Recent Submissions

 • Konstrukce jednoúčelového stroje pro zalisování podložek 

  Šverák, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci jednoúčelového stroje pro zalisování podložek. Je popsán rozbor výrobní operace, navrhnuto řešení a zvoleny technické parametry stroje. Dále je v CAD systému tento stroj ...
 • Příklady řešení nosníků staticky neurčitých 

  Linhart, Lukáš
  Tato práce se zabývá řešením deformace a výsledných vnitřních účinků u přímých nosníků, které jsou uloženy staticky určitě i neurčitě. Cílem bakalářské práce je vypracování reprezentativního souhrnu výpočtů a nákresů ...
 • Optimalizace zařízení pro měření studené emise elektronů z povrchu NCD 

  Piastek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem studené elektronové emise z povrchu nanokrystalického diamantu (NCD). Vzorky NCD byly připraveny pomocí metody chemické depozice z plynné fáze (CVD). Experimentálně byla zkoumána ...
 • Turbulence v atmosféře a její vliv na letový provoz 

  Szarka, Martin
  Bakalářská práce zpracovává problematiku vlivu turbulence na letový provoz. Obsahuje základní informace a poznatky pro piloty motorových i bezmotorových letadel. Zvláštní pozornost je věnována turbulenci v bezoblačném ...
 • Námraza jako nebezpečný jev v letectví 

  Drška, Martin
  Cieľom bakalárskej práce je popísať vznik námrazy a jej nebezpečenstvo v letectve. Práca obsahuje viacero častí, ktoré popisujú podmienky vzniku námrazy, jednotlivé druhy námrazy a metódy jej merania. Taktiež sa tu popisujú ...
 • Využití moderních technologií pro výrobu spojky křídel na RC letadlo 

  Ondříšek, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh a výroba 3D modelu spojky křídel pro RC letadlo Krásná Helena. Při modelování byl využit parametrický CAD program SolidWorks. Pro výrobu prototypové součásti byla použita aditivní technologie ...
 • Analýza havárie raketoplánu Columbia 

  Neduchal, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nehody raketoplánu Columbia. Text pojednává nejprve obecně o materiálech používaných v letectví a kosmonautice, konkrétně pak o kompozitních materiálech. Ty jsou zde rozebírány ...
 • Konstrukce otočného stolu obráběcího stroje 

  Soják, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukci otočného stolu obráběcího stroje. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, které se při konstrukci běžně používají a jsou k dostání na našem trhu. Dále jsou zde zmíněni nejvýznamnější ...
 • Studium kinetiky růstu zrn oxidových pokročilých keramických materiálů 

  Kazda, Adam
  Cílem bakalářské práce bylo studium kinetiky růstu zrn u 5 různých keramických materiálů: tetragonální ZrO2 (dopovaný 3mol.% Y2O3, s velikostí částic 80 nm), dva kubické ZrO2 (dopované 8 mol.% Y2O3, s velikostí částic 80 ...
 • Aplikace grafénu modifikovaného metodou FIB v oblasti senzorů relativní vlhkosti 

  Kormoš, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možným využitím grafénu v oblasti senzorov relatívnej vlhkosti. Pôsobenie vodnej pary na elektrické vlastnosti grafénu je charakterizované ako zmena odporu grafénovej vrstvy. Ďalej je skúmaný ...
 • Konstrukce zařízení pro měření magnetických vlastností mikro a nanostruktur 

  Flajšman, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o magneto-optických jevech s důrazem na Kerrův magneto-optický jev. Je předložen popis, který umožňuje kvantifikovat měřené veličiny na základě měření intenzity odraženého světla od vzorku. ...
 • Měření a vyhodnocení vysokorychlostního děje 

  Šťastný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vysokorychlostních kamerových systémů. V první části jsou nastíněny některé důležité historické milníky vysokorychlostního snímání a popsán základní princip zpracování obrazu ...
 • Pásový dopravník 

  Gelnar, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení pásového dopravníku na drcený vápenec.V úvodu jsou stručně shrnuty základní díly a koncepce řešení pásových dopravníků. V práci je proveden výpočet dle normy ČSN ISO 5048. ...
 • Korečkový elevátor pro dopravu obilí 

  Valouch, Radek
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem korečkového elevátoru pro dopravu obilí dle zadaných parametrů. V první kapitole je krátkou rešerší uvedena koncepce navrženého řešení. Další kapitoly jsou zaměřeny na funkční ...
 • Jeřábová kladnice - nosnost 8 t 

  Dudek, Kamil
  Práce se zabývá návrhem a výpočtem jeřábové kladnice se dvěmi kladkami pro nosnost 8 tun. Obsahuje popis jednotlivých částí kladnice a návrh jejich konstrukčního řešení. V další části řeší návrh lana, lanových kladek, ...
 • Rekuperace energie u vozidel poháněných lidskou silou 

  Frank, Boris
  Táto práca sa zaoberá použitím zotrvačníku ako prostriedku na rekuperovanie brzdnej energie vo vozidlách pohaňaných ľudskou silou. V úvode je spracovaná rešerš ohľadne konštrukcie a použitia zotrvačníku na rekuperáciu vo ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha pro skladovou dopravu 

  Novák, Adam
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy pro skladovou dopravu, která bude dopravovat kovový materiál v rámci skladové a paletizační přepravy. Cílem práce je funkční výpočet tratě, ...
 • Analýza výpočtového modelu konstrukce mechatronické soustavy a jeho dynamické chování 

  Merkl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým modelováním příčníku obráběcího stroje v programu Ansys Workbench. Cílem práce bylo určení dynamických vlastností této konstrukce, provedení statické analýzy a dále pak exportování ...
 • Efektivní opatření ve výrobě zadané součásti ve firmě 

  Hradil, Roman
  Předmětem bakalářské práce je návrh opatření, vedoucích k zefektivnění stávající výroby součásti hydraulického rozvaděče. Realizace této práce probíhala ve spolupráci se soukromou firmou S&K TOOLS spol. s r. o., se sídlem ...
 • Technologický proces součásti "hydraulický válec" 

  Cejpek, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti ‘‘hydraulický válec‘‘ v podmínkách firmy S&K TOOLS spol. s r. o. V úvodu práce je proveden rozbor stávajícího technologického procesu. Cílem ...

View more