• Syntéza minerálních olejů oligomerací 1-alkenů 

  Porubský, Tomáš
  Teoretická časť predstavuje zhrnutie doterajších informácii a postupov pri oligomerizácii 1 alkénov s návrhom nového spôsobu prípravy prostredníctvom živej polymerizácie riadenej nitroxylovým radikálom. V experimentálnej ...
 • Koloběh kadmia v životním prostředí 

  Bělohlávková Staffová, Petra
  Těžké kovy, mezi nimiž je i kadmium, patří ke kontaminujícím složkám životního prostředí. Se stále narůstajícím znečištěním dochází ke zvyšování obsahu těchto kovů ve vodě, v ovzduší i v půdě, kde se zapojují do potravního ...
 • Toxicita odpadních vod. 

  Urminská, Barbora
  Bakalárska práca sa formou literárnej rešerše zameriava na problematiku stanovenia toxicity odpadových vôd a zároveň popisuje základné legislatívne požiadavky vzťahujúce sa k danej problematike. Nakoľko negatívne účinky ...
 • Hybridní vrstvy oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích 

  Bednárková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickými vrstvami oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem a možnostmi přípravy, přičemž se zaměřuje na vliv oxidu křemičitého ...
 • Korozní ochrana hořčíkových slitin 

  Minda, Jozef
  Práce se zabývá alternativním postupem povrchové úpravy běžných hořčíkových slitin AZ31 a AZ91 povlakovaním vrstvou fluoridů. Byla provedena syntéza vrstev fluoridů v tavenině NaBF4, přičemž se sledovali vlastnosti povlaku ...
 • Využití Deep-UV-LED pro studium fotokatalytické aktivity 

  Knobová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu světloemitujících diodových zdrojů UV záření na fotokatalytickou aktivitu oxidu titaničitého. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem a výrobou a shrnuje dosavadní poznatky. ...
 • Stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích 

  Hornáková, Miroslava
  Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat a kvantifikovat aromatické látky ve vzorcích tavených sýrových analogů vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Analogy tavených sýrů jsou výrobky, ve kterých je nahrazena ...
 • Studium interakcí protonizovaných aminokyselin s nízkomolekulárním hyaluronanem 

  Chlumská, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o interakcích nízkomolekulární (110-130 kDa) kyseliny hyaluronové (HA) s protonizovanými aminokyselinami lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. Ke zkoumání těchto interakcí byly použity ...
 • Monitoring fotokatalytické aktivity redoxními barvivy 

  Uhrová, Ivana
  Tato bakalářské práce se zabývá posuzováním fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého. Nejjednodušší a zároveň nejrychlejší metodou je odbarvování indikátorového inkoustu založeném na redoxním barvivu. Je zde charakterizováno ...
 • Možnosti skladování vodíku pro jeho využití v dopravě 

  Marek, Jiří
  Práce je zaměřena na aktuální téma vzniku nového energetického systému na bázi vodíku označovaném jako Vodíkové hospodářství a blíže se zabývá oblastí skladování vodíku, jakožto jednoho z hlavních důvodů bránících ve ...
 • Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice 

  Drápal, Stanislav
  Tématem bakalářské práce jsou Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice. V této bakalářské práci bylo čerpáno z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. V ...
 • Využití mechů a lišejníku pro hodnocení přítomnosti kovů v ekosystému 

  Pavlovičová, Adriána
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím mechů a lišejníků jako rostlinných bioindikátorů k hodnocení znečištění životního prostředí kovy. Definuje zdroje kovů v životním prostředí, popisuje morfologii jednotlivých ...
 • Stanovení vybraných nutričních parametrů v ovoci rostlinného rodu Ribes 

  Ledvina, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá zástupci drobného ovoce rostlinného rodu Ribes L. – rybízem, angreštem a jostou. Teoretická část uvádí historii a původ pěstování těchto zástupců, základní botanický popis jednotlivých druhů ...
 • Interakce hyaluronanu a cetrimidu 

  Adamcová, Zuzana
  Interakce mezi hyaluronanem a kationaktivním Cetrimidem byly studovány pomocí fluorescenční spektrometrie a turbidimetrie v prostředí modelového fyziologického roztoku (0,15 M NaCl) a ve vodě. Výsledky měření ve vodě ukázaly ...
 • Problematika boru ve vodách 

  Šípková, Helena
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bor a jeho sloučeniny. Je věnována vlastnostem, zdrojům a použití těchto látek a také jejich účinkům na živé organizmy. Hlavní důraz je kladen na problematiku boru ve vodách. Jsou zde ...
 • Lavinové nebezpečí a záchranné práce 

  Šimčíková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o lavinovém nebezpečí a záchranných pracích. Je představeno lavinové nebezpečí, laviny, sněhová pokrývka a sněhové vrstvy. Dále je zpracována prevence lavinového nebezpečí s testy tvrdosti ...
 • Studium elektrických a dielektrických vlastností tenkých polymerních vrstev 

  Miklíková, Zdeňka
  Práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností tenkovrstvých organických materiálů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Zejména byly studovány vlastnosti aktivní vrstvy ...
 • Elektrolytické vlastnosti roztoků hyaluronanu 

  Suchá, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá studiem elektrolytických vlastností roztoků kyseliny hyaluronové. Při výzkumu bylo použito těchto metod: měření vodivosti, acidobazické a konduktometrické titrace a UV-VIS spektrofotometrie. ...
 • Polymer-cementové kompozity se zvýšenou žáruvzdorností 

  Žůrová, Marcela
  Předmětem bakalářské práce je příprava vysokopevnostních polymer – cementových kompozitů na bázi vápenato – hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. Pro macro – defekt – free (MDF) kompozity je charakteristická nízká ...
 • Samonivelační podlahy na bázi druhotných surovin 

  Darakevová, Michaela
  Práce se zabývá využitím druhotných surovin v samonivelačních podlahových systémech, kdy jako druhotné suroviny zde vystupují především klasické popílky, kotelní struska (škvára) a energosádrovec z odsíření spalin. Práce ...