• Hodnocení ekonomického rizika investičního projektu 

  Heringová, Tereza
  Cílem diplomové práce je přiblížení problematiky rizikovosti investičních projektů a řešení situací zohledňujících tato rizika. V práci jsou popsány druhy rizika, jejich klasifikace, metody jeho určování, jeho analýzy a ...
 • Formy a metody motivace ve stavebnictví 

  Kočí, Zdeněk
  Tato diplomová práce na téma „ Formy a metody motivace ve stavebnictví“, je zaměřena na spokojenost a motivovanost zaměstnanců firmy UNISTAV a.s. V teoretické části se zabývám nejvýznamnějšími a všeobecně uznávanými teoriemi ...
 • Analýza napjatosti a porušení ve zkušebních tělesech používaných pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálů 

  Holušová, Táňa
  Práce se zabývá testem pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálů, zejména betonu. Zkoumanou zkouškou je tzv. wedge-splitting test, jehož český ekvivalent může znít jako zkouška štípáním klínem. Pro ...
 • Vliv metody dotransformace zpřesněného rastru na přesnost katastrální mapy digitalizované 

  Slowioczek, Lukáš
  Transformace zpřesněného rastru je provedena pro digitalizaci sáhových map, aniž by byla detailně analyzována rizika, vyplývající z počtu identických bodů pro zvolenou dotransformaci zpřesněného rastru. Cílem diplomové ...
 • Stanovení hydraulických charakteristik půdy ve vybrané lokalitě 

  Stoklásková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá přímým a nepřímým stanovením hydraulických charakteristik půdy, tj. retenční čára a hydraulická vodivost, v lokalitě Bohaté Málkovice. Pro laboratorní stanovení vlhkostní retenční křivky půdy se ...
 • Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS 

  Feltl, Jakub
  Tato práce je zaměřena na navrhování parametrů retenčních nádrží na malých povodích pomocí srážko-odtokového modelování. K tomuto účelu byly použity moderní výpočetní programy, zabývající se právě tímto tématem (GIS, ...
 • Studie proveditelnosti investičního projektu veřejného investora 

  Kroulíková, Anna
  Studie proveditelnosti je technicko-ekonomická studie, která představuje základní nástroj pro investiční rozhodování. Cílem studie je poskytnout technické, ekonomické, finanční a manažerské informace pro kvalifikované ...
 • Stavebně technologický projekt terasového bytového domu v Brně 

  Baštová, Veronika
  Projekt řeší stavebně technologickou studii novostavby bytového domu v Brně. Bytový dům má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 29,2 m x 57,2 m. Bytový dům je navržen terasovitě v pěti podlažích jako zděná konstrukce z ...
 • Stavebně technologické řešení bytového domu Zderadova 

  Petinis, Janis
  Tématem diplomové práce je “Stavebně technologické řešení bytového domu Zderadova“. Obsahem je řešení celého projektu ze strany finančního, stavebně technologického, tak i stavební časové náročnosti. Cílem bylo zhotovení ...
 • Projekt podzemních garáží v Brně 

  Hájek, Jan
  Projekt je zaměřen na chování a dimenzování nosných prvků monoliticky betonované konstrukce. Byl proveden i návrh a posouzení založení objektu. Desky jednotlivých podlaží jsou podrobně nadimenzovány. Veškeré výpočty jsou ...
 • Poruchovost městských čistíren odpadních vod 

  Boryśová, Michaela
  Tato práce se zabývá kalovým hospodářstvím na čistírnách odpadních vod. Poskytuje základní přehled metod upravování rizikového materiálu v kalové koncovce. Hlavním cílem práce je vytvoření stromů poruch, které se vyskytují ...
 • Urbanistické řešení vybraného prostoru Brno-Kohoutovice 

  Pecháček, Jan
  Urbanistická studie vybraného prostoru městské části Brno Kohoutovice řeší stávající nevyhovující stav části kohoutovického intervilánu v blízkosti zastávky MHD Voříškova. Nesnadné území charakterizované značnými stavebními ...
 • Studie variant nakládání s dešťovými vodami v obci Vendryně 

  Odstrčílek, Jonáš
  Tato diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovými vodami na území obce Vendryně. Po obsahové stránce se jedná o studii s několika variantami řešení. Jednotlivé varianty jsou přizpůsobeny místním podmínkám a následně ...
 • Regionální a strukturální politika EU - ekonomické a právní aspekty 

  Chytka, Miroslav
  Cílem diplomové práce na téma „Regionální a strukturální politika EU – ekonomické a právní aspekty“ je popis všech důležitých aspektů regionální politiky EU a představení této politiky v rámci zcela konkrétního dotačního projektu.
 • Dimenzování konstrukcí vozovek pomocí programu ALIZE 

  Kašný, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou napětí a přetvoření zatěžované konstrukce vozovky. Porovnáním dimenzování pomocí programu LayEps a Alize a seznámení jednotlivých modulů tohoto programu.
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Špiroch, Michal
  Práce si klade za cíl zhodnotit a teoreticky podložit analýzu ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru přestavby staré zemědělské usedlosti na 5 moderních bytových jednotek. Při variantním řešení za pomoci programu ...
 • Ocelová konstrukce hangáru 

  Bartel, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení ocelové konstrukce hangáru. Hangár má půdorysné rozměry 30x60m a světlou výšku 11m. Konstrukční výška činí 15.3m. Hangár spadá do lokality: Ostrava. Konstrukce je vynášena 60m dlouhou ...
 • Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany 

  Charvátová, Marie
  Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany je navržena vzhledem k vyššímu dopravnímu zatížení center obcí Těšany a Moutnice, zvýšení bezpečnosti jízdy v obci a zvýšení plynulosti dopravy. Součástí diplomové práce je ...
 • Tvorba digitální katastrální mapy v části katastrálního území Vilantice 

  Vacková, Eva
  Cílem této diplomové práce bylo vyhotovit digitální katastrální mapu v části katastrálního území Vilantice, v osadě Chotěborky. V tomto katastrálním území je v současnosti platná analogová katastrální mapa v měřítku 1:2 ...
 • Porovnání metod určování převýšení v experimentální síti Tetčice 

  Povoda, Richard
  Predmetom tejto práce je porovnanie metód merania prevýšenia na experimentálnej sieti bodov na lokalite Tetčice. Vzájomne sa porovnávali prevýšenia zamerané metódou presnej nivelácie, trigonometrickou metódou a rýchlou ...