Now showing items 21-40 of 722

 • Analytické metody určující kvalitu lepeného spoje dřevěného adherendu 

  Šmíra, David
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení analytických metod, které jsou určeny pro analýzu lepené spáry u dřevěného adherendu. Hlavní náplň práce je zaměřena na konkrétní metody, tj. metody určování proniku ...
 • Analýza efektivnosti provozu nízkoenergetických budov 

  Muškát, Petr
  Hlavním tématem bakalářské práce je srovnání nákladů na vytápění rodinného dvoudomu před zateplením s původními výplněmi a po zateplení včetně dalších úsporných opatřeních. Bakalářská práce se také zajímá o možnosti čerpaní ...
 • Vytápění nadstavby bytového domu 

  Byrtus, Miroslav
  Teoretická část se zabývá tepelnou pohodou prostředí a nároky na otopná tělesa. Dále popisuje druhy otopných těles, jejich dělení a základní způsoby zapojení v systému ústředního vytápění. Výpočtová a projektová část řeší ...
 • Bezbariérový rodinný dům v Pustiměři 

  Hopfingerová, Marie
  Jedná se o rodinný dům s obytným podkrovím. Dům je řešen jako bezbariérový pro osobu s omezenou schopností pohybu. Je použit systém Heluz. Zastřešení hlavní části domu je řešeno sedlovou střechou, nad garáží plochou střechou.
 • Vícekriteriální hodnocení protipovodňových opatření 

  Hala, Mario
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením protipovodňových opatření, pomocí vícekri-teriální analýzy, navrhnutých podniky Povodí Moravy a Odry. Součástí práce je také obecné vyjádření vícekriteriální analýzy a popis jednotlivých ...
 • Rodinný dům se zubní ordinací 

  Mikyska, Kryštof
  Bakalářská práce Rodinný dům se zubní ordinací je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům je umístěn na parcele č. 477/46 v Táboře - Čelkovicích
 • Napřímení silnice II/432 na úseku Roštín - Těšánky 

  Škrabal, Jiří
  Práce je věnována vypracování studie napřímení úseku mezi obcemi Roštín a Těšánky. Důvodem studie jsou nevyhovující parametry stávající komunikace a cílem je zvýšení plynulosti jízdy a bezpečnosti. Pro tuto práci byly v ...
 • Význam ochranného pásu vodního toku v zemědělské krajině 

  Barva, Jiří
  Bakalářská práce poskytuje souhrn ucelených informací, které se týkají významu a zřizování ochranných pásem podél vodního toku v zemědělské krajině. Vstupní oddíl je věnován rešeršní činnosti a rozboru českých legislativních ...
 • Sociální bydlení 

  Ristovský, Michal
  Náplní této práce je pohled na sektor bydlení, nazývaný sociální bydlení, za který se v převážné míře považuje sektor nájemního bydlení. Snažil jsem se v práci obsáhnout, pomocí jakých nástrojů lze zvýšit dostupnost bydlení ...
 • Možnosti zlepšování užitných vlastností pórobetonu pro nízkoenergetické budovy 

  Neubauerová, Alena
  Pórobeton je moderní stavební materiál s výbornými tepelně – izolačními vlastnostmi s možností rychlé výstavby objektu. Při výrobě pórobetonu můžeme navíc využít i druhotných surovin, jako je elektrárenský popílek nebo ...
 • Rodinný dům s knihkupectvím v Brně 

  Dokulil, Martin
  Práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu s knihkupectvím v Brně. Objekt je navržen jako třípodlažní s částečným podsklepením a garáží. Rodinný dům je obdelníkového tvaru, osazený do mírně sklonitého terénu. V ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu bytového domu 

  Kopečková, Hana
  Hlavním cílem bakalářské práce je provést předběžný stavebně technický průzkum bytového domu, který je postaven na Gorkého ulici v Brně. Tento objekt se nachází v těsném sousedství areálu Filozofické fakulty, kde bude ...
 • Návrh optimalizace traťového úseku mezi železničními stanicemi Bylnice - Vlárský Průsmyk 

  Štěpán, Jan
  Cílem práce je navrhnout úpravy geometrických parametrů koleje pro navýšení traťové rychlosti na nejvyšší možnou hodnotu a rekonstrukce železničního svršku mezi stanicemi Bylnice – Vlárský průsmyk. Součástí práce je také ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Valentová, Jana
  Bakalářská práce se řeší projektovou dokumentaci nadstandardního domu. Jedná se o novostavbu o dvou nadzemních podlažích. Dům je určen pro 4-6 členů rodiny. Rodinný dům je obdélníkového tvaru s dvěma přiléhajícími obdélníky ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení hangáru 

  Pojezný, Tomáš
  Obsahem této práce je návrh a statické posouzení ocelové konstrukce zastřešení hangáru pro vrtulová letadla typu Cessna. Půdorysné rozměry jsou 40,0 x 60,0 m, výška objektu cca 12,0 m. Nosný systém konstrukce zastřešení ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Niedoba, Andrzej
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou jako samostatným objektem. Objekt RD je jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený se sedlovou střechou. Provozovna (kadeřnický salón) má pultovou střechu. Jedná ...
 • Technologická etapa založení objektu HOTEL YAZZ v Praze 

  Izsová, Radka
  Tato bakalářská práce řeší stavbu Hotel Yazz. Jedná se o nový objekt s devíti nadzemními podlaží a s jedním podzemním podlažím. Bakalářská práce zahrnuje: záporové pažení, tryskovou injektáž, výkopové práce, hloubkové ...
 • Stavebně technologická etapa zajištění stavební jámy pro výstavbu hotelu 

  Němec, Martin
  Cílem práce je prezentovat postup prací při zajišťování stavební jámy hotelu záporovými pažícími stěnami a seznámit s důvody návrhu konkrétní technologie, návrhem zařízení staveniště a potřebné strojní sestavy. Piloty pro ...
 • Modelování náhodné torze a její účinek ve spektrální analýze 

  Šulerová, Zdeňka
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem betonové skeletové konstrukce na účinky seizmického zatížení. K výpočtu bude použitá zjednodušená metoda pomoci příčných sil uvedená v normě EN 1998-1:2004 – Navrhování konstrukcí ...
 • Rodinný dům 

  Rozhoň, Ivan
  Dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům s dvojgaráží a zelenou střechou. Pro zdivo jsou použity zdící systémy POROTHERM a BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ. Pro stropní konstrukci je použit systém POROTHERM strop. Provětrávaná fasáda ...