Now showing items 425-444 of 510

 • Studie bezpečnosti práce v průmyslových podnicích 

  Res, Dominik
  Tato práce je zaměřena na seznámení s legislativou týkající se BOZP a její interpretaci v praxi. Hlavní důraz je pak kladen na sestavení, následný rozbor dokumentace, vyhledání a analýzu rizik v provozu.
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Turčan, Michael
  Bakalářská práce přináší na základě analýzy podmínek práce v konkrétní organizaci zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Práce ...
 • Studie ekologického projektu pro ochranu životního prostředí 

  Jánský, David
  Práce přibližuje aktuální trendy a přístupy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Popisuje současný přístup politiky ČR v oblasti životního prostředí a jeho spolupráci se státy Evropy. V ...
 • Studie ekologických projektů pro ochranu životního prostředí v ČR 

  Jánský, David
  Práce přibližuje aktuální trendy a přístupy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Popisuje současný přístup politiky ČR v oblasti životního prostředí a jeho spolupráci se státy Evropy. V ...
 • Studie hodnocení podnikání ve vybrané firmě z nákladového hlediska 

  Šmídová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá studií hodnocení podnikání ve firmě Zoko, spol. s r. o. z nákladového hlediska. Představuje společnost a rozbor nákladů vznikajících z výroby pro hlavního zákazníka, která tvoří většinu produkce. ...
 • Studie navýšení výkonnosti výrobního podniku 

  Studený, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav procesu sekvencovania spoločnosti GRUPO ANTOLIN Bratislava s.r.o. závod Žilina, zistiť oblasti možného zlepšenia a navrhnúť prípadné riešenia optimalizácie, ktoré povedú ...
 • Studie obalového hospodářství v podnikatelských subjektech 

  Al Sharua, Adéla
  Bakalářská práce se věnuje studii a analýze současného obalového hospodářství ve sklářské firmě KAVALIERGLASS, a. s. v Sázavě. Práci tvoří tři části, přičemž první část se zaobírá teoretickými poznatky z oblasti logistiky, ...
 • Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů 

  Dvořák, Jan
  Předmětem bakalářské práce je studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce a vysvětluje základní pojmy. Praktická část je zaměřena na popis výrobní ...
 • Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů 

  Hudeček, Petr
  Předmětem bakalářské práce „Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů“, je analýza současného stavu ve firmě, tj. možnosti a kapacity firmy pro výrobu nového výrobku. Podle těchto zjištění rozhodnout, ...
 • Studie průběhu zakázek ve vybraném podniku poskytujícím služby 

  Alánová, Hana
  Tato práce na základě studie zjišťuje průběh zakázky v jedné ze sekcí divize firmy COFELY a.s., která se zabývá elektromontážemi. Nejprve je firma představena, jsou uvedeny druhy zakázek a následují správné teoretické ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou ve společnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Elšík, Tomáš
  V mé bakalářské práci se budu zabývat průběhem zakázky vybraným podnikem. Spolupracoval jsem se společností Touax s.r.o., která mi poskytla veškeré potřebné informace a podklady, díky kterým jsem byl schopen analyzovat a ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Olejová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom priebehu zákazky spoločnosťou SLB, s.r.o., ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu špeciálnych ložísk. Práca analyzuje súčasný priebeh zákazky spoločnosťou a špecifikuje jednotlivé podnikové ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Markovičová, Radka
  Bakalárska práca analyzuje štúdiu priebehu zákazky v spoločnosti ABC, s. r. o. Teoretická časť sa zameriava na vysvetlenie pojmov, ktoré súvisia so zákazkou. Praktická časť obsahuje súčasný priebeh zákazky a návrh na ...
 • Studie řízení zásob ve vybraném podniku 

  Bistrá, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob v podniku První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Pomocí analýzy ABC bude zjišťováno, jak nejlépe zásoby redukovat pro návaznost plynulosti výrobního procesu. Následně ...
 • Studie uplatnění procesního řízení v obchodní organizaci 

  Fiala, Adam
  Bakalářská práce se věnuje procesnímu řízení v podniku Horácké autodružstvo, který je autorizovaným prodejcem vozů Škoda a provozovatelem mnoha dalších služeb. Práce podrobně analyzuje současný stav v podniku a veškeré ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Kornel, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky v konkrétním podniku. Je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení materiálového toku a celé výrobní logistiky.
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Chlapek, Radan
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. Nejdříve je provedena analýza současného stavu, poté vypracována teoretická východiska k dané problematice. Následně práce navrhuje vlastní řešení ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Karlík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií a optimalizací řízení zásob ve společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s.. Při analýze zásob jsou využity metody ABC, XYZ a jejich kombinace. Z výsledků těchto analýz plyne návrh řešení pro ...
 • Studie zadávání výrobního úkolu vybraných technologii 

  Holík, Radim
  Bakalářská práce pojednává o průběhu vybraných zakázek napříč firmou. Na jednom z klíčových pracovišť se vyskytne porucha, která výrazně ovlivňuje termín jejich dokončení a výšku celkových nákladů. Řešením práce je vytvoření ...