Now showing items 1-2 of 2

  • Povrchové plazmonové rezonance na koloidních nanočásticích 

    Beránek, Jiří
    Předkládaná diplomová práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony (LSP) na koloidních nanočásticích. Byla provedena experimentální měření a teoretické simulace odezvy nanočástic v dalekém poli způsobené těmito ...
  • Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu 

    Kočicová, Pavla
    Práce se zabývá precipitační syntézou nanočásticového hydroxyapatitu s cílem posoudit vliv reakčních podmínek na morfologii částic. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakterizaci biomateriálů, biokeramik a fosforečnanů. ...