Recent Submissions

 • Kultivace karotenogenních kvasinek na odpadních substrátech v podmínkách SSF (solid state fermentation) 

  Rapta, Marek
  „Semi-solid fermentation“ je čoraz viac využívanou technikou k produkcii významných metabolitov, či obohatenej biomasy za nízkych finančných nákladov, nízkej spotreby kultivačnej vody a zároveň s malou záťažou na životné ...
 • Izolace obsahových látek Cannabis sativa a jejich biologický účinek 

  Baranová, Zuzana
  Predmetom záujmu tejto práce je tradičná a zároveň kontroverzná rastlina Cannabis sativa. V teoretickej časti je popísaná botanická stránka rastliny a jej súčasné medicínske formy. Podrobnejšie sú popísané doposiaľ izolované ...
 • Mikrobiologie syrového mléka a mléka po ošetření 

  Pláničková, Jana
  Tématem bakalářské práce byla mikrobiologická kvalita syrového mléka a mléka tepelně ošetřeného pasterací a UHT záhřevem. V teoretické části byly popsány nejdůležitější a nejběžnější mikroorganismy, které kontaminují mléko, ...
 • Monitoring konzumace cereálních výrobků u vzorku české populace 

  Vlachová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem konzumace cereálních výrobků a stanovením některých jejich obsahových látek. V teoretické části je uveden přehled cereálních výrobků a jejich běžné složení. V experimentální části ...
 • Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na obsah enzymu Rubisco u buku lesního a smrku ztepilého 

  Hamříková, Dominika
  V této bakalářské práci byl sledován obsah enzymu Rubisco u buku lesního (Fagus sylvatica) a smrku ztepilého (Picea abies) pěstovaných v podmínkách normální (A), tj. 350 mol·mol-1 a zvýšené (E), tj. 700 mol·mol-1 koncentrace ...
 • Využití molekulárně biologických metod při identifikaci mikroorganismů v potravinových matricích 

  Čakajdová, Martina
  Molekulárno-biologické metódy sú modernou náhradou metód založených na kultivácii. Pomocou molekulárno-biologických metód je možné detegovať aj poškodené bunky alebo bunky v stresových podmienkach. Cieľom bakalárskej práce ...
 • Probiotické bakterie mléčného kvašení v potravinových výrobcích 

  Sásková, Denisa
  K identifikaci probiotických mikroorganismů jsou v potravinářství využívány molekulárně genetické metody, které jsou založeny na analýze DNA. Příkladem těchto metod je polymerázová řetězová reakce, při které dochází k ...
 • Imobilizace pektináz na vybrané nosiče 

  Reichstädter, Marek
  Teoretická část této práce pojednává o definici pektinových látek jako substrátů pro pektolytické enzymy. Dále jsou popsány změny vlastností enzymů vlivem imobilizace, různé metody imobilizace a aplikace takto připravených ...
 • Stanovení vybraných nutričních parametrů v ovoci rostlinného rodu Ribes 

  Ledvina, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá zástupci drobného ovoce rostlinného rodu Ribes L. – rybízem, angreštem a jostou. Teoretická část uvádí historii a původ pěstování těchto zástupců, základní botanický popis jednotlivých druhů ...
 • Interakce hyaluronanu a cetrimidu 

  Adamcová, Zuzana
  Interakce mezi hyaluronanem a kationaktivním Cetrimidem byly studovány pomocí fluorescenční spektrometrie a turbidimetrie v prostředí modelového fyziologického roztoku (0,15 M NaCl) a ve vodě. Výsledky měření ve vodě ukázaly ...
 • Problematika boru ve vodách 

  Šípková, Helena
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bor a jeho sloučeniny. Je věnována vlastnostem, zdrojům a použití těchto látek a také jejich účinkům na živé organizmy. Hlavní důraz je kladen na problematiku boru ve vodách. Jsou zde ...
 • Možnosti přípravy tobermoritu 

  Dlabajová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi přípravy tobermoritu. Tobermorit je minerál, který díky svému složení a vlastnostem tvoří nedílnou složku v dnes stále více využívaném stavebním materiálu pórobetonu. Uplatnění ...
 • Zajištění bezpečnosti osob v budovách určených pro konání veletrhů 

  Pečánka, Jiří
  Tato práce má za cíl prostudovat opatření, zajišťující bezpečnost osob v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím. Konkrétně pak v objektech jmenovaných v zákoně č. 133/1985 Sb. §4 odst. 2h. Porovnat stávající stav v ...
 • Potenciál zneužití výrobků civilní pyrotechniky 

  Matoušek, Pavel
  Práce se zabývá analýzou potenciálu zneužití výrobků zábavní pyrotechniky kategorií 1, 2 a 3. Byl vytvořen algoritmus výběru výrobků s největším potenciálem zneužití. Tento algoritmus byl následně experimentálně ověřen na ...
 • Řešení mimořádných událostí v ústavech sociální péče 

  Svoboda, Radek
  Bakalářská práce pojednává o řešení mimořádných událostí v ústavech sociální péče. Jsou uvedeny základní pojmy této oblasti, případové studie, přehled legislativy a legislativně stanovených povinností pro výstavbu a provoz ...
 • Optimalizace betonových záměsí na bázi alkalicky aktivovaných druhotných surovin 

  Šafář, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem, přípravou a optimalizací betonových záměsí na bázi alkalicky aktivovaných sekundárních surovin – vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku. Jako aktivátor byl použit hydroxid sodný, ...
 • Stanovení léčiv v kalech z čistíren odpadních vod 

  Hájek, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení léčiv v čistírenských kalech. Stanovovány byly látky erythromycin a clarithromycin ze skupiny makrolidových antibiotik a ibuprofen, naproxen a diklofenak ze skupiny ...
 • Vliv velikosti částic na vlastnosti malt. 

  Sehnal, Tomáš
  Ve stavebním průmyslu je každoročně vyšší spotřeba betonu jako stavebního materiálu. Výroba betonu je úzce spjata s emisemi CO2 a jiných skleníkových plynů. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo při vyšším ...
 • Syntéza minerálních olejů oligomerací 1-alkenů 

  Porubský, Tomáš
  Teoretická časť predstavuje zhrnutie doterajších informácii a postupov pri oligomerizácii 1 alkénov s návrhom nového spôsobu prípravy prostredníctvom živej polymerizácie riadenej nitroxylovým radikálom. V experimentálnej ...
 • Hybridní vrstvy oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích 

  Bednárková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickými vrstvami oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem a možnostmi přípravy, přičemž se zaměřuje na vliv oxidu křemičitého ...

View more