• Návrh zařízení pro zkoušení těsnosti plastových přírub 

  Vašek, Richard
  Hlavním cílem práce je navrhnout průmyslově použitelnou metodu nebo zařízení pro zkoušení těsnosti plastových přírub s vysokou hodnotou rozlišení. Výsledkem je porovnání dostupných metod a navržení vhodné metody. V závěru ...
 • Design výletní lodi 

  Rozkydálek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem designu výletní lodě. Cílem práce bylo skloubit současné moderní funkční a technologické prvky s inovativním vzhledem za použití kvalitních materiálů. Důraz je kladen na jednoduché, ...
 • Využití FPGA pro řízení a modelování BLDC motoru 

  Sova, Václav
  Práce se zabývá řešením úkolů v oblasti řízení BLDC motorů s využitím programovatelných hradlových polí (FPGA). S využitím modulárního HW dSPACE s FPGA kartou jsou řešeny problémy jako senzorové i bezsenzorové řízení BLDC ...
 • Návrh zařízení pro měření smáčivosti povrchů 

  Šubrt, Kamil
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro měření smáčivosti povrchů. Smáčivost povrchů je určována analýzou profilu kapky, v obraze snímaném digitální kamerou. Po zařízení je vyžadováno automatické nalezení a zaostření ...
 • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

  Kubík, Jiří
  Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
 • Hodnocení statistického řízení jakosti (SPC) pro řešení stability procesů u tlakově litých odlitků 

  Hejduk, Oldřich
  Teoretická část práce je formou rešerše věnována přehledu slévárenských hliníkových slitin, s důrazem na Al slitiny určené pro tlakové lití. V této části práce jsou také popsány různé metody řízení jakosti, jejichž praktické ...
 • Příprava a vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů 

  Osička, Luděk
  První část této diplomové práce tvoří literární rešerše shrnující nejnovější poznatky o feroických a multiferoických tuhých roztocích BaTiO3, SrTiO3 a EuTiO3. V její druhé části je popsána experimentální příprava a vyhodnocení ...
 • Gramatická evoluce - Java/Matlab implementace 

  Miškařík, Kamil
  Univerzální třída implementující gramatickou evoluci. Testováno na aproximaci funkcí a nastavení PSD regulátoru pro řízení chaotického systému Henonovy mapy.
 • Modelování, identifikace a řízení robotického manipulátoru 

  Šuranský, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá identifikáciou, modelovaním a riadením manipulátoru s tromi stupňami voľnosti. Diplomová práca je súčasťou projektu [17], ktorého cieľom je vytvorenie edukačnej platformy. V práci je testované ...
 • Návrh tvářecího stroje pro výrobu nerezového kalíšku postupovým nástrojem 

  Staněk, Michal
  Tato diplomová práce uvádí postup a výsledky při navrhování jednoúčelového stroje pro tažení nerezového výtažku ze vstupního polotovaru, kterým je nerezový plech tloušťky 0,28 mm. Úvod této práce ukazuje vývoj technologie ...
 • Parní turbina rychloběžná 

  Albrecht, Jan
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na konstrukci rychloběžné parní turbíny pro parametry spalovny komunálního odpadu v Brně. V úvodní části diplomové práce je krátce shrnut historický vývoj, transformační proces a ...
 • Ověření funkčnosti počítačové simulace v oblasti tepelných vlastností forem 

  Šupa, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnými vlastnostmi formovacích směsí slévárenských forem z různých druhů ostřiv a počítačovou simulací tuhnutí odlitku. Cílem je porovnat experimentálně naměřené hodnoty tepelných vlastností ...
 • Návrh technologie výroby tvarového víka 

  Doležal, Václav
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby tvarového víka plošným tvářením se zaměřením na stříhání, ohýbání, tažení, dále na lemování a zhotovení požadovaných otvorů. Na základě literární studie je popsáno několik ...
 • Návrh stroje pro stříhání a ohýbání vybrané součástky 

  Kvapil, Jan
  KVAPIL Jan: Návrh nástroje pro stříhání a ohýbání vybrané součástky Diplomová práce, která je vypracovaná v rámci magisterského studia M-VSR, obsahuje stručný přehled a popis technologie stříhání a ohýbání. V práci je ...
 • Výroba pouzdra pružiny objemovým tvářením 

  Kosek, Lukáš
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby pouzdra pro vedení pružiny z konstrukční oceli 11 320-5R objemovým tvářením za studena. Na základě literární studie zaměřené na objemové tváření za studena a následných ...
 • Návrh stroje pro odizolování plochých kabelů 

  Dolinay, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá především návrhem koncepce jednoúčelového stroje pro odizolování plochých kabelů. Navržené řešení musí splňovat požadavky na kvalitu odizolování. Součástí práce je technicko – ekonomické ...
 • Návrh ohýbacího přípravku pro tenké plechy 

  Šrotíř, Petr
  Cílem diplomové práce je návrh a výroba funkčního ohýbacího přípravku pro technologickou zkoušku plechů ohybem v předvýrobní etapě na limitní poloměr ohybu u ocelových plechů do tloušťky 2 mm, případně neželezných plechů ...
 • Design přepravníku dřeva s ručním ovládáním 

  Paclík, Tomáš
  V diplomové práci je představen designérský návrh přepravníku dřeva s ručním ovládáním. Navržený přepravník patří mezi malé mechanizační prostředky, které se používají pro maloobjemovou těžbu. Tento přepravník pracuje v ...
 • Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu 

  Soukupová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci skořepinové formy pro technologii vytavitelného modelu při odlévání tenkostěnných odlitků ze slitin hliníku. Optimalizace je zaměřena jednak na výběr vhodných pojivových systémů ...
 • Hluboké vrtání leteckého dílu 

  Klíma, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou hlubokého vrtání leteckého dílu ze slitiny hliníku EN AW 7075 T7351. Pojednává o materiálu této součásti a o aktuálním zpracování hliníkových slitin. Dále obsahuje část věnovanou ...