Now showing items 1-20 of 494

 • Konstrukce transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. 

  Kopecký, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. Na základě znalosti biomechaniky chůze a analýzy současného stavu poznání je navrženo protetické chodidlo pro pacienta s ...
 • Návrh tepelného okruhu teplárny s kogenerační jednotkou 1600kWe 

  Buřil, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navržení tepelného okruhu teplárny, která využívá odpadní teplo z kogenerační jednotky o výkonu 1600 kWe, přičemž elektrický výkon z kogenerační jednotky je zvýšen o elektrickou energii ...
 • Dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor 

  Dragoun, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu klikové hřídele pro dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor, použitelný do městského vozidla. V práci je uvedeno silové působení na klikový mechanizmus, možné vyvážení ...
 • Nízkocyklová únava pseudoelastické slitiny NiTi 

  Kaňová, Monika
  Tato práce se zabývá studiem mechanických vlastností slitiny NiTi, která vykazuje jev pseudoelasticity a paměťového efektu. V části zabývající se únavou je zkoumána oblast funkční a strukturní únavy. Cílem této práce bylo ...
 • Právní ochrana výsledků spolupráce mezi univerzitou a průmyslový partnerem 

  Vondra, Marek
  Práce se zabývá právní ochranou výsledků výzkumné a vývojové činnosti, která probíhá ve spolupráci mezi univerzitou a průmyslovým partnerem. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy, představena související legislativa ...
 • Únavové vlastnosti materiálů s ochrannými vrstvami nanesenými technologiemi žárového nanášení 

  Matějková, Michaela
  Na nízkouhlíkové ocelové vzorky byl žárovými technologiemi nanesen titanový prášek. Byly použity technologie plasma, cold (USA, Singapur) a warm spray (označované PS, CS-U, CS-S, WS). Cílem bylo porovnat vliv jednotlivých ...
 • Akumulační nádrž tepelného čerpadla 

  Daněk, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout akumulační nádrž k tepelnému čerpadlu vzduch – voda. V první části je uvedeno, jak funguje tepelné čerpadlo a proč je výhodné použít akumulační nádrž. Další část se zaměřuje na způsoby akumulace ...
 • Reakční syntéza objemových intermetalických materiálů z kineticky nanášených depozitů 

  Stejskal, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy intermetalických materiálů na bázi alu-minidů železa, niklu a titanu. Pracuje přitom s myšlenkou přípravy objemového materiálu reakční syntézou z objemového nástřiku základních ...
 • Matematický model ovládacího mechanismu turbodmychadla 

  Jakubec, Ján
  Diplomová práca je zameraná na vytvorenie matematického modelu kinematiky ovládacieho mechanizmu turbodúchadla DAVNT (Double-Axle Variable Nozzle Turbine) pre nastavovanie polohy lopatiek. Práca obsahuje krátky prehľad ...
 • Výložník kombinovaného skládkového stroje 

  Štursa, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí částí kombinovaného skládkového stroje určeného pro obsluhu skládky hnědého uhlí u uhelné elektrárny. Nejprve jsou nadefinovány základní parametry stroje a silové účinky zatěžující ...
 • Modely matematického programování pro úlohy optimálního řízení 

  Dražka, Jan
  Práce se zabývá optimalizací (závodní) jízdy vozu po dráze. Je v ní vytvořen model vozidla i dráhy, po níž se vozidlo pohybuje. V první kapitole se formuluje úloha nejrychlejšího průjezdu, která optimalizuje jízdu závodního ...
 • Výpočty proudění a přenosu tepla pro optimalizaci konstrukce bubnové sušičky prádla 

  Čermák, Martin
  V rámci této práce byla provedena komplexní analýza elektricky vyhřívané bubnové sušičky prádla s cílem identifikovat možnosti optimalizace její konstrukce vedoucí ke zlepšení přestupu tepla. Pro řešení byl zvolen postup ...
 • Analýza přepravních toků v letecké dopravě 

  Šimíček, Martin
  ŠIMÍČEK, M. Analýza přepravních toků v letecké dopravě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 84 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. Diplomová práce pojednává o faktorech, ...
 • Povrchové kalení ocelí vláknovým YbYAG laserem 

  Hromada, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na povrchové kalení laserem pomocí vláknového Yb:YAG laseru. Experiment je založen na zakalení jednotlivých vzorků z oceli 12 050 při různých parametrech vzdálenosti a rychlosti pohybu laserové ...
 • Napěťová, deformační a spolehlivostní analýza svařované rámové konstrukce 

  Král, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu svařence pro určení napjatosti a deformace této konstrukce. Cílem této práce je posouzení předkládaných svarů a případná úprava jejich velikosti a konfigurace. Dále se ...
 • Uplatnění zařízení pro energetické využití odpadů malých zpracovatelských kapacit v podmínkách ČR 

  Putna, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení potenciálu jednotek energetického využití odpadů malých kapacit v podmínkách České republiky. V první části je provedena rešerše předmětné literatury a obecné zhodnocení specifik ...
 • Obrobitelné biokeramiky připravené metodou gelového lití 

  Kolář, Martin
  V diplomové práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě byly připravené vodné suspenze oxidu zirkoničitého pro metodu gelového lití. Tyto suspenze byly posuzovány z hlediska obsahu keramického ...
 • Design výletní lodi 

  Rozkydálek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem designu výletní lodě. Cílem práce bylo skloubit současné moderní funkční a technologické prvky s inovativním vzhledem za použití kvalitních materiálů. Důraz je kladen na jednoduché, ...
 • Integrace plynové mikroturbíny do energetického systému prádelny 

  Tofel, Jan
  Tato práce se zabývá možností integrace plynové mikroturbíny do energetického systému prádelny. Popisuje systém profesní údržby prádla a představuje v průmyslové praxi používaná zařízení. Je zpracováno několik možných ...
 • Výpočty kondenzátorů páry 

  Mifek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovými postupy pro určení součinitele přestupu tepla u kondenzátorů páry. V první části je uveden základní přehled průmyslově využívaných kondenzátorů páry a možný postup pro výběr ...