Now showing items 405-424 of 510

 • Řízení logistického toku ve výrobním podniku 

  Nagyová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením logistického toku ve vybraném výrobním podniku. Analýza je provedena ve společnosti Medin, a. s., která je největším českým výrobcem lékařských implantátů a nástrojů. Práce je zaměřena ...
 • Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...
 • Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Pyszko, Urszula
  Bakalářská práce „Řízení nákladů v podniku“ je zasvěcena problematice nákladů a jejich kalkulaci ve firmě Anticor Bohemia s.r.o.. Tento podnik sídlí v Ostravě-Nové Bělé a náplní jeho práce je prodej elektroinstalačních ...
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Síťová infrastruktura počítačové herny 

  Haratický, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem počítačové sítě v budově společnosti, která vyniká v oblasti hazardu. V práci je obsažena teorie síťové problematiky, analyzován současný stav a také požadavky na realizaci. Popisuje technické ...
 • Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft Sharepoint Server 

  Vala, Lukáš
  Bakalářská práce „Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft SharePoint Server“ pojednává o aktuálním stavu interní komunikace na Vysokém učení technickém v Brně, a to konkrétně na fakultě podnikatelské, ústavu ...
 • Specifika motivace pracovníků v pomáhající sféře 

  Mikeš, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků a výší jejich odměn v Dětském domově v Přerově a v Dětském domově v Hranicích na Moravě. Cílem této práce je celkové zlepšení výběrů a péče o pracovníky na základě navržených ...
 • Specifika výběru a evaluace zaměstananců ve sportovních zařízeních 

  Zugar, Tadeáš
  Předmětem mé bakalářské práce je vyhodnotit stávající situaci ve vybraném sportovním zařízení a navrhnout možná zlepší. Tato práce obsahuje všechna mnou zjištěná data. Konečné řešení budu prezentovat generálnímu řediteli ...
 • Sponzoring a reklama jako zdroj financování fotbalového klubu 

  Vašendová, Dominika
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování sportovního klubu. Jedním ze dvou primárních zdrojů k zabezpečení této činnosti je sponzoring. Práce se zabývá podstatou a smyslem sponzoringu, jeho typy a cíli. Neoddělitelnou ...
 • Sponzoring a reklama jako zdroj financování hokejového klubu 

  Šatníková, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování hokejového klubu. Jedním z primárních zdrojů k zabezpečení této činnosti je sponzoring. Další nedílné součásti financování klubu jsou jeho reklamní možnosti. V práci je specifikováno ...
 • Srovnání efektivnosti nízkonákladových forem reklamy 

  Mareš, Karel
  Bakalářské práce se zaměřuje na rozbor placeného i neplaceného reklamního využití sociální sítě Facebook. Placenou reklamu Facebooku potom srovnává s nástrojem společnosti Google a ukazuje výhody a nevýhody každé z nich. ...
 • Srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Německu 

  Königová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním zdanění v České republice a v Německu. Objasňuje základní pojmy spojené s problematikou zdaňování a popis metodiky zdanění fyzických osob výše zmíněných zemí. Praktická část přináší ...
 • Standardizace práce mistra 

  Grulich, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci procesů ve společnosti Siemens, s.r.o. - odštěpný závod elektromotory Mohelnice, které povedou k zeštíhlení výroby. Obsahuje analýzu procesů a návrh na zefektivnění řídících ...
 • Statistické metody výběru vzorku při provádění finančních auditů a počítačová podpora jejich zpracování 

  Šimák, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou štatistických metód výberov vzorkou pre kontrolu účtovníctva klientov. V prvej časti je rozoberaný teoretický popis práce audítora, ktorý na základe týchto metód vykonáva ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu firmy 

  Kosíř, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem strategického řízení elektronického obchodu firmy, tak aby byly splněny nejmodernější trendy v oblasti elektronického obchodování, firma byla schopná konkurence na poli elektronického ...
 • Strategie rozvoje malého podniku 

  Motyčka, Jan
  Téma mé bakalářské práce je strategie rozvoje malého podniku a mým úkolem tedy bude navrhnout efektivní a použitelný plán rozvoje. Práci budu zpracovávat na základě dat získaných z kavárny ART cafe, s.r.o., se sídlem v ...
 • Strategie zavedení elektronického obchodu na trh 

  Kerndl, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky zavedení nového elektronického obchodu na trh. Využitím analytických metod určíme nejefektivnější postup pro konkrétní společnost. V první části této práce se seznámíme ...
 • Struktura vývojových, obráběcích, montážních a expedičních prací ve firmě 

  Antošová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výrobu ve strojírenské firmě TOS Kuřim, na strukturu vývojových, obráběcích, montážních a expedičních pracovišť. Má za cíl nalezení „slabého místa“, ekonomické zhodnocení a návrh řešení ...