Now showing items 318-337 of 383

 • Vedení a řízení  spolupracovníku ve stavebním podniku 

  Sokl, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je problematika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku. Praktická část je zaměřena na zkoumání vybrané firmy, její struktury, a strategii v plánování lidských zdrojů pomocí dotazníku.
 • Visutá lávka přes Labe 

  Gregor, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh visuté lávky přes Labe. Lávku tvoří visutá konstrukce o třech polích. Mostovka je podepřena na vnějších okrajích a je vedena v parabolickém oblouku. Visuté kabely jsou vedeny v skloněných ...
 • Vícepodlažní administrativní budova ve Zlíně 

  Bílek, Tomáš
  Návrh nové ocelové nosné konstrukce administrativní budovy ve Zlíně. Budova se skládá ze tří částí. Konstrukce části A je tvořena třemi poli v příčném směru a pěti poli v podélném směru, o dvou nadzemních podlažích. ...
 • Víceúčelová hala v Hodoníně 

  Grufíková, Markéta
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce výtvarné galerie. Hala má eliptický půdorys, rozměry jsou 25 x 40 m a výška 12 m. Nosnou konstrukci tvoří 24 nosných zakřivených žeber, které jsou v horní ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Mešťan, Vojtěch
  Úkolem diplomové práce je vypracovat návrh a posouzení dvou variant nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly v lokalitě Polička. Jedná se o víceúčelovou sportovní halu s půdorysnými rozměry 33 x 48 m s přistavěnou ...
 • Vlastivědný atlas České republiky 

  Břichňáčová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce vyhotovení vlastivědného atlasu České republiky. Atlas má být určen pro žáky 1. - 2. ročníku základních škol a sloužit při výuce v hodinách prvouky. Pomocí této školní pomůcky by ...
 • Vlastnosti dřeva různého stáří s ohledem na tepelné namáhání 

  Helanová, Ester
  Tato práce se věnuje experimentálnímu ověření sorpčních a mechanických vlastností dřeva jedle ze 17. až 21. století. Dřevo různého stáří je termicky ošetřeno teplotou 60°C, 120°C a 180°C po dobu 17 hodin. Následně je ...
 • Vlhkostní bilance bytu 

  Blasinski, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlhkosti vzduchu v obytných budovách, experimentálním měřením teploty a vlhkosti v chráněných místnostech staveb a následným zhodnocením dle platných zákonných předpisů. Další částí ...
 • Vliv bankovních produktů na cenu stavby z pohledu dodavatele 

  Jůn, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení poplatků za bankovní služby a jejich podíl na celkové ceně realizace díla. V teoretické části je přiblížen z pohledu dodavatele průběh stavební zakázky od vyhledávání zakázek po ...
 • Vliv metody dotransformace zpřesněného rastru na přesnost katastrální mapy digitalizované 

  Slowioczek, Lukáš
  Transformace zpřesněného rastru je provedena pro digitalizaci sáhových map, aniž by byla detailně analyzována rizika, vyplývající z počtu identických bodů pro zvolenou dotransformaci zpřesněného rastru. Cílem diplomové ...
 • Vliv rekonstrukce prvků dlouhodobé životnosti na cenu nemovitosti 

  Tomiczková, Monika
  Má práce zkoumá vliv rekonstrukce prvků dlouhodobé životnosti na tržní cenu nemovitosti, konkrétně na rodinný dům. Pro případovou studii jsem si zvolila rekonstrukci střechy, respektive její nosné části, protože se s ...
 • Vliv rekonstrukce prvků krátkodobé životnosti na cenu nemovitosti 

  Hlaváčová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá vlivem rekonstrukce krátkodobých prvků životnosti na cenu nemovitosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky a popsány běžně používané metody ...
 • Vliv rozsahu rekonstrukce na cenu stavebního objektu 

  Hasilík, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem rozsahu rekonstrukce na cenu stavebního objektu. Vliv rozsahu rekonstrukce spočívá v porovnání celkových vynaložených nákladů na mostní objekt při rekonstrukci vrchní části mostu s ...
 • Vliv účinků poddolování na volbu typu nosné konstrukce mostu v km 332,420 trati Dětmarovice - Č. Těšín 

  Chaloupka, Martin
  Cílem diplomové práce bylo vypracovat varianty řešení nosné ocelové konstrukce železničního mostu na poddolovaném území. Rozpětí jednotlivých polí bylo zvoleno na základě polohy stávající spodní stavby. Zmenšování šířky ...
 • Vliv změn v pórové struktuře betonu na aktuální trvanlivost ŽB a předpjatých konstrukcí 

  Kovalčíková, Hana
  Tato práce se věnuje problematice trvanlivosti betonu, která se v posledních letech staví do popředí zájmu celosvětových vědeckých pracovišť. O odolnosti železobetonové konstrukce rozhoduje povrchová vrstva betonu, skrz ...
 • VMO Brno Jih - variantní řešení 

  Servus, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je zpracování variantního řešení VMO v segmentu Brno – jih, v prostoru ohraničeném přibližně ulicemi Heršpická – Mariánské náměstí – Faměrovo náměstí a na jihu dálnicí D1. Řešení bude vycházet z ...
 • Vybraná část stavebně technologického projektu Moravský zemský archiv v Brně - Bohunicích 

  Haltof, Lukáš
  Cílem diplomové práce je vypracovat stavebně technologický projekt objektu Moravského zemského archivu v Brně. Objekt se skládá ze dvou částí. První, administrativní část, je tvořena nosnou konstrukcí z oceli a druhá, ...
 • Vybraná část stavebně technologického projektu Obchodní a administrativní budova Biskupova 

  Valchář, David
  Diplomová práce se zabývá řešením stavby obchodní a administrativní budovy v Ostravě. Základním řešením práce je realizace založení objektu. Práce se dále zabývá studii celého objektu. Objekt se nachází v centru města na ...
 • Vybraná část STP Viladomy Zámostí 

  Boleček, Richard
  Předložená diplomová práce řeší technologii výstavby bytového objektu. Jde o studii hlavních technologických etap se zaměřením na zakládání a zděné systémy. Stavebně technologický projekt dále obsahuje technické zprávy ke ...
 • Vybrané části stavebě technologického projektu bytového domu v Trnavě 

  Výberči, Michal
  V této diplomové práci je zpracován stavebně technologický projekt novostavby bytového domu v Trnave.Obsahuje modelaci zařízení staveniště, technologický předpis, časový plán, finanční náročnost, kontrolní a zkušební ...