Now showing items 1-20 of 832

 • Modifikace silikátových materiálů pro podlahy 

  Šlechtický, Luboš
  Bakalářská práce je věnována problematice podlahových materiálů na bázi cementu a sádry. V úvodní části jsou rozvedeny všeobecné vlastnosti a obecné požadavky na podlahy, dále jsou představeny nejdůležitější vlastnosti ...
 • Dvougenerační rodinný dům 

  Nogová, Tereza
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh dvougeneračního rodinného domu ve Staré Vsi u Bílovce. Dvougenerační dům je rozdělen na dvě bytové jednotky, kde bytová jednotka pro nejstarší generaci je řešena pouze v přízemí. Druhá ...
 • Dokumentace historických stavebních objektů 

  Polívková, Hana
  Cílem této bakalářské práce je zaměření zámecké sýpky ve Cvrčovicích. V práci je popsán postup zpracování. Úvodní část se zabývá lokalizací objektu a měřickými pracemi, dále je vylíčeno zpracování získaných dat a tvorba ...
 • Novostavba rodinného domu s provozovnou 

  Janoušková, Dominika
  Projekt novostavby rodinného domu s provozovnou v Prosetíně. Budova má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Dům je navržen pro čtyř-pěti člennou rodinu. Obvodové zdivo v suterénu tvoří tvárnice BEST, svislé konstrukce v ...
 • Posuzování odolnosti žárobetonů vůči chemicky agresivnímu prostředí. 

  Mátl, Daniel
  Jsou aplikace žárobetonů pro místa, kde na ně působí korozivní prostředí. Bakalářská práce se zabývá popisem korozních vlivů a metodikou jejich zkoušení. Jednou z nejdůležitějších vlastností materiálů, která ovlivňuje ...
 • Výzkum účinnosti vodou ředitelných penetračních nátěrů pro cementové povrchy 

  Hlawiczka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou použití penetračních nátěrů pro cementové povrchy, důvody jejich použití, specifika jejich aplikace. Rozepsány jsou druhy povrchových úprav, na které navazují metody povrchových ...
 • Fosfátová vazba pěnokeramických filtrů a její vliv na výsledné vlastnosti 

  Langer, Jan
  Práce se zabývá přípravou břečky na fosfátové bázi. Ta poskytuje nejen vysoké pevnosti, ale také žárovzdorné schopnosti. Vazba je tvořena kyselým fosfátem a oxidem hlinitým. Možná je náhrada oxidu hlinitého jiným oxidem ...
 • Modifikace složení cementových kompozitů s organickým plnivem alternativními surovinami 

  Janek, Ondřej
  V současné době se ve stavebnictví spotřebovávají převážně neobnovitelné suroviny. K dosažení dlouhodobého a trvale udržitelného rozvoje je však třeba začít využívat obnovitelné zdroje. Bakalářská práce se zabývá možnostmi ...
 • Možnosti redukce emisí CO2 produkovaných při výrobě portlandských cementů. 

  Dobrovolný, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje snížení emisí CO2 při výrobě portlandských cementů pomocí příměsi II. druhu. Zkoumá možnosti využití skelného recyklátu jako hydraulicky aktivní látky, závislost pucolanity na dosaženém ...
 • Trvalé zabezpečenie zárezu svahu 

  Závacký, Martin
  Témou práce je vytvoriť prehľad spôsobov paženia hlbokých výkopov. Ďalej je cieľom prakticky uplatniť tieto poznatky a navrhnúť vhodné riešenie zabezpečenia pre konkrétne stavenisko na základe jeho špecifík. Navrhnuté ...
 • Návrh rekonstrukce traťového úseku Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště v km 0,3 - 2,0 

  Řehůřek, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je návrh úpravy geometrických parametrů koleje a návrh rekonstrukce železničního svršku v úseku Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště v km 0,3 - 2,0. Úsek začíná napojením na výhybku v železniční ...
 • Rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky v obci Týniště nad Orlicí 

  Herynek, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky v obci Týniště nad Orlicí. Bude navržena odlišná varianta stávající rekonstrukce.
 • Penzion - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Řihák, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřená na výstavbu srubového penzionu. Zabývá se problematikou vybraných technologických částí projektu, kterými jsou: technická zpráva, biotičtí škůdci dřeva, ochrana dřeva, technologický postup těžby ...
 • Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou 

  Janči, Branislav
  Predmetom bakalárskej práce je tvorba 3D modelu kostola Sv. Jakuba v centre Brna. Na vytvorenie modelu bola použitá kombinovaná metóda leteckej a blízkej fotogrametrie . Vlícovacie body a body, ktoré boli použité na určenie ...
 • Analýza vybraných vlivů na vodohospodářské řešení zásobní funkce soustavy nádrží 

  Čechová, Martina
  Bakalářská práce řeší vliv účinku ztrát vody výparem ve vodohospodářském řešení zásobní funkce soustavy nádrží. Ke stanovení velikosti vlivu ztrát vody výparem je použit simulační model. Simulační model je vytvořen programem ...
 • Rodinný dům s restaurátorskou dílnou motocyklů 

  Vacek, Filip
  Hlavním cílem řešeného projektu bylo vytvořit prostory pro relaxaci a volný čas. Půdorys tvořený dvěma do sebe zapuštěnými obdélníky umožňuje takové dispoziční řešení objektu, jež chrání požadavky jednotlivých zón rodinného ...
 • Rodinný dům s ordinací alergologie 

  Zaťko, Ondřej
  Projekt řeší objekt pro bydlení. Jedná se o rodinný dům s provozem ordinace alergologie. Objekt je samostatně stojící. Pobytová část má 2 nadzemní podloží, provozovna má 1NP. Je to zděný objekt z keramických tvárnic vyplněné ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Hrubý, Libor
  Bakalářská práce, zabývající se projektovou dokumentací stavební části ve stupni pro provedení stavby na novostavbu samostatně stojícího rodinného domu ve svahu. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený. Svislé konstrukce z ...
 • Sportovní a vzdělávací centrum Petrovice - hrubá vrchní stavba 

  Odehnalová, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby Sportovního a vzdělávacího centra v Petrovicích. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Obvodové a vnitřní stěny jsou provedeny zděným systémem. Vnitřní ...
 • Vliv technických detailů na cenu stavebního díla 

  Hutkay, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozpočtování stavebních detailů. Obsahuje srovnání detailů nadpraží v obvodové zdi a základových pásů pod obvodovou zdí. Cílem praktické části práce je posoudit možnosti navržení finančně ...