Now showing items 21-40 of 60

 • Lavinové nebezpečí a záchranné práce 

  Šimčíková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o lavinovém nebezpečí a záchranných pracích. Je představeno lavinové nebezpečí, laviny, sněhová pokrývka a sněhové vrstvy. Dále je zpracována prevence lavinového nebezpečí s testy tvrdosti ...
 • Monitoring konzumace cereálních výrobků u vzorku české populace 

  Vlachová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem konzumace cereálních výrobků a stanovením některých jejich obsahových látek. V teoretické části je uveden přehled cereálních výrobků a jejich běžné složení. V experimentální části ...
 • Využití molekulárně biologických metod při identifikaci mikroorganismů v potravinových matricích 

  Čakajdová, Martina
  Molekulárno-biologické metódy sú modernou náhradou metód založených na kultivácii. Pomocou molekulárno-biologických metód je možné detegovať aj poškodené bunky alebo bunky v stresových podmienkach. Cieľom bakalárskej práce ...
 • Imobilizace pektináz na vybrané nosiče 

  Reichstädter, Marek
  Teoretická část této práce pojednává o definici pektinových látek jako substrátů pro pektolytické enzymy. Dále jsou popsány změny vlastností enzymů vlivem imobilizace, různé metody imobilizace a aplikace takto připravených ...
 • Probiotické bakterie mléčného kvašení v potravinových výrobcích 

  Sásková, Denisa
  K identifikaci probiotických mikroorganismů jsou v potravinářství využívány molekulárně genetické metody, které jsou založeny na analýze DNA. Příkladem těchto metod je polymerázová řetězová reakce, při které dochází k ...
 • Vliv velikosti částic na vlastnosti malt. 

  Sehnal, Tomáš
  Ve stavebním průmyslu je každoročně vyšší spotřeba betonu jako stavebního materiálu. Výroba betonu je úzce spjata s emisemi CO2 a jiných skleníkových plynů. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo při vyšším ...
 • Potenciál zneužití výrobků civilní pyrotechniky 

  Matoušek, Pavel
  Práce se zabývá analýzou potenciálu zneužití výrobků zábavní pyrotechniky kategorií 1, 2 a 3. Byl vytvořen algoritmus výběru výrobků s největším potenciálem zneužití. Tento algoritmus byl následně experimentálně ověřen na ...
 • Zajištění bezpečnosti osob v budovách určených pro konání veletrhů 

  Pečánka, Jiří
  Tato práce má za cíl prostudovat opatření, zajišťující bezpečnost osob v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím. Konkrétně pak v objektech jmenovaných v zákoně č. 133/1985 Sb. §4 odst. 2h. Porovnat stávající stav v ...
 • Optimalizace betonových záměsí na bázi alkalicky aktivovaných druhotných surovin 

  Šafář, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem, přípravou a optimalizací betonových záměsí na bázi alkalicky aktivovaných sekundárních surovin – vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku. Jako aktivátor byl použit hydroxid sodný, ...
 • Interakce hyaluronanu a cetrimidu 

  Adamcová, Zuzana
  Interakce mezi hyaluronanem a kationaktivním Cetrimidem byly studovány pomocí fluorescenční spektrometrie a turbidimetrie v prostředí modelového fyziologického roztoku (0,15 M NaCl) a ve vodě. Výsledky měření ve vodě ukázaly ...
 • Porovnání analytických metod pro stanovení antioxidační aktivity potravin 

  Křenová, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou přírodních a syntetických antioxidantů a jejich působením na volné radikály. Přírodní antioxidanty přijímáme většinou jako součásti složitých směsí, a proto se snažíme ...
 • Problematika boru ve vodách 

  Šípková, Helena
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bor a jeho sloučeniny. Je věnována vlastnostem, zdrojům a použití těchto látek a také jejich účinkům na živé organizmy. Hlavní důraz je kladen na problematiku boru ve vodách. Jsou zde ...
 • Stanovení vybraných nutričních parametrů v ovoci rostlinného rodu Ribes 

  Ledvina, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá zástupci drobného ovoce rostlinného rodu Ribes L. – rybízem, angreštem a jostou. Teoretická část uvádí historii a původ pěstování těchto zástupců, základní botanický popis jednotlivých druhů ...
 • Marketingový průzkum kosmetických přípravků pro zvířata 

  Bartoňová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem trhu s kosmetickými přípravky pro zvířata. V praktické části této práce byl proveden samotný průzkum trhu. Pro tento účel byl vypracován dotazník, který byl rozeslán mezi ...
 • Stanovení základních parametrů termální vody 

  Bilinský, Libor
  Hlavním cílem této práce bylo v teoretické části nastínit klasifikaci a geochemii podpovrchových vod. Zabývá se především cyklem podzemních vod od jejich vzniku až po cestu na zemský povrch. Popisuje tvorbu chemického ...
 • Vyhořívání tvářecích přísad v průběhu tepelného zpracování technické keramiky 

  Kocián, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanismu a kinetiky vyhořívání tvářecích přísad v průběhu tepelného zpracování feritové keramiky. Pro stanovení průběhu tohoto procesu bylo využito termických analýz, konkrétně: ...
 • Studium interakcí protonizovaných aminokyselin s nízkomolekulárním hyaluronanem 

  Chlumská, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o interakcích nízkomolekulární (110-130 kDa) kyseliny hyaluronové (HA) s protonizovanými aminokyselinami lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. Ke zkoumání těchto interakcí byly použity ...
 • Syntéza minerálních olejů oligomerací 1-alkenů 

  Porubský, Tomáš
  Teoretická časť predstavuje zhrnutie doterajších informácii a postupov pri oligomerizácii 1 alkénov s návrhom nového spôsobu prípravy prostredníctvom živej polymerizácie riadenej nitroxylovým radikálom. V experimentálnej ...
 • Hybridní vrstvy oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích 

  Bednárková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickými vrstvami oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem a možnostmi přípravy, přičemž se zaměřuje na vliv oxidu křemičitého ...
 • Vanadová koroze žárovzdorných materiálů 

  Florian, Ondřej
  Práce se zabývá studiem mechanismu vanadové koroze vysocehlinitých žárovzdorných materiálů ve spalovacích reaktorech na výrobu syntézního plynu a jejího vlivu na vlastnosti, které nastávají v důsledku změny chemického a ...