Now showing items 62-81 of 383

 • Hanácký statek - stavebně technologický projekt 

  Troubilová, Hana
  V této diplomové práci je řešena replika Hanáckého statku z 19. století. Celá stavba zahrnuje nejen repliku statku, ale mimo jiné také rekonstrukci stodoly nebo hospodářské přístřešky. Hanácký statek bude součástí Zooparku ...
 • Heating of building with almost zero energy consumption 

  Kubátová, Anna
  Cílem práce je modelování energetických potřeb pro vytápění a průběh vnitřních teplot v budově se skoro nulovou spotřebou energie. Součástí práce je ekonomické a energetické zhodnocení. Navržený systém vychází ze zásad ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Špiroch, Michal
  Práce si klade za cíl zhodnotit a teoreticky podložit analýzu ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru přestavby staré zemědělské usedlosti na 5 moderních bytových jednotek. Při variantním řešení za pomoci programu ...
 • Hodnocení ekonomické situace stavebního podniku pomocí finanční analýzy 

  Kováříková, Vendula
  Cílem diplomové práce je zhodnotit ekonomickou situaci stavebního podniku prostřednictvím finanční analýzy. Teoretická část práce je zaměřena na stavební podnik, na seznámení se s účetními výkazy včetně rozlišení aktiv a ...
 • Hodnocení ekonomického rizika investičního projektu 

  Heringová, Tereza
  Cílem diplomové práce je přiblížení problematiky rizikovosti investičních projektů a řešení situací zohledňujících tato rizika. V práci jsou popsány druhy rizika, jejich klasifikace, metody jeho určování, jeho analýzy a ...
 • Hodnocení kvality vody v úpravně pitné vody Mokošín 

  Vosáhlo, Jan
  Tématem této diplomové práce je „Hodnocení kvality vody v úpravně vody Mokošín“. Zdrojem vody pro úpravnu jsou 4 artézské studny. V práci je nejdříve popsána zásobovaná oblast a úpravna vody včetně jednotlivých technologií. ...
 • Hodnocení provozuschopnosti historické železobetonové stropní konstrukce 

  Dudek, Matěj
  Předmětem diplomové práce je hodnocení provozuschopnosti historické stropní železobetonové konstrukce z 30. let 20. století na základě výsledků realizovaných zatěžovacích zkoušek. Popsány jsou dobové požadavky na provádění ...
 • Hodnota stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici 

  Řádek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá vyčíslením hodnoty stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici. V práci se nastiňují aspekty demoličních a bouracích prací s následným využitím stavební suti pro recyklaci. Úkolem ...
 • Hotel v Čeladné - stavebně technologický projekt 

  Janek, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřená na přípravu realizační fáze Hotelu MIURA v obci Čeladná. V práci popisuji jednotlivé technologické etapy realizace této stavby, technologie provádění hydroizolačního systému hlavního objektu ...
 • Hydraulická optimalizace horizontálního lapáku písku 

  Kulička, Rostislav
  Abstrakt Práce je zaměřena na vývoj systému regulace průtočné plochy v typizovaném horizontálním lapáku písku, který se v rámci České republiky používá na většině kořenových čistíren odpadních vod pro zachycení pevných ...
 • Hydraulický modelový výzkum měrných clon určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech s volnou hladinou 

  Heřmanová, Lenka
  Hlavním výstupem této diplomové práce je sada Q/h charakteristik, která byla získána rozsáhlým hydraulickým modelovým výzkumem měrných clon, určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech. Výsledné Q/h charakteristiky ...
 • Hydraulika solárních systémů 

  Podjuklová, Lucie
  Projekt řeší v teoretické části hydrauliku solárních systémů a její komponenty, které jsou dále použity při návrhu solárního systému na bytovém domě. Solární systém je navržen pro přípravu teplé vody ve dvou variantách ...
 • Kamna v konceptu moderního vytápění 

  Koutecký, Jan
  Diplomová práce se zabývá kamny jako hlavním zdrojem vytápění. Teoretická část řeší praktický i teoretický návrh kamen a spalovací proces. Návrhová část se skládá ze tři, z nespočet variant návrhu kamen v konceptu moderního ...
 • Kartografická díla pro děti předškolního věku 

  Mainclová, Jana
  Cílem této diplomové práce byla analýza dostupných českých i zahraničních kartografických děl, využitelných zcela nebo jen částečně pro děti předškolního věku. Součástí práce je návrh a maketa orientačního plánu obce určená ...
 • Kolísání ceny stavebního produktu podle situace na trhu 

  Šabata, Petr
  Podstatou řešené problematiky je stanovení hodnoty nemovitosti v porovnání s hodnotou stavební dodávky za tu stejnou nemovitost. Hodnota je určena jednak dodávkou stavební produkce a také pomocí jednotlivých metod obvyklých ...
 • Komíny s přirozeným tahem a připojování spotřebičů paliv 

  Kupka, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou odvodů spalin. V rámci experimentu bylo měřeno složení spalin pomocí analyzátoru spalin. Aplikací je projekt vytápění objektu Akademie věd České republiky v Brně. Projekt řeší návrh ...
 • Komplexní diagnostika konstrukce bytového domu před rekonstrukcí 

  Kocich, Tomáš
  Tato práce se zabývá diagnostikou obytného domu z konce dvacátých let minulého století pro potřeby rekonstrukce. V teoretické části práce jsou obecně uvedeny metody používané při diagnostice stavebních konstrukcí. Podrobněji ...
 • Komplexní diagnostika zděné konstrukce mostu 

  Durčáková, Lenka
  Diplomová práce Komplexní diagnostika zděné konstrukce mostu se v teoretické části zaměřuje na shrnutí předpisů o prohlídkách mostů pozemních komunikací a železničních mostů a na způsob hodnocení zděných konstrukcí. V ...
 • Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

  Marek, Michal
  Cílem práce je komplexní zhodnocení umístění výztuže v železobetonové konstrukci a její porovnání s projektovou dokumentací. Na základě získaných dat budou vyhodnoceny statické posudky pro jednotlivé prvky. V případě že ...
 • Koncertní sál v Brně 

  Špondrová, Hana
  Studie řeší návrh nového kulturního centra na Moravském náměstí – polyfunkčního objektu s velkým koncertním a malým víceúčelovým sálem s příslušným provozním a technickým zázemím, parkováním, servisním zázemím pro návštěvníky ...