• Hydraulický modelový výzkum měrných clon určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech s volnou hladinou 

  Heřmanová, Lenka
  Hlavním výstupem této diplomové práce je sada Q/h charakteristik, která byla získána rozsáhlým hydraulickým modelovým výzkumem měrných clon, určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech. Výsledné Q/h charakteristiky ...
 • Betony s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot 

  Mikulinec, David
  Výsledkem diplomové práce je seznámení se s problematikou odolnosti cementových betonů vůči vysokým teplotám. Práce popisuje procesy probíhající ve struktuře betonu při extrémním teplotním zatížení a je uveden rozbor ...
 • Příprava vysokohodnotného sádrového pojiva 

  Hájková, Iveta
  Tato práce je zaměřena na problematiku přípravy vysokohodnotných síranových pojiv na bázi odpadních sádrovců. Jedním z potenciálních surovinových zdrojů na Moravě je chemický sádrovec Pregips, produkovaný společností ...
 • Výzkum regenerace filtračního materiálu zemních filtrů a kořenových čistíren odpadních vod 

  Burešová, Hana
  Práce se skládá ze dvou základních částí. První, rešeršní část, tvoří úvod do problematiky Kořenových čistíren odpadních vod. Obsahuje zejména příčiny kolmace filtračního prostředí a jeho teoretické způsoby řešení, které ...
 • Vedení a řízení  spolupracovníku ve stavebním podniku 

  Sokl, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je problematika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku. Praktická část je zaměřena na zkoumání vybrané firmy, její struktury, a strategii v plánování lidských zdrojů pomocí dotazníku.
 • Železobetonový skelet 

  Dvořák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu sportovní haly. Předmětem návrhu je vnitřní příčný rám haly, skládající se ze střešního železobetonového předpjatého vazníku, sloupů, pilotového ...
 • Náklady životního cyklu budovy 

  Bohadlová, Darina
  Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu budovy pro výuku a výzkum. Teoretická část se zabývá představením metody nákladů životního cyklu. Následuje popis stanovování nákladů životního cyklu a postup jejího ...
 • Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace obce Štěpánovice 

  Laksar, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem tlakového systému stokových sítí. Především se zaměřuje na vyhodnocení provozu tlakové kanalizace v obci Štěpánovice, kde byl vyhodnocován tlak na síti, průtok odpadní vody, kvalita ...
 • Výrobní hala ve Znojmě - vybrané části stavebně technologického projektu 

  Smatana, Roman
  V této diplomové práci je zpracován stavebně technologický projekt na výstavbu výrobní a skladovací haly ve Znojmě. Obsahuje modelaci zařízení staveniště, technologický předpis , časový plán, finanční náročnost, kontrolní ...
 • Porovnání kartografických znaků užívaných v účelových mapách 

  Andělová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá porovnáním kartografických znaků užívaných v účelových mapách velkého měřítka. Účelem porovnání je zhodnocení jednotnosti aktuálně používaných kartografických znaků a vytvoření výukové databáze ...
 • Transformace realitního odvětví v postkrizovém období 

  Dvorská, Michaela
  Hlavním tématem diplomové práce je realitní odvětví, jeho základní principy fungování, struktura a faktory vlivu. Diplomová práce analyzuje současné postkrizové trendy v realitním sektoru, jejich původ a příčiny se zvláštním ...
 • Nosná konstrukce objektu kulturního centra 

  Balázs, Ivan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce objektu kulturního centra o dispozici a konstrukčním řešením v souladu s architektonickými požadavky. Konstrukce se skládá z hlavní lodi a postranních přístaveb na ...
 • Studie možnosti vybudování malých vodních nádrží v lokalitě u Vyškova na Moravě 

  Richter, Štěpán
  Předmětem práce je návrh malých vodních nádrží u Vyškova na Moravě. Hráze navržených nádrží jsou sypané, zemní a homogenní a každá je opatřena spodní výpustí a bezpečnostním přelivem. V nádrži ležící na přítoku řeky Drnůvky ...
 • Projekt silnice I/42 VMO Dobrovského Brno. Příprava a realizace stavby. 

  Daniel, Pavel
  Stavebně technologická studie realizace stavby. Projekt obsahuje zařízení staveniště, technologický předpis,KZP, rozpočet, časový a finanční plán stavby. Projekt řeší výkop a zajištění stavební jámy C605, stavbu hloubeného ...
 • Územní studie „Zbrojovka“ 

  Kosíková, Martina
  Bc.Tomková Martina. Územní studie „Zbrojovka“. Brno, FAST 2012. Diplomová práce se zabývá revitalizací průmyslového areálu Zbrojovka. Řešené území se nachází v blízkosti historického centra města Brna. Hlavní myšlenkou ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly RZ INDUSTRY a.s.,Zaječí 

  Císař, Likáš
  Diplomová práce řeší stavebně technologický postup výrobní haly RZ INDUSTRI a.s. Zaječí. V práci se autor věnujě popisu nejdůležitějších technologických etap stavby. Více pozornosti je kladeno zejména na drátkobetonové ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Kuchtík, Pavel
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešení byl návrh nádraží VRT v Brně- Tuřanech, nedaleko brněnského letiště. Byla navržena nádražní budova s nástupišti a čtyřmi kolejemi. Dvě z nich ...
 • Centrum volnočasových aktivit Brno-Brněnská přehrada 

  Kuča, Jiří
  CENTRUM ROZŠIŘUJE MOŽNOSTI SPORTOVNÍHO I RELAXAČNÍHO ŽIVOTA NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ. HLAVNĚ JE URČENO PRO ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH SPORTŮ - PŘEDEVŠÍM VESLOVÁNÍ A PRO POTÁPĚČSKÝ KLUB. OBA KLUBY JSOU URČENY PŘEDEVŠÍM STUDENTŮM VYSOKÝCH ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením 

  Havlíková, Ivana
  Účelem mé diplomové práce je řešení ocelové haly s betonovými sloupy, která je zatížena zemětřesením. K této simulaci byl použit program RFEM. Pro výpočet byla použita spektrální a časová analýza, a to na modelech konstrukcí ...
 • Tvorba digitální katastrální mapy v části katastrálního území Vilantice 

  Vacková, Eva
  Cílem této diplomové práce bylo vyhotovit digitální katastrální mapu v části katastrálního území Vilantice, v osadě Chotěborky. V tomto katastrálním území je v současnosti platná analogová katastrální mapa v měřítku 1:2 ...