Now showing items 21-40 of 483

 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti First Forest, s.r.o. 

  Košvicová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na vypracování komunikačního mixu společnosti First Forest, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část vysvětluje základní pojmy z oblasti marketingu, analytická ...
 • Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě 

  Feldová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů firmy a jejich analýzou s využitím metody bodu zvratu. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy a je specifikován bod zvratu. Praktická část již aplikuje teoretická ...
 • Zavedení managementu bezpečnosti ICT na střední škole 

  Matusík, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je návrh zavedení managementu bezpečnosti ICT na konkrétní střední škole v Moravskoslezském kraji. Úvodní část popisuje objekt školy a dosavadní management bezpečnosti. V praktické části této ...
 • Specifika výběru a evaluace zaměstananců ve sportovních zařízeních 

  Zugar, Tadeáš
  Předmětem mé bakalářské práce je vyhodnotit stávající situaci ve vybraném sportovním zařízení a navrhnout možná zlepší. Tato práce obsahuje všechna mnou zjištěná data. Konečné řešení budu prezentovat generálnímu řediteli ...
 • Vliv podílu hrubovacích a dokončovacích metod obrábění na tržní cenu výrobku 

  Přikryl, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje a zkoumá vlivy hrubovacích a dokončovacích prací obrábění na tržní cenu konkrétních výrobků. Zabývá se technologii obrábění a popisu hrubovacích a dokončovacích prací. Dále mapuje historii, ...
 • Finanční analýza podniku 

  Capyková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou energetické společnosti E.ON, s. r. o. v letech 2008 – 2011. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsem uvedla metody finanční analýzy. ...
 • Rekonstrukce počítačové sítě kancelářského objektu 

  Šebrle, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě ve společnosti Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o. Následně byl vypracován návrh nové sítě dle požadavků investora. V práci jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Štěpánek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ZEA Rychnovsko, a. s., v letech 2007 – 2011 pomocí metod finanční analýzy. Podkladem pro finanční analýzu byly účetní závěrky za sledované období. Na základě ...
 • Podnikatelský záměr pro výrobu a prodej funkčního prádla 

  Bartoňková, Lucie
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je vypracovat podnikatelský záměr pro výrobu a prodej funkčního prádla. Práce obsahuje teoretická východiska zaměřená na tuto problematiku. V praktické části je provedena analýza současné ...
 • Zákon o DPH ve stavebnictví v České republice a na Slovensku 

  Slámová, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání zákonů o dani z přidané hodnoty ve stavebnictví v České Republice a na Slovensku. Poukazuje na rozdíly mezi těmito státy a popisuje hlavní rozdíl, režim přenesené daňové ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Mikloško, Pavel
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím vybraných štatistických metód pre hodnotenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti SHP Harmanec a.s. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie vybraných ekonomických ukazovateľov ...
 • Analýza soudobých podmínek úvěrování fyzických osob obchodními bankami a nebankovními subjekty v ČR 

  Hromek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty v České republice a zhodnocením soudobých podmínek pro toto úvěrování s cílem vypracování doporučení pro fyzické osoby. ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Zavadilová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení marketingového mixu vybrané firmy. Formou dotazníkového šetření zjišťuje aktuální stav spokojenosti zákazníků s celkovou nabídkou zboží a služeb. Na základě zjištěných poznatků je ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šenkýřová, Iva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru, který bude využit pro rozvoj podniku Pneuservis Holíková. Práce se zabývá teoretickým popisem podnikatelského záměru a jeho obsahu, pokračuje zhodnocením ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zavoralová, Štěpánka
  V bakalářské práci se budu zabývat zpracováním podnikatelského záměru. Na základě teoretických poznatků vybuduji soukromou mateřskou školu Minnie se zaměřením na anglický jazyk, která bude sídlit v centru města Hradce Králové.
 • Návrh a implementace informačního systému pro základní a střední školy 

  Hrdina, Norbert
  Tato práce je vypracována na základě získaných zkušeností a požadavků z oblasti informačních systémů využívaných ve školství a jejím výsledkem je plnohodnotný webový informační systém. Součástí práce je vlastní aplikace ...
 • Návrh distribuční logistiky ve vybrané společnosti s využitím metody TOC 

  Pisarovský, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na fungování distribuční logistiky podniku za použití nástrojů teorie omezení (TOC). Soustředí se na analýzu základních procesů, hledání jejich úzkých míst a následnou úpravu těchto nedostatků ...
 • Návrh jádra informačního systému pro zámečnickou firmu 

  Drápal, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jádra informačního systému pro zámečnickou firmu. Nejprve je provedena analýza současného stavu podniku. Na základě výsledků analýzy je navrhnuto pomocí nástrojů datového modelování, ...
 • Návrh počítačové sítě pro dřevozpracující podnik 

  Kampas, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o počítačových sítích. Konkrétně se zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro dřevozpracující podnik, ve kterém je potřeba provést optimalizaci stávající kabeláže.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pilná, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti ZV - Nástroje s. r. o., v období let 2009 – 2012, za pomocí metod finanční analýzy, které vycházejí z údajů účetních výkazů podniku za sledované ...