Now showing items 118-137 of 383

 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Dvořák, Ondřej
  Cílem diplomové práce je přiblížení průběh veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy a skutečnostmi této problematiky. Tato část popisuje především ...
 • Namrzavost směsných recyklátů v podloží vozovek pozemních komunikací 

  Nehybová, Eva
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá porovnáním různých metod zkoušení namrzavosti v České republice a dalších zemích Evropské unie. Praktická část se věnuje laboratornímu zkoušení namrzavosti betonových a směsných ...
 • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

  Matušíková, Anna
  Práce uvádí a porovnává volně dostupné software pro posuzování únosnosti konstrukcí s~FRP výztuží. Je zde popsána teorie a návrh algoritmu vlastního výpočetního programu pro konstrukce vyztužené nekovovou výztuží, které ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Viktora, Jakub
  Vysokorychlostní koridor je budoucnost cestování. S jeho výstavbou mnohé evropské státy začaly již před několika lety a velmi se osvědčil. Česká republika zatím nedisponuje tímto způsobem dopravy, ale vzhledem k poloze ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Svobodová, Lenka
  Tématem diplomové práce je nádraží vysokorychlostní trati. Stavební parcela se nachází v jihomoravském kraji, přesněji v městské části Brno-Tuřany. Dům je řešen jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt umístěný na mostě ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Kuchtík, Pavel
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešení byl návrh nádraží VRT v Brně- Tuřanech, nedaleko brněnského letiště. Byla navržena nádražní budova s nástupišti a čtyřmi kolejemi. Dvě z nich ...
 • Nádražní hala ve Vsetíně 

  Mičola, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Cílem této práce je navrhnout a staticky posoudit nosnou ocelovou konstrukci nádražní haly ve Vsetíně. Po vyřešení zatížení konstrukce střešním a ...
 • Náklady životního cyklu budovy 

  Bohadlová, Darina
  Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu budovy pro výuku a výzkum. Teoretická část se zabývá představením metody nákladů životního cyklu. Následuje popis stanovování nákladů životního cyklu a postup jejího ...
 • Návratnost investic do brownfieldů 

  Hořelka, Michal
  Diplomová práce se zabývá tématem opuštěných lokalit, nebo-li brownfieldů v městě Brně. V první části práce je vysvětlen pojem brownfield, popsány možné příčiny vzniku a naznačeny možné zdroje a rizika při revitalizaci ...
 • Návrh a posouzení investičního projektu 

  Nováková, Veronika
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení investičního projektu. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán investiční projekt a investiční plán. Investiční plán je dále ...
 • Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS 

  Feltl, Jakub
  Tato práce je zaměřena na navrhování parametrů retenčních nádrží na malých povodích pomocí srážko-odtokového modelování. K tomuto účelu byly použity moderní výpočetní programy, zabývající se právě tímto tématem (GIS, ...
 • Návrh postupu kalkulace agregované ceny stavební konstrukce 

  Křenová, Vladimira
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby agregovaných položek a tvorby ceny díla oceněním skupin stavebních prací. Na svém počátku se zabývá životním cyklem stavebního díla a vymezuje, v jaké etapě je vhodné ...
 • Návrh sanace sesuvu Nedašova Lhota 

  Janík, Michal
  Diplomové práce s názvem Návrh sanace sesuvu Nedašova Lhota se soustředí na základní rozbor problematiky sesuvů a zabezpečování svahů s konkrétním řešením daného praktického úkolu, ve kterém se řeší stabilita svahu, příčiny ...
 • Návrh víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov 

  Hejl, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušené dokumentace víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov. Diplomová práce se skládá z části textové, grafické a hydrotechnických výpočtů.
 • NDT kontrola zabudovaných kotev do betonu 

  Komárková, Tereza
  Nedestruktivní kontrola kotvení pomocí ultrazvukové metody je jediný možný způsob, jak zjistit nevyhovující délku ukotvení. U záchraných systémů pozemních komunikací nedostatečné ukotvení může mít fatální následky. Proto ...
 • Nelineární analýza stěnových železobetonových prvků 

  Jurášek, Lubomír
  Téma diplomové práce vychází z disertační práce zabývající se chováním železobetonových prvků namáhaných smykem od autora Ing. Stanislava Martince, Ph.D. Autor diplomové práce má za úkol vytvoření prostorového konečně ...
 • Nelineární analýza zatížitelnosti železobetonového mostu 

  Šomodíková, Martina
  Předmětem diplomové práce je problematika posouzení zatížitelnosti mostů pozemních komunikací a plně pravděpodobnostního přístupu k výpočtu spolehlivosti. Práce zahrnuje nelineární analýzu zatížitelnosti zvolené mostní ...
 • Některá specifika komunikace ve stavebnictví 

  Hrtáň, Zbyněk
  Cílem mé práce Některá specifika komunikace ve stavebnictví bylo provést výzkum ve stavebních podnicích a zjistit, do jaké míry dbají tyto podniky na firemní image v různých ohledech – jestli (případně jak) využívají ...
 • Nosná konstrukce autosalonu 

  Náplava, Ondřej
  Předmětem této práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu, a to ve dvou variantách. Daný objekt je situován v intravilánu města Uherské Hradiště. Ocelovou konstrukci tvoří dva objekty (hlavní a vedlejší), ...
 • Nosná konstrukce autosalonu 

  Pelechová, Denisa
  Diplomová práce pojednáva o návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu. Objekt se nachází v lokalitě Brna. Konstrukce je tvořena z válcovaných profilů a trubek. Celková výška objektu je 17,395 m a délka 32,6 ...