Now showing items 302-321 of 383

 • Uplatnění kamenné prosívky jako ostřiva ve střepu pálených střešních tašek 

  Vondříčková, Veronika
  Cílem práce je posouzení vlivu různého obsahu kamenné prosívky v konkrétní surovinové směsi pro výrobu pálených střešních tašek podle ČSN EN 1304 (TONDACH Česká republika s r.o. – cihelna Šlapanice). Práce shrnuje dosud ...
 • Urbanistické řešení vybraného prostoru Brno-Kohoutovice 

  Pecháček, Jan
  Urbanistická studie vybraného prostoru městské části Brno Kohoutovice řeší stávající nevyhovující stav části kohoutovického intervilánu v blízkosti zastávky MHD Voříškova. Nesnadné území charakterizované značnými stavebními ...
 • Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Moravě v Olomouci 

  Daněk, Petr
  Urbanistická studie řeší problematiku řeky ve městě. Řeka a její nábřeží jsou využívána pro každodenní rekreaci obyvatel a současně umožňuje průchod povodní bez výrazných škod. Území je řešeno jako polyfunkční.
 • Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Ostravice ve Frýdku Místku 

  Říha, Petr
  Práce si klade za cíl navrhnout vhodnou zástavbu hodnotného území v blízkosti řeky Ostravice ve Frýdku-Místku, které je v současné době nedostatečně využíváno. Část řešeného území je zpracována podrobněji až do úrovně ...
 • Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou 

  Zímová, Barbora
  Tématem práce je návrh městské struktury domů situovaných v blízkosti centra města Zruč nad Sázavou v návaznosti na řeku Sázavu. Práce řeší aktuální problémy města, zabývá se především problémy spojenými s rekreací, cestovním ...
 • Určení zdrojů fosforu a stanovení nápravných opatření eutrofizované Hornoveské nádrže 

  Čech, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou eutrofizace na Hornoveské nádrži u města Fryšták. Cílem práce je vypracovat rešerši na téma eutrofizace povrchových vod, provést praktické měření a odběr vzorků na Hornoveské ...
 • Uvedení nové realitní kanceláře na trh 

  Holman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou uvedení realitní kanceláře na trh. Cílem je vytvořit návrh podnikatelského plánu nové realitní kanceláře Perníkové reality s.r.o., charakterizovat práci realitního makléře a popsat ...
 • Užití astronomické nivelace pro vytváření modelů kvazigeoidu 

  Jurčík, Josef
  Práce pojednává o užití astronomické nivelace pro vytváření modelů kvazigeoidu. Hlavními vstupními daty jsou složky astronomicko-geodetických tížnicových odchylek určené v bodech sítí AGNES a VEVEŘÍ. Tato data jsou vyrovnávána ...
 • Úprava křižovatky I/50 x III/3836 u Velešovic 

  Sýkora, Martin
  Moje diplomová práce pojednává o křižovatce, která je velmi nebezpečná, jelikož není osvětlená, takže nepřehledná a řidiči nejezdí povolenou rychlostí. Dochází zde k vážným nehodám, proto bylo nutné ji upravit. Jsou navrženy ...
 • Úprava MÚK silnic R46 a II/428 u Vyškova 

  Běloušek, Ondřej
  Diplomová práce řeší úpravu mimoúrovňové křižovatky silnic R 46 a II/428 u Vyškova, přesněji uvedeno v obci Drysice. Ve stávajícím stavu, nejsou na této křižovatce dořešeny připojovací a odbočovací pruhy, což má za následek ...
 • Úprava světelně řízené křižovatky v Kunovicích na náměstí Svobody 

  Kosňovská, Vendula
  Práce se zabývá optimalizací dopravy na křižovatce řízené světelným signalizačním zařízením v Kunovicích na náměstí Svobody návrhem nových signálních plánů a drobnými stavebními úpravami tak, aby její životnost byla co nejdelší.
 • Úspory ve vytápění budov 

  Rokůsek, Petr
  Diplomová práce se teoreticky v části A zabývá řešením úspor na vytápění a ohřevu teplé vody. Zkoumá vliv jednotlivých úsporných opatření na celkovou potřebu a spotřebu tepla, jejích energeticko-ekonomický dopad a porovnává ...
 • Územní studie „Zbrojovka“ 

  Kosíková, Martina
  Bc.Tomková Martina. Územní studie „Zbrojovka“. Brno, FAST 2012. Diplomová práce se zabývá revitalizací průmyslového areálu Zbrojovka. Řešené území se nachází v blízkosti historického centra města Brna. Hlavní myšlenkou ...
 • Územní studie „Zbrojovka“ 

  Šírek, Michal
  Diplomová práce se zabývá problémem jednoho z největším brněnských brownfieldů, areálu bývalé továrny na výrobu zbraní, Zbrojovky Brno. Výsledným řešením je revitalizace území na atraktivní městskou strukturu nabízející ...
 • Územní studie „Zbrojovka“ 

  Glötzerová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá revitalizací bývalého zbrojního podniku - Zbrojovka Brno, který se nachází v městské čtvrti Zábrdovice . Areál je vymezen ze západu řekou Svitavou, z východu železniční tratí a z jihu ulicí ...
 • Územní studie „Zbrojovka“ 

  Bílek, František
  Záměrem této diplomové práce je revitalizace bývalého areálu Zbrojovky Brno. Tento areál je v územním plánu klasifikován jako „brownfield“. Areál má velice výhodnou polohu v rámci Brna Nachází se v centrální části Brna a ...
 • Vedení a řízení  spolupracovníku ve stavebním podniku 

  Sokl, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je problematika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku. Praktická část je zaměřena na zkoumání vybrané firmy, její struktury, a strategii v plánování lidských zdrojů pomocí dotazníku.
 • Visutá lávka přes Labe 

  Gregor, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh visuté lávky přes Labe. Lávku tvoří visutá konstrukce o třech polích. Mostovka je podepřena na vnějších okrajích a je vedena v parabolickém oblouku. Visuté kabely jsou vedeny v skloněných ...
 • Vícepodlažní administrativní budova ve Zlíně 

  Bílek, Tomáš
  Návrh nové ocelové nosné konstrukce administrativní budovy ve Zlíně. Budova se skládá ze tří částí. Konstrukce části A je tvořena třemi poli v příčném směru a pěti poli v podélném směru, o dvou nadzemních podlažích. ...
 • Víceúčelová hala v Hodoníně 

  Grufíková, Markéta
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce výtvarné galerie. Hala má eliptický půdorys, rozměry jsou 25 x 40 m a výška 12 m. Nosnou konstrukci tvoří 24 nosných zakřivených žeber, které jsou v horní ...