Recent Submissions

 • Ocelová konstrukce hangáru 

  Bartel, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení ocelové konstrukce hangáru. Hangár má půdorysné rozměry 30x60m a světlou výšku 11m. Konstrukční výška činí 15.3m. Hangár spadá do lokality: Ostrava. Konstrukce je vynášena 60m dlouhou ...
 • Analýza přesnosti výsledků astronomického určení polohy 

  Jalovecký, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu přesnosti výsledků astronomického určení polohy. Popisuje metody měření a nejnovější měřické systémy používané v geodetické astronomii. Dále je v práci popis měřického systému ...
 • Projekt podzemních garáží v Brně 

  Hájek, Jan
  Projekt je zaměřen na chování a dimenzování nosných prvků monoliticky betonované konstrukce. Byl proveden i návrh a posouzení založení objektu. Desky jednotlivých podlaží jsou podrobně nadimenzovány. Veškeré výpočty jsou ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce nákupního centra 

  Rajman, Martin
  Předmětem diplomové práce bylo navrhnout vybrané prvky železobetonové montované skeletové konstrukce jednopodlažního nákupního centra. Vybral jsem si nejvíce zatěžovaný rám na zadané konstrukci, kde jsem předpokládal nejvíce ...
 • Studie návrhu vhodného tvaru membránových konstrukcí 

  Kocina, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá metodami návrhu tvaru membránových konstrukcí. Náplní této práce je analýza návrhů tvaru programy FormFinder a Rhinoceros v programu RFEM a porovnání výsledků. Dále pak otestovat možnosti ...
 • Tvorba zpřesněného rastru sáhové katastrální mapy v katastrálním území Těchanov 

  Válková, Zuzana
  Práce je věnována tvorbě zpřesněného rastru sáhové katastrální mapy v katastrálním území Těchanov. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti zpřesňující transformace a jsou zde vysvětleny některé pojmy ...
 • Železobetonový skelet 

  Dvořák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu sportovní haly. Předmětem návrhu je vnitřní příčný rám haly, skládající se ze střešního železobetonového předpjatého vazníku, sloupů, pilotového ...
 • Určení zdrojů fosforu a stanovení nápravných opatření eutrofizované Hornoveské nádrže 

  Čech, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou eutrofizace na Hornoveské nádrži u města Fryšták. Cílem práce je vypracovat rešerši na téma eutrofizace povrchových vod, provést praktické měření a odběr vzorků na Hornoveské ...
 • Posouzení asfaltového koberce drenážního a tenkého s asfaltem modifikovaným přísadou TecRoad 

  Kaška, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na návrh a určení vlastností asfaltového koberce drenážního a asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s přísadou TecRoad. Pro popis vlastností je stanovena odolnost vůči vodě, ztráta částic, tuhost, ...
 • Most na obchvatu Banské Bystrice 

  Nemrava, Jiří
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Práce se věnuje posouzení konstrukce podle mezních stavů. Zahrnuje časovou analýzu konstrukce a podrobné řešení vlivu výstavby na jeho návrh.
 • Možnosti stanovení korelačních vztahů pro pevnostní charakteristiky stříkaných betonů 

  Liška, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti stanovení korelačních vztahů pro pevnostní charakteristiky stříkaných betonů. Cílem diplomové práce je studium základních vlastností jednotlivých receptur stříkaných betonů. Důležitým ...
 • Rekonstrukce kanalizace v Brně 

  Folovská, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v městské části Brno – střed, mezi ulicemi Roosveltova a Solniční. Vzhledem k umístění stoky v zastavěné oblasti bude rekonstrukce provedena tunelářskou technologií – ...
 • Doba návratnosti investice do energetických úprav 

  Vahalová, Terezie
  Diplomová práce se zabývá stanovením doby návratnosti investice do energetických úprav. V teoretické části jsou definice pojmů z oblasti investic, oceňování a energetických úprav. V praktické části je navrženo několik ...
 • Dlouhodobé posuzování vozovek opravených recyklací podkladů 

  Kadlubiec, Janusz
  Má práce se zabývá sledováním úseků komunikace, které byly zrekonstruované zrecyklováním stávajícího povrchu. Já jsem tyto komunikace zdokumentoval a posoudil jejich stav po době užívání. Sledováné úseky jsem vložil do ...
 • Využití DMT při návrhu ochrany a organizace povodí Děrenského potoka 

  Průša, Jaromír
  Tématem práce je vytvoření charakteristiky erozních a odtokových poměrů v katastrálním území obce Kujavy a následný návrh protierozních opatření.Rozbor erozních poměrů byl zpracován pomocí nástrojů GIS metodou gridu.Char ...
 • Nelineární analýza zatížitelnosti železobetonového mostu 

  Šomodíková, Martina
  Předmětem diplomové práce je problematika posouzení zatížitelnosti mostů pozemních komunikací a plně pravděpodobnostního přístupu k výpočtu spolehlivosti. Práce zahrnuje nelineární analýzu zatížitelnosti zvolené mostní ...
 • Racionalizace cenové statistiky stavebnictví 

  Zeman, Petr
  Předmětem diplomové práce „Racionalizace cenové statistiky stavebnictví" je nastínit problematiku výkaznictví stavebních činností v České republice a pokusit se ji co nejvíce zjednodušit pro účely statistiky, bude-li to ...
 • Návrh postupu kalkulace agregované ceny stavební konstrukce 

  Křenová, Vladimira
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby agregovaných položek a tvorby ceny díla oceněním skupin stavebních prací. Na svém počátku se zabývá životním cyklem stavebního díla a vymezuje, v jaké etapě je vhodné ...
 • Hodnota stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici 

  Řádek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá vyčíslením hodnoty stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici. V práci se nastiňují aspekty demoličních a bouracích prací s následným využitím stavební suti pro recyklaci. Úkolem ...
 • Projekt nosné železobetonové konstrukce 

  Klodner, Jan
  Diplomová práce řeší obecnou problematiku podlahových betonových desek, technologii, provádění, modely podloží, výpočet vnitřních sil a návrhové přístupy. Na základě těchto údajů pak sleduje chování podlahových desek dle ...

View more