Now showing items 21-40 of 498

 • Analýza demografického vývoje ve školství města Vyškova 

  Burdová, Mária
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje ve městě Vyškov. Analyzuje počet dětí navštěvujících školní a předškolní zařízení v závislosti na počtu narozených dětí a určuje prognózu počtu dětí, které ...
 • Analýza ekologických daní v EU 

  Hrdličková, Lenka
  Předmětem bakalářské práce „Analýza ekologických daní v EU“ je popsat a zhodnotit zavedení ekologické daňové reformy v Evropské unii, a to především na území České republiky. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů firmy EKONOM STUDIO, s. r. o. pomocí časových řad 

  Dudek, Miroslav
  Pomocí analýzy časových řad a regresní analýzy je popsán vývoj sledovaných (vybraných) ukazatelů v čase a vyjádřen trend dlouhodobého vývoje. Výsledky analýz jsou přehledně znázorněny v tabulkách a grafech. V závěru ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kubicová, Lenka
  Bakalářská práce analyzuje vybrané ekonomické ukazatele společnosti AXA životní pojišťovna, a.s. V teoretické části je popsána problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ukazatelů v pojišťovnictví. Praktická ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Lösselová, Sylva
  Bakalářská práce popisuje analýzu vybraných ekonomických ukazatelů AGRODRUŽSTVA Miroslav pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na tři části – teoretická východiska práce, analýza současného stavu a návrh vlastního ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kočárek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je provést zhodnocení ekonomického zdraví podniku na základě výsledků finanční analýzy společnosti a zároveň předpovědět vývoj ekonomických ukazatelů do budoucna při zachování stávajících trendů. ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Marek, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikaci vybraných statistických metod pro hodnocení finanční situace společnosti Gopas, a. s. Teoretická část práce je věnována vysvětlení problematiky časových řad, finanční analýzy ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kruljacová, Anna
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím vybraných štatistických metód pre hodnotenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti XX, s. r. o. V teoretickej časti je vysvetlená problematika ekonomických ukazovateľov, časových radov ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Fürst, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a technickou analýzou vybraných investičních nástrojů. Jako zdroj informací jí jsou reálné oficiální výsledky daných instrumentů. Cílem je analyzovat data z minulých let ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Dorčincová, Šárka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů v Oblastní charitě Ústí nad Orlicí. Specifikuje uvedené poměrové ukazatele, jako jsou např. ukazatele rentability, zadluženosti, likvidity, apod. a srovnává ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Mikloško, Pavel
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím vybraných štatistických metód pre hodnotenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti SHP Harmanec a.s. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie vybraných ekonomických ukazovateľov ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Vlček, Jan
  Bakalářská práce popisuje analýzu vybraného ekonomického ukazatele banky ABC, kterým je odchodovost klientů. V první části bakalářské práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k pochopení analyzovaného problému. ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Surman, Richard
  Tato práce se věnuje vývoji dlouhodobé nezaměstnanosti na území České republiky. Zabývá se příčinami a důsledky, zkoumá její vzdělanostní složení a věnuje se ekonomickým a sociálním okolnostem. Pomocí statistické analýzy ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Mohapl, Petr
  Obsahem této práce je zpracování kompletní finanční analýzy firmy ICE Invest spol. s r.o. Samotná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první se bude jednat o teoretické zpracování problematiky statistických ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti SWN Moravia s.r.o. pomocí statistických metod 

  Černá, Vladimíra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společnosti SWN Moravia s.r.o. Analýza je provedena pomocí zvolených ukazatelů a následnou aplikací vhodných statistických metod. Pomocí regresní analýzy a časových řad je pak ...
 • Analýza financování florbalových klubů 

  Plíva, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou financování dvou vybraných florbalových klubů, jejíž výsledky shrnují možné zdroje celkových výnosů potřebných pro pokrytí celkových nákladů souvisejících s činností klubů. Popisuje, co ...
 • Analýza finančního vývoje podniku pomocí časových řad 

  Bartel, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finančního vývoje společnosti pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje potřebnou problematiku teorie časových řad, regresní analýzy a finanční analýzy. Cílem této práce ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Šikula, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané organizace. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti vybraných metod, rozbor vnějšího i vnitřního okolí firmy, na jehož základě jsou formulovány návrhy a doporučení, které společnost ...
 • Analýza informačního systému firmy VVS Verměřovice s. r. o. 

  Kroulík, Jakub
  Obsahem práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě VVS Verměřovice s. r. o., která se zabývá návrhy a realizací efektivní výživy zvířat, a zjištění, zdali je nutné tento informační systém ...
 • Analýza motivace a návrh změny ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. 

  Jančíková, Kateřina
  Bakalářská práce analyzuje současnou motivaci zaměstnanců ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy motivace a odměňování zaměstnanců. V praktické části je zkoumán současný ...