Now showing items 1-20 of 534

 • Turbulence v atmosféře a její vliv na letový provoz 

  Szarka, Martin
  Bakalářská práce zpracovává problematiku vlivu turbulence na letový provoz. Obsahuje základní informace a poznatky pro piloty motorových i bezmotorových letadel. Zvláštní pozornost je věnována turbulenci v bezoblačném ...
 • Studium kinetiky růstu zrn oxidových pokročilých keramických materiálů 

  Kazda, Adam
  Cílem bakalářské práce bylo studium kinetiky růstu zrn u 5 různých keramických materiálů: tetragonální ZrO2 (dopovaný 3mol.% Y2O3, s velikostí částic 80 nm), dva kubické ZrO2 (dopované 8 mol.% Y2O3, s velikostí částic 80 ...
 • Elekltrický vrátek pro vrtání studní 

  Volec, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvourychlostního elektrického vrátku pro vrtnou soupravu na vrtání studní technologií jádrováním s maximální nosností břemene 1000kg. Práce obsahuje písemnou a praktickou část. Písemná ...
 • Evoluce materiálů používaných na výrobu sjezdových lyží 

  Václavík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se technologiemi a materiály používanými na výrobu sjezdových lyží s hlubším zaměřením na posledních deset let. Zkoumány jsou jak materiály pro výrobu jádra lyže, ...
 • Design reproduktoru 

  Kulich, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je design reproduktorů. Zaměřil jsem se na sestavu reproduktorů typu 2.1, dva satelitní reproduktory a subwoofer. Hlavním cílem tohoto návrhu je jednoduchá přenosnost a nastavitelnost sestavy. ...
 • Aplikace VR kamery na problémy mechaniky tekutin 

  Bolcek, Adam
  Práce se zabývá metodami vizualizací kapalin a plynů a jejich zaznamenáním pomocí vysoko-rychlostní kamery. V první části je stručně uvedeno rozdělení VR kamer podle principu činnosti. Dále pak popis kamery Olympus i-SPEED ...
 • Výroba vrtáků tvářením a jejich využití v praxi 

  Narovec, David
  Bakalářská práce pojednává o tvářených vrtácích, jejich výrobě a použití v praxi. V první části je popsána technologie tváření se zaměřením na ohřev materiálu pro tváření. Druhá část je zaměřena na obecné shrnutí vrtání. ...
 • Design rukojetí domácího nářadí 

  Loudová, Martina
  Tématem této bakalářské práce je design rukojetí domácího nářadí. Přesně šroubováku, kladívka a špachtle. Hlavní hledisko je kladeno na správné uchopení nářadí a estetičnost jednotlivých prvků.
 • Nedestruktivní metody kontroly svarových spojů 

  Černický, Martin
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojírenství předkládá rešerši současných metod nedestruktivní kontroly svaru. Na základě literární studie problematiky nedestruktivních metod kontroly svarových spojů ...
 • Jeřáb radiální portálový 

  Dvořák, Milan
  Cílem tohoto bakalářského projektu je vypracovat konstrukční návrh speciální konstrukce radiálního (tj. otočného) portálového jeřábu (dále jen JRP) dle zadaných parametrů, který bude používán v uzavřeném pracovním prostředí ...
 • Termoelektrický generátor malého výkonu 

  Lokaj, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá popisem fyzikální podstaty přeměny tepelné energie na energii elektrickou a konstrukcí termoelektrického generátoru. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část zahrnují konstrukci a ...
 • Plošinové zdvižné čelo určené pro montáž na nákladní automobil 

  Závodník, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkční konstrukce modulárního prototypu hydraulického zdvižného čela určeného pro montáž na nákladní automobil. Práce obsahuje jeden návrh konstrukce, který byl pouze pevnostně ...
 • Grafická uživatelská rozhraní pro mobilní zařízení 

  Vala, Michal
  Bakalářská práce se zabývá grafickými uživatelskými rozhraními mobilních zařízení. V první části shrnuje historii vývoje grafických rozhraní, mobilních zařízení a platforem. Navazuje popisem a srovnáním hlavních platforem ...
 • Návrh pracoviště obsluhy obráběcího centra 

  Kříž, Jan
  Předložená práce obsahuje parametry a pravidla důležité pro návrh rozhraní mezi obrábě- cími centry a jeho obsluhou. Veškeré informace byly získány rešerší v odborné literatuře a technických normách a následně setříděny ...
 • Parní turbiny 

  Klíma, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj parních turbín, základní části parní turbíny a její typy. V teoretické části je popsána historie parní turbíny ve světě a České republice, dále princip parní turbíny, popis ...
 • Technologičnost konstrukce tvářených součástí 

  Kafuněk, Jan
  Bakalářská práce je tvořena z rešerše a popisu části praktické. Rešerše obsahuje základní informace o procesech stříhání, ohýbání a tažení, na které navazuje popis konstrukčních zásad při návrhu tvářených součástí z plechů. ...
 • Napěťová, deformační a pevnostní analýza přední nápravy lehokola 

  Valenda, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení napjatosti a bezpečnosti přední nápravy lehokola pomocí přístupu prosté pružnosti. Výpočet je omezen na tři varianty, které se liší způsobem zatížení rámu. Jako výpočtový model ...
 • Osvětlení automobilu 

  Žlebek, Michal
  Záměrem této práce je přiblížit konstrukci a vývoj světlometů a zaměřit se na problematiku jejich chlazení. Úvodní část je věnována přehledu osvětlení vozidla a světlometům obecně. Zabývá se jejich historií, výrobci, ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná dehydratací 

  Šebesta, Pavel
  Ekologický tlak na slévárenství přiměl výrobce k vývoji nových organických a anorganických pojiv. Jednou z možností jsou vodou rozpustná pojiva vytvrditelná dehydratací. Kromě pevnostních vlastností a regenerovatelnosti ...
 • Návrh zařízení pro testování vstřikovacích ventilů zážehových motorů 

  Přibyl, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je provést základní rešerši v oblasti současných elektronických vstřikovacích systému, s ohledem na konstrukci a nároky kladené na samotné vstřikovací ventily, další částí je návrh zařízení pro ...