětleny teoretická východiska z oblasti marketingového mixu a komunikačního mixu. V úvodu ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Odvářková, Alice
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení komunikačního mixu společnosti Berentzen Distillers CR, spol. s r.o., která se zabývá především prodejem alkoholických nápojů, ale i silniční motorovou dopravou. Práce popisuje ...
 • Návrh komunikačního mixu pivovaru Rychtář 

  Netolická, Petra
  Cílem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace Pivovaru Rychtář, a.s., zhodnocení situace a následný návrh nového komunikačního mixu. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. ...
 • Návrh komunikačního mixu pro hlavní činnost společnosti Roll&Styl, s. r. o. 

  Urbánková, Renáta
  Bakalářská práce se zabývá podrobným rozborem společnosti s ručením omezeným Roll&Styl, která sídlí na Slovensku. Zaměřuje se především na propagaci firmy a části produktů, které jsou pro podnik nejvýnosnější. Postupným ...
 • Návrh komunikačního mixu pro uvedení nového výrobku 

  Kundrátek, Jan
  Bakalářská práce obsahuje tři hlavní kapitoly. V první části jsou teoretické východiska této práce. Analytickou část, která zachycuje současný stav společnosti a potřebu vytvoření nového komunikačního mixu pro uvedení ...
 • Návrh komunikačního mixu salonu MIA 

  Jozefová, Silvie
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stávajícího komunikačního mixu salonu MIA a podat návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska s daným problémem související. Další, praktická ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Štěpánová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost PKZ Keramika Poštorná, a. s. Cílem je vytvoření komunikačního plánu, který povede ke zviditelnění samotného podniku i jeho sortimentu. Obsahuje návrhy ...