Recent Submissions

 • Stend k měření vlivu materiálu statoru vřetenového čerpadla na parametry čerpacího soustrojí 

  Baroš, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem experimentálního měřicího stendu, který bude sloužit pro stanovení závislosti výsledných parametrů čerpacího soustrojí na tvrdosti materiálu statoru vřetenového čerpadla. První část pojednává ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Julínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, ...
 • Návrh hydraulického upevnění hořáku. 

  Princ, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením uchycení a řízení plynového hořáku. První část je věnována obecnému pojednání o výrobě umělého kameniva a jeho použití. Další části jsou věnovány možnostem hlídání hladiny ...
 • Systém pro odsávání spalin nad spékacím roštem 

  Kratochvílová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením systému pro odsávání spalin nad spékacím roštem. První část je věnována obecnému pojednání o spékacím roštu, o jeho činnosti a o jednotlivých modifikacích. Další část ...
 • Návrh atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách UHV 

  Horáček, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého vakua. V první části práce je stručně popsána problematika tvorby epitaxních vrstev, teorie ...
 • Návrh nového termálního disociačního zdroje kyslíkových atomů 

  Šikula, Marek
  Pomocí atomárních zdrojů kyslíku se vyrábí a studují ultratenké oxidové vrstvy, především tzv. high-k vrstvy. Ty jsou základem CMOS tranzistorů a DRAM kondenzátorů. Tato práce zpracovává teorii atomárních svazků kyslíku a ...
 • Vznik a vývoj letounu B-737 

  Habrnal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem dopravního letounu B-737. Popisuje historické pozadí a souvislosti vzniku, posléze vývoj jednotlivých generací tohoto letounu. Každé generaci je věnována samostatná kapitola, ...
 • Studie identifikačních a kontrolních zařízení pro manipulaci s materiálem v oblasti logistiky 

  Vágner, Ladislav
  V první kapitole bakalářské práci je provedeno rozdělení a popis nejpoužívanějších čárových kódů a jejich snímačů. Kapitola obsahuje i popis novinky mezi čárovými kódy – bokódu. Druhá kapitola popisuje technologii radio ...
 • Design ručního vysavače 

  Vlasák, František
  Předmětem této bakalářské práce je návrh ručního vysavače. V této práci se zabývám analýzou historie, technologie a designu, dále pak ergonomickým, konstrukčním a tvarovým řešením mého návrhu. Cílem je vytvořit návrh, který ...
 • Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů 

  Foltýn, Pavel
  Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik ...
 • Design transformátorové páječky 

  Běhal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá designem transformátorové páječky. Produkt je v první řadě analyzován z historické, technické a designérské stránky. Následně je navržen nový design tohoto produktu, který respektuje aspekty ...
 • Skladba a použití měřicího systému k výzkumu mazacího přístroje 

  Brhlík, Rostislav
  Tato práce se zabývá adaptací měřicího systému pro analýzu funkce děliče maziva. Pro určování vlastností mazacího systému je v rámci nového konstrukčního návrhu využito tlakoměrů, průtokoměrů a dynamických vah; je navržena ...
 • Rekonstrukce leštící aparatury 

  Kotiza, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí leštící aparatury pro doleštění kulovitých těles, která se nachází v laboratořích Ústavu konstruování VUT v Brně. V první části bakalářské práce je uveden stručný přehled doposud ...
 • Rozbor leteckých nehod způsobených chybnou údržbou 

  Ježek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tématem leteckých nehod, způsobených selháním lidského faktoru při údržbě. Především se věnuje nejčastějším lidským chybám a okolnostem, které mohou vést k nehodě či neštěstí. Obsah bakalářské ...
 • Měření průhybu filtrační tkaniny 

  Baňoch, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením průhybu filtračních tkanin segmentu rotačních diskových filtrů. Výstupem práce je závislost průhybu tkaniny na tlaku při různém předpětí. První část pojednává o typech používaných ...
 • Návrh konstrukce výukové pomůcky pro měření smykového tření 

  Hazda, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem výukové pomůcky pro měření a záznam třecí síly a součinitelů smykového tření. Úvodní část práce je věnována souhrnu základních informací týkajících se problematiky tření ...
 • Přehled vývoje kosmických raketoplánů 

  Kapoun, Tomáš
  Tato práce formou studie mapuje historicko-technický vývoj raketoplánů od jejich počátku až po současnost. V úvodu jsou raketoplány rozděleny do kategorií a následně jsou přiblíženy důvody vzniku těchto strojů. Druhá část ...
 • Možnosti zmenšení spotřeby paliva dopravných letadel 

  Harasim, Tomáš
  V důsledku dlouhodobé ekonomické krize se v posledních letech zavádějí různá úsporná opatření. Vyjímkou není ani letecké odvětví. Z tohoto důvodu se v této práci zabývám metodami snižování spotřeby paliva u dopravních ...
 • Kryptografie a jeji implementace v Lotus Notes a Domino 

  Klusoňová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem kryptografie a infrastruktury veřejného klíče v Lotus Notes/Domino. Cílem je podat stručný přehled kryptografických technik včetně jejich implementace v Lotus Notes/Domino a navržení ...
 • Design ruční svítilny 

  Horáček, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je inovativní přístup designu ruční svítilny, splňující technické, estetické, ergonomické a ekologické nároky. Výsledný návrh ruční svítilny by měl efektně spojovat moderní vzhled s ...

View more