Now showing items 21-40 of 488

 • Odometrický modul pro mobilní robot 

  Davídek, Daniel
  Hlavním cílem této práce byl návrh a zprovoznění odometrického modulu pro mobilní robot envMap. Modul zpracovává signály z enkodérů a následně vypočítává polohu a natočení robotu spolu s pravděpodobností jeho výskytu. ...
 • Optimalizace výběru aktuátorů pro vzdušný průzkumný prostředek 

  Vítek, Milan
  Cílem této práce je vytvoření doporučení pro výběr motorů, vrtulí a baterií pro vícemotorové létající prostředky, jež budou při dané konfiguraci optimální s ohledem na předpokládanou délku letu a dosažitelnou dynamiku. V ...
 • Matematicko-fyzikální model nanopivovaru 

  Blaha, Vít
  Práce popisuje matematicko-fyzikální model nanopivovaru navržený v programu Matlab-Simulink. Je zaměřena na ohřev kapaliny v nádobě s tištěnými topnými spirálami a v nádobě s olejovou lázní. Vytvořené mo dely jsou verifikovány ...
 • Stříkané pracovní elektrody elektrochemických senzorů 

  Lechner, Filip
  Tato práce se zabývá optimalizací tlustovrstvé pracovní elektrody pro stanovení látek ve vodných roztocích. Elektroda je tvorena kontaktním prívodem z platiny a aktivního povrchu modifikovaného vícestennými uhlíkovými ...
 • Řízení modelu pneumatického lisu 

  Sikora, Martin
  Tato práce se zabývá vylepšením modelu pneumatického lisu. Dokument obsahuje stručný popis modelu lisu. Dále se zaměřuje na dokončení lisovacího zařízení po stránce bezpečnosti a funkčnosti. V kapitole Volba instrumentace ...
 • Charakteristické vlastnosti luminiscenčního záření solárních článků 

  Malý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi luminiscenčního záření fotovoltaických článků při elektroluminiscenci. Elektroluminiscence je děj, kdy látka začne vyzařovat elektromagnetické záření (tedy luminiscenci) vlivem ...
 • Měřicí a zaznamenávací zařízení elektrických veličin 

  Vít, Tomáš
  Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení schopného měřit a zaznamenávat elektrické veličiny – napětí, proud a odpor. Součástí návrhu je teoretický popis metod měření s výběrem vhodných součástek. Na základě ...
 • Měření a analýza kvality napájecí sítě 

  Marek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá parametry elektrické sítě v ČR, které jsou dány zákonem. Dále jsou zde zmíněny podmínky pro měření vlastností distribuované elektrické energie. V poslední části bakalářská práce je popsán ...
 • Model stojanové vrtačky 

  Dvořák, Jakub
  Obsahem této bakalářské práce je návrh modelu stojanové vrtačky, poté její realizaci. Na tento model je poté vytvořena laboratorní úloha, k ní vypracovaný vzorový program a také vizualizace. První část popisuje použité PLC ...
 • Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem 

  Bílek, Michal
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s programovatelnými automaty firmy ROCKWELL AUTOMATION a radiomodemy od firmy SATEL. Cílem práce bylo ovládat model destilační kolony, který byl umístěn ve vzdálené ...
 • BATCH systémy 

  Beránek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na dávkové systémy. V teoretické části je stručně popsána filozofie dávkových systémů a norma ANSI/ISA 88, která je významným dokumentem v dávkovém řízení. V další části je popsáno několik ...
 • Předzpracování dat pro polohovací zařízení 

  Kóňa, Michal
  Tato práce se zabývá výběrem formátu vhodného pro polohovací zařízení a především jeho zpracováním pomocí vlastní aplikace, která je v rámci práce vytvořena. Součástí práce je také návrh části polohovacího zařízení, která ...
 • Malý robot pro sledování čáry 

  Zacpal, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací řídicího systému malého robota pro sledování čáry. Na začátku jsou představeny platformy, na kterých je systém postaven. V další části jsou postupně představeny: modul pro ...
 • Model přepravníku beden 

  Sodomka, Petr
  Tato bakalářská práce se v první části věnuje návrhu modelu pásového dopravníku beden. Následující část obsahuje soupis všech komponent použitých pro stavbu modelu. Vlastní realizace modelu po mechanické i elektrické stránce ...
 • Simulátor a klient pro MODBUS zařízení 

  Ondrášek, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním protokolem MODBUS. Úvodem jsou popsány vlastnosti protokolu a jeho funkce. Na základě zjištěných vlastností protokolu jsou v další části navrženy dvě aplikace, které simulují ...
 • Analýza a doporučení změny výkonového přepínače 

  Zoufalý, Marek
  V této bakalářské práci jsou popsány možnosti regulace napětí transformátorů, výkonových transformátorů a druhy regulací. Dále je zde popsán stav techniky výkonových přepínačů a uvedeni někteří významní výrobci regulací. ...
 • Ověření statistické věrohodnosti výsledků simulací v prostředí OPNET Modeler 

  Fördős, András
  Práce je zaměřená na ověření statistické věrohodnosti výsledků simulací v prostředí OPNET Modeler. Jako teoretický úvod do problematiky je na začátku uvedeno stručné seznámení s OPNET Modeler. Dále jsou popsány základní ...
 • Analýza a inovace stejnosměrných motorků 

  Štaffa, Jiří
  Práce se zabývá stejnosměrným elektromotorem od firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. s výrobním názvem P2XR49. Zprvu je samotné seznámení se s principem chodu, rozběhu, řízení otáček a komutací stejnosměrného stroje. ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a v druhej časti sa zameriame na už fungujúce zariadenie, ...
 • Měnič napětí 12 V / 230 V pro použití v automobilech 

  Jezerčák, Martin
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť menič napätia 12 V / 230 V pre použitie v automobiloch. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Skladá sa celkovo z troch kapitol. V prvej kapitole som rozpracoval ...