Now showing items 1-20 of 383

 • Vliv rekonstrukce prvků krátkodobé životnosti na cenu nemovitosti 

  Hlaváčová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá vlivem rekonstrukce krátkodobých prvků životnosti na cenu nemovitosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky a popsány běžně používané metody ...
 • Dynamické analýza štíhlé mostní konstrukce s ohledem na působení větru 

  Prokop, Filip
  Tato práce je zaměřena na problematiku dynamických účinků s ohledem na působení větru na štíhlou mostní konstrukci, konkrétně variantou přemostění řeky visutou lávkou pro pěší a cyklisty. Pozornost je věnována na nalezení ...
 • Zastřešení autobusové stanice 

  Roušar, Martin
  Náplní diplomové práce je navrhnout nosnou konstrukci zastřešení autobusové stanice v lokalitě města Vysoké Mýto. Konstrukce je navržena z oceli S355. Jedná se o zastřešení dvou nástupištních ostrůvků. V diplomové práci ...
 • Projekt budovy na Václavském náměstí 

  Moc, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných prvků železobetonové prostorové konstrukce obchodního domu z vyztuženého betonu a předpjatého betonu. Vnitřní síly jsou počítány softwarem SCIA ENGINEER. Předpjatý prvek je počítán ...
 • Zavěšený most přes rychlostní komunikaci R52 

  Glovina, Filip
  Práce se zabývá statickou, dynamickou analýzou zavěšené mostní konstrukce a návrhem nosné konstrukce podle mezních stavů. Součástí práce je statický výpočet, výkresová dokumentace a vizualizace.
 • Tvorba zpřesněného rastru sáhové katastrální mapy v katastrálním území Těchanov 

  Válková, Zuzana
  Práce je věnována tvorbě zpřesněného rastru sáhové katastrální mapy v katastrálním území Těchanov. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti zpřesňující transformace a jsou zde vysvětleny některé pojmy ...
 • Projekt podzemních garáží v Brně 

  Hájek, Jan
  Projekt je zaměřen na chování a dimenzování nosných prvků monoliticky betonované konstrukce. Byl proveden i návrh a posouzení založení objektu. Desky jednotlivých podlaží jsou podrobně nadimenzovány. Veškeré výpočty jsou ...
 • Hanácký statek - stavebně technologický projekt 

  Troubilová, Hana
  V této diplomové práci je řešena replika Hanáckého statku z 19. století. Celá stavba zahrnuje nejen repliku statku, ale mimo jiné také rekonstrukci stodoly nebo hospodářské přístřešky. Hanácký statek bude součástí Zooparku ...
 • Studie společných zařízení 

  Mazáčová, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh společného zařízení v západní části katastrálního území obce Vážany. Návrh protierozního opatření, cestní sítě, krajinných prvků a územní systém ekologické stability.
 • Posouzení fyzikálně-mechanických vlastností a trvanlivosti pojivových koncepcí na bázi účelového vzniku ettringitu 

  Macháňová, Petra
  Diplomová práce se zabývá studiem pojivových koncepcí na bázi účelového vzniku ettringitu, posouzením fyzikálně-mechanických vlastností a trvanlivosti. V teoretické části je zmínka o ettringitu a jeho funkci ve stavebních ...
 • Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS 

  Feltl, Jakub
  Tato práce je zaměřena na navrhování parametrů retenčních nádrží na malých povodích pomocí srážko-odtokového modelování. K tomuto účelu byly použity moderní výpočetní programy, zabývající se právě tímto tématem (GIS, ...
 • Analýza vzájemného vztahu dvou metod terénního měření infiltrace vody do půdy 

  Larišová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá teoretickým popisem infiltračního procesu a terénním měřením infiltrace v katastrálním území Bohaté Málkovice. Výzkumné práce na experimentální ploše probíhaly v roce 2011 na Haplic Chernozem/FAO, ...
 • Administrativní budova 

  Biroščáková, Ivana
  Úkolem mé diplomové práce bylo vypracovat návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy s garáží v Brně. Objekt je složen z šesti patrové administrativní části a dvou patrové garáže. Půdorysný ...
 • Nosná konstrukce objektu kulturního centra 

  Balázs, Ivan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce objektu kulturního centra o dispozici a konstrukčním řešením v souladu s architektonickými požadavky. Konstrukce se skládá z hlavní lodi a postranních přístaveb na ...
 • Stavebně technologický projekt Trutnovského divadla 

  Blažková, Eva
  Předmět diplomové práce je stavebně technologický projekt Trutnovského divadla. Jedná se o novostavbu. Technologický předpis je zpracován pro monolitický strop.
 • Stanovení hydraulických charakteristik půdy ve vybrané lokalitě 

  Stoklásková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá přímým a nepřímým stanovením hydraulických charakteristik půdy, tj. retenční čára a hydraulická vodivost, v lokalitě Bohaté Málkovice. Pro laboratorní stanovení vlhkostní retenční křivky půdy se ...
 • Analýza napjatosti a porušení ve zkušebních tělesech používaných pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálů 

  Holušová, Táňa
  Práce se zabývá testem pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálů, zejména betonu. Zkoumanou zkouškou je tzv. wedge-splitting test, jehož český ekvivalent může znít jako zkouška štípáním klínem. Pro ...
 • Aplikace analytických metod využívajících RTG záření v oblasti analýz stavebních materiálů 

  Klekner, Martin
  Diplomová práce se zabývá zejména rentgenovou fluorescenční analýzou (tzn. XRF analýzou) stavebních materiálů. Komplexním způsobem analyzuje vlivy, které limitují přesnost získávaných dat, vytváří nové metodiky pro rychlou ...
 • Vliv bankovních produktů na cenu stavby z pohledu dodavatele 

  Jůn, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení poplatků za bankovní služby a jejich podíl na celkové ceně realizace díla. V teoretické části je přiblížen z pohledu dodavatele průběh stavební zakázky od vyhledávání zakázek po ...
 • Komplexní diagnostika konstrukce bytového domu před rekonstrukcí 

  Kocich, Tomáš
  Tato práce se zabývá diagnostikou obytného domu z konce dvacátých let minulého století pro potřeby rekonstrukce. V teoretické části práce jsou obecně uvedeny metody používané při diagnostice stavebních konstrukcí. Podrobněji ...