Now showing items 1-20 of 533

 • Monitorování parametrů prostředí 

  Richter, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje dostupné možnosti, metody a prostředky pro monitorování parametrů prostředí. Zaměřuje se na parametry prostředí, které mohou negativně ovlivnit přesnost výsledků technických měření. Praktická ...
 • Stirlingův motor jako součást energetických zdrojů kosmických sond a mimozemských základen 

  Kmeť, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou výroby elektrickej energie potrebnej na prieskumných misiách vo vesmíre. V prvej časti je stručný prehľad spôsobov, ktoré využívajú vesmírne agentúry ako NASA. Ďalej sa zaoberá ...
 • Navigační vedení letu v oblasti Afriky 

  Míček, Petr
  Cílem této bakalářské práce, je provést navigační rozbor vedení letu nad odlehlými oblastmi Afriky. Prácí je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část se věnuje navigačnímu pokrytí ve vnitrozemí Afriky. Druhá část je ...
 • Návrh a realizace řízení robotu TeachRobot 

  Dohnal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením modelu průmyslového manipulátoru pomocí mikrokontroléru. První část práce se věnuje teoretickému základu. Druhá část práce se zabývá popisem modelu TeachRobot. Třetí část práce ...
 • Šnekový dopravník 

  Tichý, Jiří
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šikmého šnekového dopravníku pro dopravu vápenného hydrátu. Práce je tvořena z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva se zabývá výpočtem hlavních ...
 • Koncepční popis návrhu závěsného dopravníku typu monorail 

  Ryška, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je závěsný dopravník monorail. Práce obsahuje rozbor hlavních častí dopravníku, postup při návrhu elektrického řízení dopravníku a rešeršní rozbor dostupné literatury k danému tématu.
 • Pojízdný pásový dopravník délky pro stavební materiály a odpady 

  Pavelka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojízdného šikmého pásového dopravníku pro stavební materiály a odpady v šikmém směru dle zadaných parametrů. Práce obsahuje obecný popis pásového dopravníku, návrh hlavních rozměrů, ...
 • Pásový dopravník s kluznou deskou 

  Hofbrucker, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh vkládacího pásového dopravníku, který je součástí stroje na štípání palivového dřeva. Práce se zabývá koncepcí navrženého řešení, volbou konstrukčních částí dopravníku, výpočtem dopravníku ...
 • Možnosti energetického využití biomasy – přímé spalování 

  Hlaváč, David
  Práce se zabývá všeobecnou charakteristikou biomasy a jejím rozdělení do skupin podle původu. Hlavní zaměření práce je na úpravu biomasy, její přeměnu na ušlechtilá paliva a přímé spalování biomasy. Závěr práce je věnován ...
 • Teorie Lieových grup v robotice 

  Horník, Petr
  V této bakalářské práci se zaměříme na matematický popis dopředné kinematiky v trojrozměrném prostoru pomocí ortogonálních transformací a teorie matic. Užitím nabytých znalostí řešíme příklad metodou pohyblivého repéru, ...
 • Návrh zařízení pro testování vstřikovacích ventilů zážehových motorů 

  Přibyl, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je provést základní rešerši v oblasti současných elektronických vstřikovacích systému, s ohledem na konstrukci a nároky kladené na samotné vstřikovací ventily, další částí je návrh zařízení pro ...
 • Diferenciální kladkostroj 

  Žák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výpočtem samosvorného diferenciálního kladkostroje o nosností 450kg a zdvihu 3,8m. Obsahuje mimo jiné návrh konstrukce volné i pevné kladnice, volbu ručního i břemenového řetězu ...
 • Software pro evidenci poruchových stavů 

  Menšík, Tomáš
  Tato práce se zabývá zpracováním a evidováním zaznamenávaných hlášení poruch strojového parku při výkonu práce operativní údržby týmu technické podpory. Software je nasazen do testovacího provozu ve firmě HONEYWELL, spol ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu ocelových broků do otryskávače 

  Staněk, Ladislav
  Cílem této bakalářská práce je návrhové a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu ocelových broků do tryskače ocelových součástek dle zadaných parametrů. Je zde proveden výpočet základních rozměrů dopravníku, ...
 • Šnekový dopravník drceného kameniva 

  Tocháček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem vodorovného šnekového dopravníku pro dopravu drceného kameniva. Práce se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva obsahuje především výpočet ...
 • Dílenská manipulační plošina 

  Bíza, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dílenské manipulační plošiny s hydraulickým pohonem s nosností 2 500 kg a zdvihem 1 800 mm. V práci je proveden výběr vhodné varianty mechanismu zdvihu, statický rozbor ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu zrna 

  Ondra, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu návrhu mobilního šnekového dopravníku, který bude sloužit pro dopravu zemědělské komodity, konkrétně pšenice. V práci jsou provedeny výpočty hlavních rozměrů, pohonu s volbou ...
 • Měření vlastností tuhých a kapalných paliv (biopaliv) 

  Horák, Jakub
  V současnosti existuje velké množství normalizovaných metod měření vlastností paliv. S přibývajícími novými metodami se už tak nepřehledná problematika měření vlastností paliv stává ještě nepřehlednější. Tato bakalářská ...
 • Konstrukce simulátoru umělého kyčelního kloubu 

  Dočkal, Kryštof
  V práci je popsán jeden z možných přístupů k návrhu simulátoru kyčelního klubu, primárně určeného pro analýzu tloušťky mazacího filmu ve styku dvou konformně zakřivených povrchů (hlavy femuru a acetabula). Při relativním ...
 • Design dataprojektoru 

  Wenzl, Filip
  Předmětem této bakalářské práce je design dataprojektoru pro domácí použití. Cílem je navrhnout design respektující technické, ergonomické a estetické požadavky.