Now showing items 92-111 of 383

 • Manažerské účetnictví ve stavebním podniku 

  Vejmola, Aleš
  Diplomová práce se v rámci široce formulovaného tématu manažerského účetnictví zaměřuje na využití controllingu pro potřeby managementu stavební firmy. Teoretická část se snaží přiblížit a osvětlit základní pojmy nezbytné ...
 • Mapy pro mentálně handicapované 

  Vávrová, Eva
  Práce se zabývá problematikou tvorby kartografických děl pro lidi s mentálním postižením. Po počáteční analýze dostupnosti kartografických děl určených lidem s mentálním postižením bylo nutné konstatovat, že taková díla ...
 • Marketingove plánování ve stavebním podniku 

  Procházka, Jakub
  Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro stavební firmu na rok 2012. Teoretická část je věnována popisu stavebního trhu, strategii a marketingové strategii, situační analýze a jejím nástrojům. Jsou zde ...
 • Marketingové koncepce rozvoje obce/regionu 

  Burgárová, Zuzana
  V diplomové práci je popsáno obecní zřízení v České republice, systém územního plánování na úrovni obcí, disparity jednotlivých regionů, rozvojové možnosti obcí, tvorba a užití obecního rozpočtu a možnosti obecního rozvoje. ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Kratochvílová, Martina
  Diplomová práce s názvem Marketingové procesy ve stavebnictví se zabývá marketingovými procesy ve společnosti STAVBA krbů s.r.o. Součástí práce je analýza současné situace a návrh marketingového plánu. Obě tyto části ...
 • Materiály na bázi pěnového skla z druhotných surovin 

  Hons, Oto
  V rámci teoretické části diplomové práce jsou uvedeny základní poznatky o skle (suroviny, postup výroby, stručný přehled výrobků ze skla pro stavebnictví) a rovněž zmíněny statistiky týkající se produkce odpadů, a to ...
 • Mateřská škola a polyfunkční objekt Želivec - příprava a realizace stavby 

  Král, David
  Diplomová práce s názvem Mateřská škola a polyfunkční objekt Želivec řeší přípravu a realizaci stavby. Cílem diplomové práce je návrh časových, finančních a věcných zdrojů. Práce obsahuje rozpočet, harmonogram, zařízení ...
 • Mechanické aktivace příměsí do betonů a ověření dopadů na fyzikálně-mechanické vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů 

  Prokopec, Zdeněk
  Tato práce se věnuje popisu možností mechanických aktivací příměsí používaných do betonů. Dále pak ověření možnosti domílání elektrárenských popílků, a to jak hnědo tak i černouhelných, z klasického i z fluidního spalování ...
 • Metodika hodnocení stavu dřeva pomocí měření mechanického odporu při zatlačování trnu 

  Daňková, Kateřina
  Hlavním cílem diplomové práce je získat přehled o diagnostických metodách používaných při průzkumech dřevěných konstrukcích, porovnání výsledků experimentálního hodnocení stavu dřeva pomocí diagnostických metod, které jsou ...
 • Metody hromadného oceňovaní nemovitostí 

  Tomec, Václav
  Cílem diplomové práce je zkoumat možnosti využití metod hromadného oceňování nemovitostí v České republice. Zejména jaké metody jsou pro výpočet ocenění využívány, kým jsou tyto metody využívány a k jakému účelu jsou ...
 • Metody stanovení pojistné částky v majetkovém pojištění 

  Chlebec, Jan
  Práce se zabývá přiblížením jednotlivých metod pro oceňování nemovitostí, tak i samotným oceňováním nemovitostí pomocí těchto metod, a to za účelem využití ocenění pro potřeby pojišťovnictví, stejně tak i právními aspekty ...
 • Modelování odezvy zkušebních těles ze stavebních materiálů při lomových experimentech 

  Navrátil, Petr
  Práce se zabývá výpočtovým modelováním wedge splitting testu betonového vzorku pomocí numerické metody konečných prvků. Jsou řešeny různé úrovně výpočtového modelu pro různou hloubku zářezu a umístění vazeb. V závislosti ...
 • Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody 

  Vašalovská, Petra
  Cílem práce bylo provést modelový výzkum účinnosti procesu flotace rozpuštěným vzduchem při úpravě vody. V rámci série experimentů byla vyhodnocována účinnost vyjádřená pomocí zákalu a UV absorbance při různých podmínkách. ...
 • Monitoring pohybu skalních bloků v propadání Bílé vody 

  Moštěk, Václav
  Tato práce přibližuje zaměření, zpracování a vyhodnocení 14. a 15. etapy (v roce 2011) sledování posunů skalních bloků v propadání Nová Rasovna nedaleko obce Holštejn. Tyto dvě etapy jsou mezi sebou porovnány a následně ...
 • Monolitická železobetonová konstrukce víceúčelové budovy 

  Mravec, Jakub
  Práce se zabývá statickým řešením monolitické železobetonové víceúčelové budovy, což obsahuje návrh bodově podepřené desky, sloupů, základových patek, podzemní stěny a základového pásu. Posouzení těchto konstrukcí dle I. ...
 • Montovaná hala Dunajská Lužná. Stavebně technologické řešení. 

  Kertesz, Vladimír
  Diplomová práca sa zaoberá realizáciou novej montovanej haly v Dunajskej Lužnej. Montovaná hala je dvojpodlažná, založená na železobetónových pätkäch, nosný konštrukčný systém je navrhnutý z oceľových profilov, obvodový ...
 • Most na obchvatu Banské Bystrice 

  Nemrava, Jiří
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Práce se věnuje posouzení konstrukce podle mezních stavů. Zahrnuje časovou analýzu konstrukce a podrobné řešení vlivu výstavby na jeho návrh.
 • Most na rampě v Brně 

  Diviš, Dalibor
  Práce se zabývá návrhem a posouzením půdorysně zakřivené mostní konstrukce komorového průřezu se šikmými stěnami. Objekt je součástí mimoúrovňové křítovatky na VMO Brno. Výpočty jsou prováděny dle aktuálně platných norem ...
 • Možnosti financování bydlení v České republice 

  Poul, Michal
  Diplomová práce „Možnosti financování bydlení v České republice“ je zaměřena na problematiku financování vlastního bydlení obyvatel. Tato práce má za cíl seznámit s problematikou a možnostmi financování bydlení občanů České ...
 • Možnosti financování dlouhodobého majetku a jeho posouzení daňového dopadu ve stavebním podniku 

  Skořepová, Marcela
  Možností, jak financovat dlouhodobý majetek podniku je mnoho. Ve své diplomové práci jsem si zvolila několik druhů financování dlouhodobého majetku a jejich porovnání. V úvodu popisuji jednotlivé druhy financování, jejich ...