Now showing items 74-93 of 383

 • Kamna v konceptu moderního vytápění 

  Koutecký, Jan
  Diplomová práce se zabývá kamny jako hlavním zdrojem vytápění. Teoretická část řeší praktický i teoretický návrh kamen a spalovací proces. Návrhová část se skládá ze tři, z nespočet variant návrhu kamen v konceptu moderního ...
 • Kartografická díla pro děti předškolního věku 

  Mainclová, Jana
  Cílem této diplomové práce byla analýza dostupných českých i zahraničních kartografických děl, využitelných zcela nebo jen částečně pro děti předškolního věku. Součástí práce je návrh a maketa orientačního plánu obce určená ...
 • Kolísání ceny stavebního produktu podle situace na trhu 

  Šabata, Petr
  Podstatou řešené problematiky je stanovení hodnoty nemovitosti v porovnání s hodnotou stavební dodávky za tu stejnou nemovitost. Hodnota je určena jednak dodávkou stavební produkce a také pomocí jednotlivých metod obvyklých ...
 • Komíny s přirozeným tahem a připojování spotřebičů paliv 

  Kupka, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou odvodů spalin. V rámci experimentu bylo měřeno složení spalin pomocí analyzátoru spalin. Aplikací je projekt vytápění objektu Akademie věd České republiky v Brně. Projekt řeší návrh ...
 • Komplexní diagnostika konstrukce bytového domu před rekonstrukcí 

  Kocich, Tomáš
  Tato práce se zabývá diagnostikou obytného domu z konce dvacátých let minulého století pro potřeby rekonstrukce. V teoretické části práce jsou obecně uvedeny metody používané při diagnostice stavebních konstrukcí. Podrobněji ...
 • Komplexní diagnostika zděné konstrukce mostu 

  Durčáková, Lenka
  Diplomová práce Komplexní diagnostika zděné konstrukce mostu se v teoretické části zaměřuje na shrnutí předpisů o prohlídkách mostů pozemních komunikací a železničních mostů a na způsob hodnocení zděných konstrukcí. V ...
 • Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

  Marek, Michal
  Cílem práce je komplexní zhodnocení umístění výztuže v železobetonové konstrukci a její porovnání s projektovou dokumentací. Na základě získaných dat budou vyhodnoceny statické posudky pro jednotlivé prvky. V případě že ...
 • Koncertní sál v Brně 

  Špondrová, Hana
  Studie řeší návrh nového kulturního centra na Moravském náměstí – polyfunkčního objektu s velkým koncertním a malým víceúčelovým sálem s příslušným provozním a technickým zázemím, parkováním, servisním zázemím pro návštěvníky ...
 • Konstrukce přemostění ve městě Příbor 

  Suchánek, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením silničního mostu ve městě Příbor. Silniční most převádí silnici I/58 přes silnici I/48. Jsou navrženy 3 varianty řešení nosné konstrukce, jedná se o deskovou konstrukci, ...
 • Konstrukční lamelové dřevo vyztužené kompozitními materiály 

  Kovács, Pavel
  Diplomová práce popisuje experimentální program, který zkoumá zesílení nosníků z lepeného lamelového dřeva pomocí kompozitní výztuže. Práce porovnává chování nosníků zesílených kompozitní výztuží s nosníkem nevyztuženým a ...
 • Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě 

  Sommer, Miroslav
  Práce je zpracována jako nosná ocelová konstrukce vícepodlažní budovy krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Při návrhu konstrukce jsou respektovány požadavky na tvarové a dispoziční uspořádání objektu. Komplex sestává ze ...
 • Křižovatka silnice I/49 v Želechovicích 

  Řezáč, Jan
  Předmětem mé diplomové práce bylo dopravně-inženýrské řešení křižovatky ulic Osvobození – Podřevnická v několika variantách. Pro tyto varianty byly navrhnuty potřebné stavební úpravy, dále byla vybrána jedna varianta a ta ...
 • Kvalita vzduchu ve sportovních zařízeních 

  Fabian, Peter
  Práce se zabývá problematikou kvality vnitřního vzduchu a řízením větrání na základě kvality vnitřního vzduchu. Na základě analýzy koncentrace CO2, tepelně-vlhkostních zisků lze navrhnout optimální způsob ventilace
 • Lávka mezi budovami. 

  Chaloupka, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné nosné ocelové konstrukce lávky pro chodce. Lávka slouží k propojení dvou samostatných budov (budovy D a Z na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně). Byly vypracovány ...
 • Lávka pro pěší 

  Báča, Pavel
  Předmětem studentské práce je návrh nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší. Lávka spojuje dva objekty v lokalitě Brno – Bohunice. Jedná se o přemostění pozemní komunikace, parkoviště a vstupních oblastí obou objektů. ...
 • Lávka pro pěší přes řeku Dyji 

  Antoš, Jiří
  Lávka pro pěší přes řeku Dyji, která je tvořena předpjatým betonovým pásem podporovaným obloukem. Konstrukce je navrhována tak, aby se u ní uplatnil samokotvený systém.
 • Lávka pro pěší v Nové Karolině v Ostravě 

  Havelka, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce lávky pro pěší. Lávka překlenuje pozemní komunikace a železniční trať. Jedná se o návrh nové konstrukce v Nové Karolině v Ostravě. Lávka má rozpětí 200 m. ...
 • Lávka tvořená předpjatým pásem s obloukem 

  Glajcar, Karel
  Předmětem diplomové práce je návrh lávky přes dané koryto řeky. Hlavní náplní je návrh a výpočet předpjatého pásu s obloukem, které tvoří hlavní nosnou konstrukci lávky. Oblouk tvoří dva půdorysně zakřivené samostatné, ...
 • Manažerské účetnictví ve stavebním podniku 

  Vejmola, Aleš
  Diplomová práce se v rámci široce formulovaného tématu manažerského účetnictví zaměřuje na využití controllingu pro potřeby managementu stavební firmy. Teoretická část se snaží přiblížit a osvětlit základní pojmy nezbytné ...
 • Mapy pro mentálně handicapované 

  Vávrová, Eva
  Práce se zabývá problematikou tvorby kartografických děl pro lidi s mentálním postižením. Po počáteční analýze dostupnosti kartografických děl určených lidem s mentálním postižením bylo nutné konstatovat, že taková díla ...