Now showing items 146-165 of 383

 • Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna 

  Snášel, Michal
  Cílem diplomové práce je navržení nové budovy ředitelství závodního okruhu v blízkosti Brna. Závodní okruh byl postaven v roce 1987. Pořádání závodních klání má zde tradici již od roku 1930. Současné stavby z roku 1987 již ...
 • Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna 

  Bláha, Pavel
  Můj diplomový projekt je návrhem objektu hlavní tribuny a ředitelství závodů Velké ceny města Brna. Objekt se nachází v blízkosti Ostrovačic a Brna-Žebětína. Jedná se o dvoupodlažní stavbu tvořenou ocelovou konstrukci a ...
 • Objekt pro administrativmí a logistické účely 

  Navrátil, Ondřej
  Jedná se o návrh ocelové nosné konstrukce jednopodlažního halového objektu obdélníkového půdorysu 60 x 80 m, světlou výškou 10 m a celkovou výškou 13,3 m. V přední části je po celé šířce navržena dvoupatrová skeletová ...
 • Objekt výzkumného centra v Brně - příprava realizace stavby 

  Dvorník, Pavel
  V diplomové práci jsou vypracovány vybrané části stavebně - technologického projektu kampusu Masarykovy university v Brně, pavilonu A29. Tento objekt bude sloužit jako výzkumné centrum. Stavba obsahuje 11 stavebních objektů, ...
 • Obnova mapováním v katastrálním území Senetářov 

  Bednář, Adam
  Tato diplomová práce pojednává o obnově katastrálního operátu. Blíže rozebírá všechny etapy obnovy. Tyto etapy jsou demonstrovány na jednom náčrtu katastrálního území Senetářov. Na základě získaných výsledků je vyhotovena ...
 • Obytný soubor Fialka-Říčany-Vybraná část STP 

  Machač, Ondřej
  Předložená práce pojednává o souboru Fialka v Říčanech speciálně pak o objektu A. Jde o studii hlavních technologických etap se zaměřením na speciální zakládání – vrtané piloty a zděné systémy. Práce přináší srovnání nákladů ...
 • Ocelová konstrukce hangáru 

  Bartel, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení ocelové konstrukce hangáru. Hangár má půdorysné rozměry 30x60m a světlou výšku 11m. Konstrukční výška činí 15.3m. Hangár spadá do lokality: Ostrava. Konstrukce je vynášena 60m dlouhou ...
 • Ocelová konstrukce obchodního centra 

  Pokorná, Martina
  Nosná ocelová konstrukce obchodního centra je řešena ve dvou variantách a výhodnější varianta je podrobněji zpracována. Nosná konstrukce střechy je navržena z prostorových obloukových vazníků s proskleným pláštěm a je ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Janoušek, Vít
  Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 24 m, délce 63 m a výšce skladebné konzoly 8,7 m. V hale jsou dva mostové jeřáby, jeden o nosnosti 50 t a druhý o nosnosti 32 t. ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové skladovací haly 

  Hrnčíř, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením ocelové konstrukce haly pro skladovací účely. Práce obsahuje statický výpočet provedený pomocí softwaru Scia engineer, ruční posouzení vybraných prutů a výkresovou ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Vaněček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout ocelovou konstrukci sportovní haly. Objekt se nachází v Jihlavě. Rozměry a dispozice vycházely ze zadání diplomové práce, kde byly dány rozměry objektu 40m x 60m, výška konstrukce 15m. ...
 • Ocelový skelet administrativní budovy 

  Klimeš, Petr
  Předmětem studentské práce je návrh ocelové konstrukce administrativní budovy České televize. Jedná se o vícepodlažní budouvu pravoúhlého půdorysu s nahrávacími studii a kancelářemi. Nosná konstrukce je řešena jako rámová ...
 • Ocenění stavby v realizační a provozní fázi životního cyklu 

  Hudeček, Gabriel
  Tato diplomová práce pojednává o oceňování staveb a to jak v provozní, tak v realizační fázi životního cyklu. Diplomová práce se tedy zabývá především teoretickým a praktickým sestavováním rozpočtu stavebního objektu, ...
 • Oceňování lidských zdrojů pro případné další využití 

  Adlofová, Petra
  V této práci se věnuji oceňování lidských zdrojů pro další případné využití. V teoretické části se věnuji rozboru jednotlivých pojmů týkající se oceňování, podniku a lidských zdrojů. V empirické části se věnuji ocenění ...
 • Oceňování stavebního podniku 

  Palasová, Lenka
  Diplomová práce na téma ocenění stavebního podniku je zaměřena na vysvětlení pojmu hodnota a jejich různých podob a užití, na vymezení postupu ocenění podniku, kdy jsou rozebrány některé dílčí části, ale hlavní součástí ...
 • Okružní křižovatka ulic Jihlavská – Kamenice - Dlouhá v Brně 

  Coufalíková, Iva
  Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu změny stávající světelně řízené průsečné křižovatky na spirálovou okružní křižovatku. V návrhu je navržena komunikace pro pěší, cyklistickou dopravu a zastávky pro městskou ...
 • Opakovaná GPS měření na polygonu Tetčice a jejich interpretace 

  Dvořák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů v okolí obce Tetčice. Lokalita se nachází na rozhraní geomorfologických celků. Sledování oblasti se provádí po etapách a to využitím metody GPS a přesné nivelace. Ověřují se body ...
 • Opakovaná nivelace na vodním zdroji Tetčice 

  Čáp, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vertikálních posunů základové půdy v obci Tetčice. V první části popisuje geologickou stavbu a komplikace v lokalitě. Další kapitoly rozebírají zjišťování vertikálních posunů, jejich ...
 • Optimální cena stavby jako odraz cenové kalkulace 

  Ziegler, Petr
  Cílem této práce je optimální cena stavby jako odraz cenové kalkulace. Součástí výpočtů je vytvoření několika cenových variant pomocí přeceňování původního nabídkového rozpočtu a následná aplikace nově vypočtených režií ...
 • Otopná tělesa pro ústřední vytápění 

  Sabelová, Jolanta
  Úkolem zpracování diplomové práce bylo teoretické a experimentální řešení otopných těles pro ústřední vytápění a zpracování koncepčního řešení a projektu penzionu s wellness centrem v Ostravě. Objekt bude volně stojící tří ...