Now showing items 1-20 of 476

 • Reakční syntéza objemových intermetalických materiálů z kineticky nanášených depozitů 

  Stejskal, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy intermetalických materiálů na bázi alu-minidů železa, niklu a titanu. Pracuje přitom s myšlenkou přípravy objemového materiálu reakční syntézou z objemového nástřiku základních ...
 • Pedálová skupina Formule Student 

  Skula, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pedálové skupiny pro vůz Formule Student. V úvodní části je proveden přehled konstrukčních řešení pedálových skupin, zejména pak používané v soutěži Formule Student. ...
 • Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav 

  Paulmichl, Roman
  Diplomová práce se zabývá současným stavem v konstrukci traktorů, zejména motorů a jejich příslušenstvím. Práce obsahuje metodiku měření traktorové soupravy v dopravě a metodiku měření orební soupravy. Naměřené hodnoty ...
 • Rám klece výtahu 

  Mikšík, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu klece výtahu pro přepravu osob s nosností 675 kg, pomocí metody konečných prvku (MKP). Součástí je výpočet ukotvení vodítek a jejich pevnostní kontrola dle normy ČSN ...
 • Únavové vlastnosti materiálů s ochrannými vrstvami nanesenými technologiemi žárového nanášení 

  Matějková, Michaela
  Na nízkouhlíkové ocelové vzorky byl žárovými technologiemi nanesen titanový prášek. Byly použity technologie plasma, cold (USA, Singapur) a warm spray (označované PS, CS-U, CS-S, WS). Cílem bylo porovnat vliv jednotlivých ...
 • Příprava difuzních bariér s využitím technologie chemické depozice 

  Foltýnek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přípravy difuzních bariér technologií chemické depozice plynné fáze z práškových směsí. V teoretické části práce je řešena problematika přípravy difuzních vrstev pro tři nejběžněji ...
 • Nízkocyklová únava niklové superslitiny IN713LC s TBC vrstvou za vysokých teplot 

  Machala, Jan
  Diplomová práce se zabývá nízkocyklovou únavou niklové superslitiny IN713LC s aplikovanou TBC bariérou za vysoké teploty. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř částí. První je zaměřena na popis únavového poškození. ...
 • Nízkocyklová únava pseudoelastické slitiny NiTi 

  Kaňová, Monika
  Tato práce se zabývá studiem mechanických vlastností slitiny NiTi, která vykazuje jev pseudoelasticity a paměťového efektu. V části zabývající se únavou je zkoumána oblast funkční a strukturní únavy. Cílem této práce bylo ...
 • Obrobitelné biokeramiky připravené metodou gelového lití 

  Kolář, Martin
  V diplomové práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě byly připravené vodné suspenze oxidu zirkoničitého pro metodu gelového lití. Tyto suspenze byly posuzovány z hlediska obsahu keramického ...
 • Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá precipitační syntézou nanočásticového hydroxyapatitu s cílem posoudit vliv reakčních podmínek na morfologii částic. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakterizaci biomateriálů, biokeramik a fosforečnanů. ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Šarman, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nákladní výtah poháněný speciálním mechanizmem s využitím tlačeného řetězu dle zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení výtahů, dále je pak práce zaměřena na vlastní návrh ...
 • Analýza příčin vzniku trhlin v ráfcích kol 

  Plundrák, David
  Diplomová práce hledá příčiny vzniku trhlin u ráfků jízdních kol v nejvíce zatěžovaných místech (v místech otvorů pro dráty). Z tohoto důvodu je v této práci uvedena napěťově deformační analýza jednoduchého modelu ráfku ...
 • Haighův diagram vybrané pružinové oceli 

  Zejdová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na únavové vlastnosti pružinové oceli 54SiCrV6. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím pružinové oceli a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V rámci této diplomové práce byly ...
 • Syntéza feroelektrických a dielektrických keramických kompozitních materiálů 

  Čípová, Eva
  Tématem diplomové práce je příprava feroelektrických a dielektrických kompozitních materiálů, konkrétně se práce zabývá přípravou barium stroncium titanitu (BST). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz BST prášků ...
 • Účinek AlCr vrstvy na únavové vlastnosti niklové superslitiny IN 713LC za teploty 800 °C 

  Šulák, Ivo
  Předmětem této diplomové práce bylo studium vlivu AlCr vrstvy na vlastnosti lité polykrystalické niklové superslitiny IN713LC při nízkocyklové únavě za teploty 800 °C. Ochranná vrstva byla připravena CVD metodou s následným ...
 • Protlačovací zkouška konstrukčních ocelí za snížených teplot 

  Němčíková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání výsledků protlačovací zkoušky na miniaturních discích s výsledky tahové zkoušky konstrukčních ocelí. Pro experimenty byly vybrány oceli P91, 10Ch2MFA, 20CrNi2MoV, 11 416 a 42 2707, ...
 • Struktura a vlastnosti průvaru oceli AMS 5659 vytvořeného elektronovým svazkem 

  Říčan, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou svařování oceli AMS 5659, používané v průmyslu pro speciální hydraulické válce (viz Obr. 1), pomocí elektronového svazku. V první části této práce je proveden teoretický rozbor ...
 • Deformačně-napěťová analýza manipulátoru 

  Trubač, Pavel
  Tématem této diplomové práce je deformačně napěťová analýza konstrukce manipulátoru, sloužícího k polohování ocelové konstrukce při ručním svařování ve společnosti Legios. Samostatná kapitola je také věnována kontrolním ...
 • Zpevnění polymerních kompozitů uhlíkovými nanotrubkami 

  Kuběna, Martin
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv uhlíkových nanotrubic (CNT) na mechanické vlastnosti kompozitního materiálu s polyuretanovou (PU) matricí. Zkoumaný materiál byl dodán ve formě tenkých filmů s tloušťkou od 0,2 mm ...
 • Manipulační vozík pro manipulaci s velkonábalem o nosnosti 1500 kg 

  Gavenda, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu jednoduchého manipulačního vozíku pro snadné vyjmutí velkonábalu o hmotnosti 1500 kg z navíječky linky a odsunutí mimo linku. Cílem je navržení jednoduché konstrukce ...