Recent Submissions

 • Inovace výroby CNC obrábění diskovitých součástí 

  Křupka, Marek
  Optimální volba řezných podmínek, stejně tak jako řezného nástroje, má výrazný vliv na kvalitu obráběné součásti a je základním parametrem ke snížení nákladů výroby. Tato práce se věnuje CNC soustružení talířových pružin ...
 • Vliv tvaru výstupní hrany lopatkové mříže na parametry hydraulického stroje 

  Pospíšil, Dan
  Diplomová práce se zabývá možností zjednodušení výpočtu hydraulického stroje díky převedení trojrozměrné geometrie do roviny. Cílem práce je vytvořit úpravy výstupní hrany lopatkové mříže a zjistit jejich vliv na hydraulické ...
 • Využití tlakovzdušné flotace pro terciární stupeň čištění odpadních vod 

  Čmaradová, Miroslava
  Diplomová práce je zaměřena do oblasti čistění odpadních vod. Je zde řešena možnost využití flotace k odstraňování sraženiny fosforu vznikající při terciárním čištění odpadní vody. První část práce je věnována obecnému ...
 • Nastavitelný rozchod kol zadní nápravy traktoru 

  Šíbl, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nastavitelného rozchodu kol zadní nápravy traktoru ve společnosti Zetor Tractors a.s. Na začátku je přehled konstrukcí nastavitelného rozchodu kol jiných světových výrobců ...
 • Řešení technologie součásti "stopka" 

  Dudek, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby součásti stopka, návrh vyměnitelných břitových destiček, které mají být používány pro novou variantu technologického postupu a jejich porovnání na ...
 • Průzkum vlivu geometrie průřezu ohýbané části na životnost stabilizační tyče automobilu 

  Kužela, Josef
  Diplomová práce pojednává a shrnuje problematiku vlivu ovality na životnost ohýbaných součástí z trubkového polotovaru. Práce prezentuje přístup k řešení, experimentální zjišťování reálných hodnot ovality, změny tloušťky ...
 • Průzkum a definice mezních parametrů ohybu u stabilizačních tyčí automobilu 

  Poljak, Peter
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá ohýbaním rúrok ako podprocesom výroby stabilizačnej tyče automobilu. Hlavným cieľom práce je objasniť vplyv nastavovaných procesných parametrov ohybu na výsledný geometrický tvar ...
 • Průzkum a inovace procesu ohybu trubky při výrobě opěrky hlavy (headrest rod) 

  Barcuch, Jiří
  Jedná se o rozbor vlivu procesních parametrů, materiálového faktoru a silového působení nástrojů na dodržení mezních tolerancí tvaru zadaného dílce při ohybu trubky pomocí nabalování. Jejich vyhodnocení pomocí statistiky ...
 • Výroba speciálních drážek v trubkách 

  Smítal, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Mubea. Úvodní část popisuje účel hlavové opěrky sedadel automobilů a funkci speciálních drážek, kterými je rám opěrky osazen. Následuje přehled technologií výroby těchto ...
 • Identifikace a hodnocení chyb na výrobní lince a jejich prevence 

  Lopata, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá identifikací a hodnocením chyb na výrobní lince a jejich prevencí. K tomuto účelu byla vybrána metoda FMEA. Teoretická část obsahuje popis druhů FMEA a jejich aplikaci. V následující části byl ...
 • Napěťová, deformační a spolehlivostní analýza vyhřívaného složeného potrubí 

  Hladký, Maroš
  Diplomová práca je zameraná na napäťovú a deformačnú analýzu elektricky vyhrievaného potrubia a príslušných častí. Cieľ práce je analýza častí potrubia samostatne a vo vzájomnom pôsobení voči medzným stavom, a zistenie ...
 • Výpočtová analýza tuhosti rozváděcího mechanizmu turbodmychadla 

  Plašil, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o využití pevnostních výpočtů rozváděcího mechanismu turbodmychadla v Multi Body systému ADAMS s využitím pružných těles a jejich korelace s konečno-prvkovým systémem ANSYS. Dále je uvedeno ...
 • Konstrukční návrh průmyslové sušárny 

  Junek, Jan
  Práce se zabývá konstrukčním návrhem průmyslové sušárny, určené pro výrobu přístrojových transformátorů proudu a napětí firmy KPB Intra s.r.o. V práci je zpracována základní teorie sušení a tepelné bilance sušárny, a dále ...
 • Návrh části pohonu elektromobilu pro smíšený provoz 

  Matela, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh části pohonu elektromobilu pro smíšený provoz. Jedná se o elektropohon, který slouží jako hlavní pohon užitkového vozidla. První část diplomové práce obsahuje rozbor metodiky určování ...
 • Pohyblivá plošina se šesti stupni volnosti 

  Válek, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem mechanismu zajišťujícího pohyb kabiny simulátoru ve formě mechanismu s paralelní kinematickou strukturou včetně návrhu hydraulického hnacího obvodu. Obsahem diplomové ...
 • Nejčastější příčiny chybovosti řídícího letového provozu při poskytování služeb ŘLP 

  Čeremetová, Erika
  Diplomová práca rieši otázky ľudského činiteľa v rámci riadenia letovej prevádzky. Práca je zameraná výlučne na riadiaceho letovej prevádzky a rozoberá vplyvy, ktoré priamo alebo nepriamo na neho pôsobia. Značná pozornosť ...
 • Systém common rail pro šestiválcový vznětový motor 

  Božik, Michal
  Táto diplomová práca sa zabýva inštaláciou vysokotlakového vstrekovacieho systému common rail na šesťvalcový traktorový vznetový motor. V prvej časti diplomovej práce je rozobraná problematika vstrekovacích systémov a s ...
 • Návrh a realizace databáze informačního systému pro zpracování rizik obráběcích strojů 

  Švoma, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací databázové struktury informačního systému, který je primárně určen pro zpracování rizik obráběcích strojů. Diplomová práce obsahuje rešeršní část, která obsahuje ...
 • Genetické programování - Java implementace 

  Tomaštík, Marek
  Tato diplomová práce má za cíl vytvoření programové aplikace v jazyce Java, dále využitelné v oblasti automatického generování modelů, speciálně v úlohách tzv. symbolické regrese. Práce zahrnuje stručný popis genetického ...
 • Problematika licencování pilotů bezpilotních prostředků 

  Anderle, Stanislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je zmapovanie legislatívy v oblasti UAV a vytvorenie štruktúry výcvikov pilotov UAV. Prvá časť práce sa venuje obecne problematike UAV, ďalšia časť sa zaoberá výcvikom pilotov UAV a v poslednej ...

View more