Now showing items 2-21 of 383

 • Administrativní budova 

  Biroščáková, Ivana
  Úkolem mé diplomové práce bylo vypracovat návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy s garáží v Brně. Objekt je složen z šesti patrové administrativní části a dvou patrové garáže. Půdorysný ...
 • Administrativní budova 

  Vokatá, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu administrativní budovy. Má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru o rozměrech 45 x 34 m. Dílčí části objektu mají různé ...
 • Alternativní zdroje vody pro technologické procesy ve vybraných průmyslových odvětvích 

  Bártů, Tomáš
  Úkolem diplomové práce je zpracování studie zaměřené na znovuužití procesních a odpadních vod ve firmě Kostelecké uzeniny, a.s. Práce obsahuje popis čistírny odpadních vod, průtoky čistírnou a látkové zatížení vod na ...
 • Analýza napjatosti a porušení ve zkušebních tělesech používaných pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálů 

  Holušová, Táňa
  Práce se zabývá testem pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálů, zejména betonu. Zkoumanou zkouškou je tzv. wedge-splitting test, jehož český ekvivalent může znít jako zkouška štípáním klínem. Pro ...
 • Analýza nákladů a užitků veřejného projektu 

  Stašek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů a užitků veřejného projektu. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde jsou popsány jednotlivé analýzy, body CBA analýzy a veřejný projekt. Náplní druhé části, ...
 • Analýza přesnosti výsledků astronomického určení polohy 

  Jalovecký, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu přesnosti výsledků astronomického určení polohy. Popisuje metody měření a nejnovější měřické systémy používané v geodetické astronomii. Dále je v práci popis měřického systému ...
 • Analýza rizik násoskových řadů 

  Outratová, Markéta
  Diplomová práce pojednává o násoskových vodárenských řadech, které jsou využívány při jímaní podzemní vody. Cílem práce je definování nejfrekventovanějších nežádoucích stavů, které se mohou vyskytnout na násoskových řadech, ...
 • Analýza vlivů ovlivňující rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady stavebního díla 

  Bártů, Dominik
  Tato práce se zabývá analýzou vlivů ovlivňující rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady stavebního díla. Pro získání ceny nabídkové a poptávkové byly sestaveny položkové rozpočty na základě PD a cenové kalkulace ...
 • Analýza vybraných metod zřizování a měření prostorové polohy koleje 

  Karásek, Jakub
  Předmětem práce je srovnání různých způsobů měření geometrických parametrů koleje a srovnání metod navádění automatické strojní podbíječky (ASP) při zřizování geometrických parametrů koleje vybrané části mezistaničního ...
 • Analýza vzájemného vztahu dvou metod terénního měření infiltrace vody do půdy 

  Larišová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá teoretickým popisem infiltračního procesu a terénním měřením infiltrace v katastrálním území Bohaté Málkovice. Výzkumné práce na experimentální ploše probíhaly v roce 2011 na Haplic Chernozem/FAO, ...
 • Aplikace 3D průmyslové geodézie při výrobě modulů pro podmořskou těžbu ropy 

  Baier, David
  Diplomová práce má seznámit čtenáře s úlohou geodeta při výrobě ropných modulů (segmentů), které se používají při sestavování celého řetězce podmořských ropovodů. V práci jsou popsány teorie těžby ropy z mořského dna, ...
 • Aplikace analytických metod využívajících RTG záření v oblasti analýz stavebních materiálů 

  Klekner, Martin
  Diplomová práce se zabývá zejména rentgenovou fluorescenční analýzou (tzn. XRF analýzou) stavebních materiálů. Komplexním způsobem analyzuje vlivy, které limitují přesnost získávaných dat, vytváří nové metodiky pro rychlou ...
 • Aplikace přímého chlazení pro klimatizaci budov 

  Vlček, Petr
  Diplomová práce se věnuje problematice přímého chlazení pro potřeby systémů klimatizace budov. Zaměřuje se na shrnutí teoretických základů a fyzikální podstaty chladící a klimatizační techniky. V rámci práce byl experimentálně ...
 • Asfaltocementový beton 

  Hruška, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá využitím vrstvy asfaltocementového betonu do vozovek pozemních komunikací, popisuje její základní vlastnosti a objasňuje stav současné platné legislativy. Dále se věnuje laboratornímu návrhu ...
 • Betony s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot 

  Mikulinec, David
  Výsledkem diplomové práce je seznámení se s problematikou odolnosti cementových betonů vůči vysokým teplotám. Práce popisuje procesy probíhající ve struktuře betonu při extrémním teplotním zatížení a je uveden rozbor ...
 • Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací pro město Choceň 

  Ropek, Jan
  Cílem práce je vytvoření ucelené dokumentace, založené na metodice provádění bezpečnostních inspekcí, která by sloužila správci komunikací daného územního celku (zejména obcím a městům), jako použitelný podklad pro realizaci ...
 • Budova vysokoregálového skladu SPO - vybrané části STP 

  Juřica, Karel
  Diplomová práce s názvem Budova vysokoregálového skladu SPO – vybrané části STP se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební, inženýrské objekty, vypracování technologického normálu, ...
 • Budova VZP ČR Jihlava - stavebně technologický projekt 

  Kotrč, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt Krajské pobočky VZP v Jihlavě. Součástí této práce je zařízení staveniště, technologický předpis pro prefabrikované skeletové konstrukce, rozpočet, harmonogram, ...
 • Bytové domy A a B v Nemocniční ulici v Uničově - stavebně technologická příprava stavby 

  Faltynková, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby dvou bytových domů A a B v Uničově. Zahrnuje přípravu a zařízení staveniště, technologický předpis provádění anhydritových podlah, časový a finanční ...
 • Bytový dům Terasy Havlíčkova - vybrané části STP 

  Krejčí, Vlastimil
  Stavebně technologický projekt k bytovému domu Terasy Havlíčkova obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční objektový ...