Recent Submissions

 • Návrh a realizace databáze informačního systému pro zpracování rizik obráběcích strojů 

  Švoma, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací databázové struktury informačního systému, který je primárně určen pro zpracování rizik obráběcích strojů. Diplomová práce obsahuje rešeršní část, která obsahuje ...
 • Problematika licencování pilotů bezpilotních prostředků 

  Anderle, Stanislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je zmapovanie legislatívy v oblasti UAV a vytvorenie štruktúry výcvikov pilotov UAV. Prvá časť práce sa venuje obecne problematike UAV, ďalšia časť sa zaoberá výcvikom pilotov UAV a v poslednej ...
 • Genetické programování - Java implementace 

  Tomaštík, Marek
  Tato diplomová práce má za cíl vytvoření programové aplikace v jazyce Java, dále využitelné v oblasti automatického generování modelů, speciálně v úlohách tzv. symbolické regrese. Práce zahrnuje stručný popis genetického ...
 • Analýza přepravních toků v letecké dopravě 

  Šimíček, Martin
  ŠIMÍČEK, M. Analýza přepravních toků v letecké dopravě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 84 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. Diplomová práce pojednává o faktorech, ...
 • Progresivní zařízení pro tvorbu mikrovtisků 

  Sedlačík, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem, realizací a kalibrací zařízení pro tvorbu mikrovtisků na zkušebních vzorcích. Mikrovtisky jsou vytvářeny vtlačo-váním hrotu s diamantovou špičkou. Pro vtlačování je použit ...
 • Vliv metalurgického zpracování a podmínek odlévání na vnitřní jakost ocelových odlitků 

  Klváček, Jan
  Cílem diplomové práce bylo provést klasifikaci objevujících se vad u konkrétního typu ocelového odlitku vyráběného společností UNEX Slévárna, s.r.o., a následně určit podmínky jejich vzniku. Jednalo se především o porušení ...
 • Vliv metalurgického zpracování a slévárenské technologie na jakost ocelových odlitků 

  Návrat, Radim
  Cílem této práce bylo v provozních podmínkách slévárny Třinec stanovit vliv chemického složení, použitého metalurgického zpracování a dané slévárenské technologie na vnitřní a povrchovou jakost u vybraného typu experimentálního ...
 • Vliv síry a grafitizačního očkování na strukturu a mechanické vlastnosti litiny s lupínkovým grafitem 

  Král, Vojtěch
  Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv stupně grafitizačního očkování a chemického složení na strukturu a mechanické vlastnosti litiny s lupínkovým grafitem. Z hlediska chemického složení byl sledován vliv obsahu síry. ...
 • Analýza letových výkonů letounu VUT 081 KONDOR 

  Kerndl, Jindřich
  Tato diplomová práce se věnuje analýze letových výkonů letounu VUT-081 Kondor. Na začátku se zaměřuje na stanovení aerodynamických podkladů a odhad tahových charakteristik pohonné jednotky. Z těchto podkladů jsou letové ...
 • Funkční analýza rizik (FHA) malého letounu 

  Hartman, Matěj
  Předmětem této diplomové práce je provedení Funkční analýzy spolehlivosti malého čtyřmístného letounu dle předpisů FAR-23, který bude korelovat s moderními letouny na současném trhu. Vstupní data pro analýzu byla získána ...
 • Geometrická přesnost výroby kovových dílů aditivní technologií Selective Laser Melting 

  Ilčík, Jindřich
  Předložená diplomová práce se zabývá kontrolou geometrické přesnosti dílů vyrobených aditivní technologií výroby selective laser melting. V práci jsou nejprve analyzovány práce jiných autorů zabývajících se touto problematikou. ...
 • Hydraulické shrabovací česle 

  Perejda, Michal
  Diplomová práca Hydraulické shrabovací česle sa zaoberá návrhom konštrukčného riešenia hydraulického čistiaceho zariadenia česlí so zdvihom 1800 mm, ktoré budú umiestnené v prívodnom kanále šírky 1000 mm čističky odpadových ...
 • Návrh a realizace vytlačovací hlavy a návazných členů pro vytlačování kruhových plastových profilů 

  Novák, Jakub
  V této práci je zpracován návrh vytlačovací hlavy pro vytlačování plastových drátů o malém průměru. Zapracován je nový koncepční návrh temperace, který umožňuje vytlačovaný výrobek zchladit již ve vytlačovací hlavě a tím ...
 • Konstrukce transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. 

  Kopecký, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. Na základě znalosti biomechaniky chůze a analýzy současného stavu poznání je navrženo protetické chodidlo pro pacienta s ...
 • Měření Stirlingova motoru 

  Vodička, Richard
 • Přepínání chirality vortexů v magnetostaticky svázaných permalloyových nanodiscích 

  Balajka, Jan
  Diplomová práce se zabývá přepínáním cirkulace vortexů v magnetických nanodiscích. V práci jsou uvedeny výsledky mikromagnetických simulací hysterezních smyček disků s různými stupni asymetrie. Je zde diskutován vliv ...
 • Nasazení electric taxi v reálném provozu 

  Koláček, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá v současné době vyvíjeným elektrickým pohonným systémem sloužícím k pohybu letadel po zemi. Jejím obsahem je popis tohoto systému, požadavky na něj kladené a dostupná řešení, dále pak popis a ...
 • Design komunálního čisticího vozidla 

  Povolný, Karel
  Tématem diplomové práce je design komunálního čisticího vozidla. Jedná se o pracovní vozidlo, jehož hlavním úkolem je sběr odpadů a nečistot z ulic a z komunálních prostor. Nevylučuje se využití i pro další funkce. Téma ...
 • Design počítačového tomografu 

  Ronzová, Gabriela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastním návrhem designu výpočetního tomografu, který splňuje základní technické, ergonomické i sociální požadavky a současně přináší nový vzhled a tvarové řešení daného tématu.
 • Design plachetnice 

  Křížová, Barbora
  Předmětem mé diplomové práce je návrh a analýza plachetnice, a to v souladu s ergonomickými, technickými a estetickými požadavky. Cílem je vytvořit takovou plachetnici, která je po stránce designu zajímavá, moderní a ponese ...

View more