• Neparametrické metody odhadu parametrů rozdělení extrémního typu 

  Blachut, Vít
  Diplomová práce se zabývá rozdělením extrémních hodnot. V první části je zformulována a dokázána limitní věta pro rozdělení maxim. Dále jsou rozebrány základní vlastnosti rozdělení extrémního typu. Ústřední roli diplomové ...
 • Analýza odvalování rolny na čepu turbodmýchadla 

  Pazour, Martin
  Cílem této diplomové práce je popis pohybu roleru u VNT turbodmychadla. Diplomová práce je vytvořena ve spolupráci s vývojovým střediskem firmy Honeywell v Brně. Práce obsahuje rešerši zabývající se ovládáním turbodmychadel ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Zeman, Karel
  Cílem této práce je navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení finanční situace středně velkého strojírenského podniku. K dosažení tohoto cíle je provedena finanční analýza, která definuje slabá místa podniku a vychází z ní soubor ...
 • Kontinuální odvalovací broušení čelního ozubení 

  Jermolajev, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá obecnou identifikací technologie kontinuálního odvalovacího broušení čelního ozubení. V souvislosti s touto technologií jsou zkoumány vlastnosti používaných brousicích nástrojů a strojů. Podrobně ...
 • Analýza konstrukce a funkce stroje na drážkování hlavní 

  Loutocký, Petr
  Tato diplomová práce je věnována technologiím drážkování vodící části vývrtu hlavní palných a plynových zbraní. Ve spolupráci s firmou Winston Production, s.r.o. dále vstupuje do problematiky provozu zvoleného výrobního ...
 • Úprava držáku celohliníkového chladiče 

  Malovaný, Daniel
  Cílem této diplomové práce je provést základní přehled konstrukčních řešení uchycení celohliníkových chladičů. Výpočtem pomocí metody konečných prvků provést kontrolu první generace držáku celohliníkového nízkoteplotního ...
 • Modelování, identifikace a řízení robotického manipulátoru 

  Šuranský, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá identifikáciou, modelovaním a riadením manipulátoru s tromi stupňami voľnosti. Diplomová práca je súčasťou projektu [17], ktorého cieľom je vytvorenie edukačnej platformy. V práci je testované ...
 • Aplikace matematické teorie dislokací na problém trhliny v blízkosti bi-materiálvého rozhraní 

  Padělek, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení součinitele intenzity napětí trhliny konečné délky v blízkosti bi-materiálového rozhraní metodou spojitě rozložených dislokací. Práce je rozdělena do několika částí. ...
 • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

  Kubík, Jiří
  Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
 • Hnací ústrojí nákladního vozidla 8x8 

  Hebnar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením náhradní torzní soustavy hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 a 8x4 a následných výpočtových analýz sestavených soustav. Analýzy jsou provedeny dvě a to výpočtová frekvenční ...
 • Pevnostní analýza a optimalizace kabiny dvoucestného rypadla MH Plus S 

  Zavadil, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní analýzou a optimalizací kabiny dvoucestného rypadla MH Plus S s celkovou hmotností stroje 19375 kg. Pevnostní analýza byla provedena pomocí metody konečných prvků (MKP). Dále byl ...
 • Výroba jezdce 

  Chládek, Martin
  Jezdec je součástí aretačního mechanismu vyvinutého firmou TOKOZ a.s. Jedná se o součást komplikovaného tvaru a malých rozměrů z materiálu DC04 (ekvivalent 11 305.21). Jako nejvhodnější pro výrobu součásti byla vybrána ...
 • Chladicí okruh pro formulový motor 

  Bastl, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh chladicího systému motoru vozu formulového typu. Cílem je seznámit se s chladicími systémy vozů Formula Student/SAE a pravidly soutěže. Na základě známého motoru zjistit počáteční ...
 • Klimatizace lékárny 

  Martincová, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh klimatizace a teplovzdušného větráním lékárny. Lékárna je součástí budovy supermarketu. Lékárna má vlastní strojovnu a vlastní jednotku pro klimatizaci a teplovzdušné větrání. Řešení se zabývá ...
 • Návrh uskladňovací nádrže 

  Nováček, Filip
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh uskladňovací nádrže na petrolej. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je práce zaměřena na seznámení se známými typy uskladňovacích nádrží, jejich částmi, ...
 • Měření a analýza kinematiky zadního víceprvkového zavěšení 

  Veselka, Michal
  Diplomová práce se zabývá měřením polohy kinematických bodů zadního víceprvkového zavěšení s využitím 3D optických scannerů TRITOP a ATOS a sestavením metodiky měření podobných typů zavěšení pomocí těchto scannerů. Následně ...
 • Klimatizace kancelářských prostor 

  Šmejdová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním ústředního klimatizačního zařízení pro kancelářské místnosti v dvoupodlažní budově. Součástí práce je teoretická část zabývající se klimatizačními zařízeními dále výpočtová ...
 • Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23 Commuter 

  Gabrlík, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem prodloužené verze letounu EV-55 podle předpisu CS/FAR-23 kategorie Commuter. Cílem práce je stanovení návrhových hmotností, provedení hmotového rozboru, spočtení a zhodnocení výkonů letounu ...
 • Mikrokogenerační jednotka na biomasu na bázi lopatkového stroje 

  Horák, Jiří
  Práce se zabývá teoretickým návrhem mikrokogenerační jednotky s horkovzdušnou turbínou využívající energii ze spalování biomasy. V první části jsou vytvořeny modelové příklady spotřeby energií typického rodinného a bytového ...
 • Využití FPGA pro řízení a modelování BLDC motoru 

  Sova, Václav
  Práce se zabývá řešením úkolů v oblasti řízení BLDC motorů s využitím programovatelných hradlových polí (FPGA). S využitím modulárního HW dSPACE s FPGA kartou jsou řešeny problémy jako senzorové i bezsenzorové řízení BLDC ...