Show simple item record

Calibration of weights and balances

dc.contributor.advisorFrk, Martincs
dc.contributor.authorVojtová, Kláracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVOJTOVÁ, K. Kalibrace závaží a vah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66831cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27094
dc.description.abstractV úvodní kapitole této práce je zachycena organizační struktura národního metrologického systému České republiky a její návaznost na mezinárodní organizace. Dále je zde uvedena základní terminologie z oblasti metrologie, a to zejména v oblasti klasifikace měřidel. Následující oddíly přibližují problematiku nejistot měření, jejich členění, zdroje nejistot stanovené metodou typu A a B, jejich specifika a výpočet. Na výše uvedené navazuje oblast zabývající se již samotnými kalibracemi, v prvé řadě kalibrací závaží, klasifikací závaží dle tříd přesnosti, stanovenými postupy a konečně stanovením nejistot při kalibracích závaží. Poté bezprostředně následuje kapitola zabývající se kalibracemi vah, prováděnými zkouškami a nejistotami měření. Hlavní část diplomové práce je samozřejmě směřována k aplikaci nabytých poznatků na praktických příkladech, tedy provedením kalibrací závaží třídy F2 pomocí závaží vyšší třídy přesnosti, a to jednak v prostorách Vysokého učení technického v Brně a jednak v laboratoři hmotnosti Českého metrologického institutu. Dále byla provedena kalibrace školních vah značky Ohaus Explorer EX224.cs
dc.description.abstractIn the introductory chapter of this work is caught organizational structure of the national metrology system in the Czech Republic and its links to international organizations. There is indicated the basic terminology of metrology, particularly in the area of classification instruments. The following sections approaching the issue of measurement uncertainties, their classification, sources of uncertainty determined by the type A and B, their specifics and calculation. The above linked area already dealing with themselves calibrations, first of all calibration weights, classification of weights according accuracy classes, established procedures, and finally determining uncertainty in calibration weights. Then, immediately followed by a chapter dealing with calibration balances, performed tests and measurement uncertainties. The main part is of course directed towards the application of acquired knowledge to practical examples, thus performing the calibration weight class F2 using a high-precision weights, both in the premises of the Technical University in Brno, both in the laboratory weighing the Czech Metrological Institute. Further calibration was performed school balances Ohaus Explorer EX224.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNejistoty přímých měřenícs
dc.subjectnejistoty nepřímých měřenícs
dc.subjectkalibrace závažícs
dc.subjectkalibrace vah.cs
dc.subjectUncertainties direct measurementen
dc.subjectindirect measurement uncertaintyen
dc.subjectcalibration weightsen
dc.subjectcalibration balances.en
dc.titleKalibrace závaží a vahcs
dc.title.alternativeCalibration of weights and balancesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-14-12:25:17cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66831en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:26:55en
sync.item.modts2020.03.30 20:48:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZůda, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: 1) Komentujte rozdílné výsledky mezi laboratořemi VUT a ČMI. Jak si vysvětlujete rozdíly? 2) Vysvětlete pojem nejistota? 3) Co je to nejistota typu A? Jaké parametry znáte pro určení variability? Proč využíváte k výpočtům směrodatnou odchylku? 4) Jaký je vztah mezi směrodatnou odchylkou a rozptylem? 5) Jaký je rozdíl mezi nejistotou typu A a B?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record