Now showing items 292-311 of 383

 • Technologický projekt penzionu v Karlovicích 

  Řehoř, Martin
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt penzionu v Karlovicích. Práce je komplexně zaměřena na stavbu jako celek a na logistiku jednotlivých pracovních činností, jejich návaznost a možná rizika spojena s výstavbou.
 • Technologický projekt sportovní haly v obci Nové Veselí 

  Vaněk, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá technologickým projektem sportovní haly v Novém Veselí. Tato práce zahrnuje stavebně technologickou studii k zařízení staveniště, ZOV, technologické předpisy, zařízení staveniště, širší ...
 • Tepelná čerpadla ve vzduchotechnice 

  Géryk, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaobírá problematikou tepelných čerpadel pro účely vzduchotechniky. Především se zaobírá fyzikálními principy práce tepelných čerpadel a rozdělením těchto tepelných čerpadel dle přírodních zdrojů, ...
 • Testovaní zařízení UFR – Unmeasured Flow Reducer 

  Matoška, Martin
  Diplomová práce popisuje základní informace o systému vykazování ztrát vody. Prostředky a postupy ke snížení ztrát vody. Přístroje sloužící k monitoringu vodovodní sítě, nebo přístroje k lokalizaci místa poruchy na vodovodním ...
 • Testování přesnosti mobilního mapovacího systému MOMAS 

  Nováčková, Soňa
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s mobilním mapovacím systémem MOMAS, který vlastní firma Geodis Brno, spol. s.r.o. a otestovat přesnost tohoto systému. Provést sběr dat a zpracování získaných údajů na pracovišti ...
 • Tělocvična Třebíč - vybraná část STP 

  Rusínová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na výstavbu nové tělocvičny Základní školy Třebíč, Horka – Domky, Václavské nám. 44/12. Kromě novostavby samotné tělocvičny je zde uvažováno i se stavbou spojovacího krčku mezi stávající budovou ...
 • Transformace realitního odvětví v postkrizovém období 

  Dvorská, Michaela
  Hlavním tématem diplomové práce je realitní odvětví, jeho základní principy fungování, struktura a faktory vlivu. Diplomová práce analyzuje současné postkrizové trendy v realitním sektoru, jejich původ a příčiny se zvláštním ...
 • Trh rezidenčních nemovitostí v Jihomoravském kraji 

  Jaššová, Marta
  Diplomová práce analyzuje vývoj v oblasti rezidenčních nemovitostí ve vybrané lokalitě a ve zvoleném časovém intervalu. V úvodní části se věnuje základní terminologii realitního trhu a následně odhaluje souvislosti v ...
 • Tvorba digitální katastrální mapy v části katastrálního území Vilantice 

  Vacková, Eva
  Cílem této diplomové práce bylo vyhotovit digitální katastrální mapu v části katastrálního území Vilantice, v osadě Chotěborky. V tomto katastrálním území je v současnosti platná analogová katastrální mapa v měřítku 1:2 ...
 • Tvorba zpřesněného rastru sáhové katastrální mapy v katastrálním území Těchanov 

  Válková, Zuzana
  Práce je věnována tvorbě zpřesněného rastru sáhové katastrální mapy v katastrálním území Těchanov. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti zpřesňující transformace a jsou zde vysvětleny některé pojmy ...
 • Uplatnění kamenné prosívky jako ostřiva ve střepu pálených střešních tašek 

  Vondříčková, Veronika
  Cílem práce je posouzení vlivu různého obsahu kamenné prosívky v konkrétní surovinové směsi pro výrobu pálených střešních tašek podle ČSN EN 1304 (TONDACH Česká republika s r.o. – cihelna Šlapanice). Práce shrnuje dosud ...
 • Urbanistické řešení vybraného prostoru Brno-Kohoutovice 

  Pecháček, Jan
  Urbanistická studie vybraného prostoru městské části Brno Kohoutovice řeší stávající nevyhovující stav části kohoutovického intervilánu v blízkosti zastávky MHD Voříškova. Nesnadné území charakterizované značnými stavebními ...
 • Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Moravě v Olomouci 

  Daněk, Petr
  Urbanistická studie řeší problematiku řeky ve městě. Řeka a její nábřeží jsou využívána pro každodenní rekreaci obyvatel a současně umožňuje průchod povodní bez výrazných škod. Území je řešeno jako polyfunkční.
 • Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Ostravice ve Frýdku Místku 

  Říha, Petr
  Práce si klade za cíl navrhnout vhodnou zástavbu hodnotného území v blízkosti řeky Ostravice ve Frýdku-Místku, které je v současné době nedostatečně využíváno. Část řešeného území je zpracována podrobněji až do úrovně ...
 • Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou 

  Zímová, Barbora
  Tématem práce je návrh městské struktury domů situovaných v blízkosti centra města Zruč nad Sázavou v návaznosti na řeku Sázavu. Práce řeší aktuální problémy města, zabývá se především problémy spojenými s rekreací, cestovním ...
 • Určení zdrojů fosforu a stanovení nápravných opatření eutrofizované Hornoveské nádrže 

  Čech, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou eutrofizace na Hornoveské nádrži u města Fryšták. Cílem práce je vypracovat rešerši na téma eutrofizace povrchových vod, provést praktické měření a odběr vzorků na Hornoveské ...
 • Uvedení nové realitní kanceláře na trh 

  Holman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou uvedení realitní kanceláře na trh. Cílem je vytvořit návrh podnikatelského plánu nové realitní kanceláře Perníkové reality s.r.o., charakterizovat práci realitního makléře a popsat ...
 • Užití astronomické nivelace pro vytváření modelů kvazigeoidu 

  Jurčík, Josef
  Práce pojednává o užití astronomické nivelace pro vytváření modelů kvazigeoidu. Hlavními vstupními daty jsou složky astronomicko-geodetických tížnicových odchylek určené v bodech sítí AGNES a VEVEŘÍ. Tato data jsou vyrovnávána ...
 • Úprava křižovatky I/50 x III/3836 u Velešovic 

  Sýkora, Martin
  Moje diplomová práce pojednává o křižovatce, která je velmi nebezpečná, jelikož není osvětlená, takže nepřehledná a řidiči nejezdí povolenou rychlostí. Dochází zde k vážným nehodám, proto bylo nutné ji upravit. Jsou navrženy ...
 • Úprava MÚK silnic R46 a II/428 u Vyškova 

  Běloušek, Ondřej
  Diplomová práce řeší úpravu mimoúrovňové křižovatky silnic R 46 a II/428 u Vyškova, přesněji uvedeno v obci Drysice. Ve stávajícím stavu, nejsou na této křižovatce dořešeny připojovací a odbočovací pruhy, což má za následek ...