Now showing items 1-20 of 720

 • Softwarové prostředky pro matematické modelování ve vodárenství 

  Pavliš, Jan
  Tento dokument je zaměřen na práci se softwary zaměřenými na problematiku matematického modelování ve vodárenství. Je zde obsažen výčet a popis několika programů, jež jsou zaměřeny buď na statickou, nebo kvazi – dynamickou ...
 • Rodinný dům 

  Halva, Jiří
  Novostavba rodinného domu se samostatnou garáží v obci Rokytno. Stavby jsou dvoupodlažní s plochou zelenou střechou. Rodinný dům splňuje podmínky pro pasivní domy. Vytápění nucené s rekuperací a zemním výměníkem.. Objekty ...
 • Rodinný dům s cestovní kanceláří 

  Fiala, Pavel
  Téma bakalářské práce je rodinný dům s cestovní kanceláří. Dům je navržen ze stěnového systému POROTHERM, má dvě nadzemní podlaží. Nad hlavní částí, garáží a nad kanceláří je objekt zastřešen pultovými střechami. Pozemek ...
 • Rozpočet stavebního díla jako podklad pro smlouvu o dílo 

  Grebík, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení smlouvy o dílo ve vztahu k položkovému rozpočtu a byla zpracována ve spolupráci se stavební a obchodní společností MLM, s.r.o. Z realizovaných zakázek společnosti MLM, s.r.o. ...
 • Rodinný dům s kavárnou 

  Vokřál, David
  Cílem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci rodinného domu s kavárnou. Jako podklady byli použity studie a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Objekt se nachází v katastrálním území Červené ...
 • Ovčí farma 

  Bartošová, Petra
  Bakalářská práce byla zpracována jako projekt pro provedení stavby na základě ateliérové práce z 3. semestru. Areál Ovčí farmy Pozďatín je komplexem tří vzájemně propojených budov dělených podle jejich funkcí (ubytování, ...
 • Problematika údržby a oprav vozovek 

  Masaříková, Petra
  Bakalářská práce se věnuje poruchám vozovek podle TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek a jejich následným možnostem oprav. Součástí je popis technologií údržby a oprav pozemních komunikací podle TP 87 Navrhování údržby a ...
 • Využití analýzy peněžních toků pro finanční řízení stavebního podniku 

  Mlčková, Jitka
  Cílem bakalářské práce bylo posouzení finančního řízení a to především s důrazem na řízení peněžních toků pomocí poměrových ukazatelů společnosti PaPP, spol. s r.o. v letech 2007 – 2010. Práce je rozdělena na 2 hlavní části ...
 • Rodinný dům s ordinací 

  Černý, Jan
  Tématem této bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci rodinného domu na úrovni prováděcí dokumentace. Jedná se o rodinný dům s provozovnou, konkrétně ordinací, která je umístěna a funkčně propojena s bytovou ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Klec, Martin
  Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému plánování průběhu výstavby. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy plánování průběhu projektu ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Řehák, Radek
  Práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu pro tříčlennou až pětičlennou rodinu na území Vysokého Mýta. V hmotném a proporčním řešení se snaží navázat na tradici zdejší architektury. Objekt je navržen jako dvojpodlažní, ...
 • Rodinný dům 

  Suza, Martin
  Bakalářská práce „Rodinný dům“je zpracována ve formě projektové dokumentace, řešící výstavbu jednobytového, samostatně stojícího, rodinného domu. Jedná se o dům dvoupodlažní, částečně podsklepený, s plochou střechou, ...
 • Analýza tradičních dřevěných konstrukcí 

  Šigutová, Petra
  Předmětem mé bakalářské práce je studie statického působení krovu stodoly. V úvodu se věnuji vytváření rovinných modelů základních typu krovů a jejich chováním při zatížení. Hlavní část se zabývá vytvářením prostorových ...
 • Část nosné konstrukce víceúčelové budovy 

  Anděl, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout část nosné konstrukce víceúčelového budovy. Nosná konstrukce byla navržena z příčně orientovaných monolitických železobetonových patrových rámů. Tyto rámy jsou v jednotlivých podlažích ...
 • Otopná soustava knihovny 

  Dlabajová, Pavlína
  Závěrečná práce řeší vytápění univerzitní knihovny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, situované na ulici Kotlářská 267/2, 611 37 Brno. Projekt se zabývá výpočtem tepelného výkonu, návrhem zdroje tepla, přípravy ...
 • Rodinný dům v Čejči 

  Neduchal, Martin
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v Čejči. Dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Suterén je ze ztraceného bednění BUILD IN a obě nadzemní podlaží ze systému Porotherm, z keramických cihelných bloků. Stropní ...
 • Alfa sádra připravovaná beztlakovou metodou v roztocích chloridových solí 

  Moldrzyk, Jan
  Práce je zaměřena na přípravu alfa hemihydrátu síranu vápenatého beztlakovou metodou dehydratace sádrovce v roztocích chloridových solí. Zabývá se ověřením vyvinuté metody pro zpracování různých typů dostupných sádrovců, ...
 • Návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce 

  Končák, Jiří
  Tématem bakalářské práce je dřevěná nosná konstrukce netradičního rodinného domu ve tvaru jehlanu. Jsou vytvořeny rovinné a prostorové modely jednotlivých částí a celkový prostorový model. Práce se soustřeďuje zejména na ...
 • Rodinný dům 

  Pelc, Jan
  Téma bakalářské práce je rodinný dům. Dům je navržen ze stěnového systému POROTHERM, má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Střecha objektu je navržena sedlová. Dům je situován na pozemku svažitém k jižní straně. ...
 • Novostavba rodinného domu s pobočkou pojišťovny 

  Cihelka, Karel
  Práce „Novostavba rodinného domu s pobočkou pojišťovny“ řeší zastavění proluky v Brně - Horních Heršpicích. Jedná se o proluku v řadové zástavbě na ulici Sokolova. Návrh novostavby RD uvažuje o dvoupodlažní nepodsklepené ...