Now showing items 366-383 of 383

 • Zajištění sanační jámy pro ekologické účely 

  Bůžková, Eliška
  Se zrychlujícím se trendem v péči o životní prostředí je kladen důraz na odstraňování starých ekologických zátěží. V případě, kterému se věnuje tato diplomová práce, došlo ke kontaminaci podloží produkty plynárenského ...
 • Zajištění stavební jámy a založení objektu SONO v Brně 

  Ondráček, Jaroslav
  Předmětem práce je zajištění stavební jámy a založení objektu SONO v Brně na ulici Veveří.Požadavkem je zajistit ekonomický a bezpečný návrh konstrukce. Výpočetkonstrukce byl proveden v programovém systému FINE GEO 5 - ...
 • Založení čtyřpodlažní obytné budovy v území náchylném k sesouvání. 

  Golka, Kamil
  Tématem této práce je průzkum sesuvného území, stabilizace sesuvu, návrh zajištění podloží a výstavba obytné budovy v Brně Bystrci. Pozornost bude věnována stabilitě svahů a především návrhu výstavby čtyřpodlažní obytné budovy.
 • Založení polyfunkčního domu v Olomouci 

  Dubčák, Pavel
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout a posoudit zakládání stavby Polyfunkčního domu v Olomouci. Dále pak navrhnout bezpečně a hospodárně dočasné zajištění stavební jámy pro vybudování podzemních podlaží stavby. Posledním ...
 • Zaměření románských sklepních prostor v Praze 

  Krbálková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá skutečným zaměřením románských sklepních prostor v lokalitě Praha 1 – Malá Strana, ul. Karmelitská. V dané lokalitě je vybudována měřická síť pro podrobné geodetické zaměření. Měřická síť je ...
 • Zařízení sociální péče ve Svitavách - stavebně technologický projekt 

  Dvořák, Petr
  ¨Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby - Zařízení sociální péče ve Svitavách. Jedná se o novostavbu domova důchodců půdorysně vytvářející písmeno „U“. Objekt je dilatačně rozdělen na tři celky: celek ...
 • Zastřešení autobusové stanice 

  Roušar, Martin
  Náplní diplomové práce je navrhnout nosnou konstrukci zastřešení autobusové stanice v lokalitě města Vysoké Mýto. Konstrukce je navržena z oceli S355. Jedná se o zastřešení dvou nástupištních ostrůvků. V diplomové práci ...
 • Zatěžovací zkouška a statické posouzení stropní ŽB konstrukce 1.poloviny 20.století 

  Málek, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá zatěžovacími zkouškami a statickým posouzením vybraných segmentů železobetonové stropní konstrukce systému Hennebique na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Práce obsahuje: provedení ...
 • Zavěšený most přes rychlostní komunikaci R52 

  Glovina, Filip
  Práce se zabývá statickou, dynamickou analýzou zavěšené mostní konstrukce a návrhem nosné konstrukce podle mezních stavů. Součástí práce je statický výpočet, výkresová dokumentace a vizualizace.
 • Zdravotně technické instalace provozní a výrobní budovy 

  Nesvadbová, Petra
  Administrativní budova se zázemím šaten a umýváren pro přidruženou průmyslovou výrobu v hale. Využití dešťových vod pro splachování. Řešeno oddílnou kanalizací. Dešťová voda je přivedena do retenční nádrže, odkud je odebírána ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě s podzemními garážemi 

  Straník, Petr
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě s podzemními garážemi ve městě Brno. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu tématu s důrazem na problematiku nakládání s dešťovými ...
 • Zesilování stavebních konstrukcí 

  Janda, Miloslav
  Předmětem diplomové práce je zesilování stavebních konstrukcí. Práce je zaměřena na zesilování železobetonových tlačených prutových konstrukcí pomocí železobetonové obálky. Práce je rozdělena do tří částí. V první části ...
 • Zjišťování dynamických modulů cihelného střepu 

  Valentová, Renata
  Diplomová práce se zabývá zjišťováním dynamického modulu pružnosti nedestruktivními metodami cihelného střepu. Vzoly laboratorně vyrobeny ze dvou druhů cihlářské zeminy a dále byly použity výřezy z cihly plné typu klinker. ...
 • Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu 

  Matysíková, Jana
  Diplomová práce se zabývá aplikací pokrokových oxidačních technologií (AOP) pro čištění odpadních vod z textilního průmyslu a následným znovu-užitím vyčištěných vod v procesu textilní výroby. AOP jsou moderní technologie, ...
 • Způsoby finacování developerského projektu 

  Vrbík, Vít
  Téma diplomové práce – Způsoby financování developerského projektu. Developerský projekt bude na začátku práce stručně popsán. V praktické části se bude rozebírat externí financování bankou z obou pohledů (banky i developera) ...
 • Způsoby řízení developerských projektů 

  Samek, David
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vysvětlení souvisejících pojmů z oblasti developerské činnosti. V praktické části potom analyzuje developerskou činnost společnosti Lettenmayer & Partner
 • Železobetonová skeletová konstrukce nákupního centra 

  Rajman, Martin
  Předmětem diplomové práce bylo navrhnout vybrané prvky železobetonové montované skeletové konstrukce jednopodlažního nákupního centra. Vybral jsem si nejvíce zatěžovaný rám na zadané konstrukci, kde jsem předpokládal nejvíce ...
 • Železobetonový skelet 

  Dvořák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu sportovní haly. Předmětem návrhu je vnitřní příčný rám haly, skládající se ze střešního železobetonového předpjatého vazníku, sloupů, pilotového ...