Recent Submissions

 • Sušení koksu pro výrobu karbidu vápenatého 

  Balko, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou procesu výroby karbidu vápenatého. Cílem práce je identifikovat a navrhnout možnosti úspor plynoucí z využití energie odpadních plynů, které při výrobě vznikají. V úvodu práce je stručně ...
 • Zpevnění polymerních kompozitů uhlíkovými nanotrubkami 

  Kuběna, Martin
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv uhlíkových nanotrubic (CNT) na mechanické vlastnosti kompozitního materiálu s polyuretanovou (PU) matricí. Zkoumaný materiál byl dodán ve formě tenkých filmů s tloušťkou od 0,2 mm ...
 • Aplikace CAD/CAM technologie pro vytvoření loga společnosti 

  Kadlecová, Hana
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou loga firmy ATC Kolín za podpory moderních CAD/CAM programů a použitých technologií. V práci je provedena analýza a rozbor vybraných materiálů součásti (obráběných, aditivních), včetně ...
 • Dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor 

  Dragoun, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu klikové hřídele pro dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor, použitelný do městského vozidla. V práci je uvedeno silové působení na klikový mechanizmus, možné vyvážení ...
 • Animace výrobních systémů 

  Veselský, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením programového grafického rozhraní pro animaci výrobního procesu. Diplomová práce je rozložena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části diplomové práci je uvedena rešerše ...
 • Návrh pracoviště pro montáž pneumatických válců 

  Fuglíček, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozmístnění montáže pro pneumatické válce. Montáž je navržena do jednotlivých pracovišť. Jednotlivé kroky jsou popsány v této práci podle, kterých pracoviště montáže jsou sestaveny, rozdělení ...
 • Návrh a optimalizace řídicích algoritmů pro elektrickou brzdu s EC motorem 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou řídicího algoritmu do mikrokontroléru dsPIC30F6015 pro elektrickou brzdu s EC motorem, která pak bude dynamicky zatěžovat testované EC motory. Součástí práce je také naprogramování uživatelského ...
 • Výměník tepla pro záchranný habitat 

  Bouma, Adam
  Diplomová práce se zabývá specifickou problematikou návrhu vhodného typu tepelného výměníku pro účely větrání v záchranném habitatu. V práci je proveden přehled nejčastějších typů výměníků tepla a charakteristika základních ...
 • Zvýraznění kontrastu pro rozlišení tkání a detekci kontrastních nanočástic metodami magnetickorezonančního zobrazování 

  Bačovský, Jaromír
  Předložená diplomová práce se zabývá mechanismy vzniku kontrastu a jeho modifikací v magneticko-rezonančních obrazech molekulárními a nanočásticovými kontrastními činidly. V teoretické části shrnuje principy vzniku kontrastu ...
 • Neutralizace kyselých roztoků 

  Pavlík, Ondřej
  Tato práce se zabývá neutralizací kyselých podzemních vod, vzniklých po hydrochemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Je zde stručně popsán vývoj hydrochemické těžby uranu, jeho negativní vlivy na životní prostředí ...
 • Charakteristické parametry procesu spalování při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 % 

  Hudák, Igor
  Diplomová práce se zabývá spalováním zemního plynu při využití vzduchu s vyšším obsahem kyslíku (21–46 % kyslíku ve spalovacím vzduchu), tzv. kyslíkem obohaceným spalováním (OEC). Technologie OEC nalezla uplatnění v průmyslu, ...
 • Odpružení přední hnané nápravy traktoru lehké řady 

  Vodrada, Tomáš
  Tématem diplomové práce je navrhnout odpružení přední hnané nápravy pro traktory Zetor řady Proxima, včetně pevnostně deformační analýzy metodou konečných prvků. Součástí práce je také rozbor současně používaných předních ...
 • Zařízení pro centrování pneumatik nákladních automobilů pro odběr robotem 

  Mlejnek, Pavel
  Tato diplomové práce se zabývá návrhem a konstrukční řešení zařízení pro centrování nákladních pneumatik. Další částí této práce je i návrh upínací hlavy pro zachycení pneumatik průmyslovým robotem a následným umístěním ...
 • Konstrukce univerzálního zásobníku nástrojů SK50 s robotickou výměnu nástrojů pro stroj WFT 13 

  Pluskal, Viktor
  Cílem diplomové práce je navrhnout univerzální zásobník pro výměnu nástrojů SK 50 pro horizontální vyvrtávačku WFT 13 pomocí průmyslového robota. Práce je zadaná ve spolupráci s firmou Fermat CZ s.r.o. V první části se ...
 • Studie Stirlingova motoru 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá konstrukčním řešením stirlingova motoru s beta modifikací za zvýšením termické účinnosti regenerátoru. V této práci je snahou o navrhnutí regenerátoru, respektive navrhnutí cest pracovního media přes ...
 • Hodnocení řezivosti vybraných procesních kapalin v aplikaci MQL 

  Pazdera, Lukáš
  Práce se zabývá mazáním za použití minimálního množství maziva, tzv. MQL. Cílem práce je experimentálně porovnat řezivost 4 různých řezných olejů. Oleje se v práci nazývají A, B, C a D, protože z důvodu utajení nemohou být ...
 • Naklápěcí řezací hlava při plazmovém obrábění 

  Mudra, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá plazmovým řezáním pod úhlem a možností jeho použití v menší společnosti. Je proveden rozbor principu této technologie, vyšetřena typická oblast použití a řešen postup výroby konkrétní součásti. ...
 • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

  Vanko, Filip
  Úlohou tejto diplomovej práce je navrhnúť systém skladovania v strojárenskom podniku s predpokladaným rozšírením objemu výroby. V prvej časti práce je popísaný teoretický rozbor spracovávanej problematiky. Ďalej nasleduje ...
 • Konstrukce snímačů typu umělá kůže 

  Ropog, József
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou tepelného stavu prostředí pomocí snímačů typu umělá kůže. Snímač typu umělá kůže je kompaktní snímač ideální pro simulaci lidského kůže. Cílem práce je navrhnout a realizovat takové ...
 • Audit bezpečnosti ve slévárně 

  Kupčík, Petr
  Hlavním cílem této diplomové práce je provést bezpečnostní audit ve slévárně pomocí Samoprověřovací příručky pro malé a střední podniky (Self-Audit Handbook for SMEs). Na základě jeho výsledků je vyhodnocena úroveň bezpečnosti ...

View more