Now showing items 233-252 of 383

 • Sálavé vytápění průmyslových hal 

  Rybář, Jakub
  Vnitřní klima průmyslových hal je dnes s výhodou utvářeno sálavými systémy vytápění, které jsou pružnější a efektivnější, než systémy konvekční. Rozhodující složkou vnitřního klimatu je u těchto systémů střední radiační ...
 • Silnice I/42 VMO Žabovřeská I. 

  Kaderka, Tomáš
  Práce se zaměřuje na ověření funkcí modelovacího softwaru Aimsun a jeho chování na konkrétním modelu dopravní situace na brněnském Velkém městském okruhu na úseku silnice I/42 Žabovřeská I. Popisuje možné způsoby dopravních ...
 • Sídlo firmy MEgA - příprava a organizace výstavby 

  Balčík, Michal
  Předmětem diplomové práce je příprava a organizace výstavby sídla firmy MEgA. Práce se zabývá zařízením staveniště , bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kontrolním a zkušebním plánem, návrhem strojní sestavy, rozpočtem, ...
 • Sleva z ceny stavebního díla 

  Musil, Martin
  Cílem diplomové práce je popsat slevu z ceny stavebního díla a jednotlivé typy těchto slev a to zejména z pozice zhotovitele. Podrobněji se zabývá mechanizmy na základě, kterých se o jejich poskytování rozhoduje a způsoby ...
 • Snižování emisí v cementářském průmyslu 

  Přehnal, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na studium využití fluidních popílků jako součásti surovinové moučky pro výpal portlandského slinku za účelem snížení emisí oxidu uhličitého. Dále je zaměřena na optimalizování pálicího režimu ...
 • SO 217 Most přes řeku Morávku v km 6.205 

  Hollý, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce spřaženého ocelobetonového silničního mostu. Jedná se o spojitý nosník o sedmi polích, jejichž rozpětí je 36,0 + 57,0 + 75,0 + 90,0 + 75,0 + 57,0 + ...
 • Solution methods of composite beams 

  Jamal, Dany
  Solutions of composite beams encounter some specific problems, such as shrinkage and creep of concrete, cracking of concrete and plasticity of steel, partial interaction of elements or history of erection and loading ...
 • Soubor polyfunkčních domů Břeclav, ulice U Nemocnice - příprava a organizace výstavby 

  Janík, Lukáš
  Diplomová práce je zpracována pro přípravu a organizaci výstavby polyfunkčních domů U Nemocnice v Břeclavi. Jedná se o komplex tři objektů z nichž první dva jsou domy a třetí řadové garáže. Jednotlivé objekty jsou dle ...
 • Specifika týmové práce a řízení ve stavebnictví 

  Klikar, Jiří
  Ve své diplomové práci se zabývám týmovou prací ve stavební firmě, se zaměřením na týmovou komunikaci. Ve vybraném podniku se pokusím správně odhali komunikacní problém a navrhnout jeho řešení.
 • Spolupůsobení bezstykové koleje a mostní konstrukce 

  Vendel, Jiří
  Cílem diplomové práce je porovnat různé analýzy spolupůsobení bezstykové koleje a mostu, uvedené v domácí a zahraniční literatuře a dále porovnat ustanovení předpisu S3 Železniční svršek a ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód ...
 • Sportovně relaxační areál Nový Lískovec - vybraná část STP 

  Venkrbec, Václav
  Diplomová práce řeší technologii výstavby polyfunkčního sportovního objektu s badmintonovou halou. Jedná se o prefabrikovaný skelet s vyzdívkami z keramického zdiva.
 • Sportovní areál - stavebně technologická příprava 

  Petruška, Tomáš
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby sportovního areálu. Cílem je racionální návrh výstavby a zdrojů. Obsahem práce je zařízení staveniště, technologický předpis, rozpočet, harmonogram, kontrolní a ...
 • Sportovní hala 

  Horká, Petra
  V diplomové práci je vypracován ve dvou variantách návrh nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) o půdorysných rozměrech 42 m x 72 m a světlé výšce 8 m. Konstrukce ...
 • Sportovní hala v Písku 

  Družbík, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce sportovní haly. Návrh je vypracován ve třech variantách podle normy ČSN EN. Práce řeší statické působení této ocelové konstrukce a návrh jednotlivých částí a materiálů ...
 • Správní výšková budova 

  Gášek, Libor
  Tématem práce je konstrukční návrh správní budovy s nosnou betonovou konstrukcí. Při návrhu je nutno zvážit objemové změny betonu a jejich přídavný vliv na namáhání konstrukce. Minimalizování vlivu přídavného namáhání je ...
 • Srovnání nákladů na výstavbu rodinného domu prováděnou svépomocí a dodavatelským způsobem 

  Maršálek, Emil
  V diplomové práci se zabývám porovnáním konečné ceny stavby, je-li stavba prováděna svépomocí a cenou stavby, je-li prováděna dodavatelsky. V teoretické části práce se seznámíme s cenami ve stavebnictví od roku 1990 do ...
 • Stabilizace břehů nádrží 

  Martinát, Lukáš
  Cílem tohoto projektu je návrh předsazených vlnolamů na údolní nádrži Brno, oblasti Osada. Tato opatření mají zamezit dalšímu vymílání zeminy na pobřeží, tedy abrazi. Správný návrh spočívá v určení abrazní terminanty AT, ...
 • Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy 

  Stěnička, Petr
  Diplomová práce na téma “Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy“ se zabývá zhotovením finanční analýzy zvoleného stavebního podniku. Na základě účetních výkazů daného stavebního podniku, ...
 • Stanovení hodnot materiálových parametrů s využitím experimentů různých konfigurací 

  Michal, Ondřej
  Práce se zabývá stochastickou inverzní analýzou založenou na umělých neuronových sítích. Tento identifikační algoritmus umožňuje, při vytváření numerického modelu konstrukce, správně stanovit parametry použitého materiálového ...
 • Stanovení hydraulických charakteristik půdy ve vybrané lokalitě 

  Stoklásková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá přímým a nepřímým stanovením hydraulických charakteristik půdy, tj. retenční čára a hydraulická vodivost, v lokalitě Bohaté Málkovice. Pro laboratorní stanovení vlhkostní retenční křivky půdy se ...