Now showing items 100-119 of 832

 • Ekologické faktory výstavby 

  Król, Kamil
  Cílem bakalářské práce je provést průzkum v oblasti ekologické výstavby a analyzovat dopady jednotlivých ekologických faktorů. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti ekologie ve stavebnictví, základy ...
 • Ekonomická výhodnost nízkoenergetických a pasivních domů 

  Vopelka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních domů. Popisuje zásady a požadavky potřebné k jejich výstavbě. Zabývá se výhodami domů s nízkou potřebou tepla na vytápění. Na základě výpočtů byla ...
 • Ekonomické aspekty zadávání veřejných zakázek 

  Hrdinová, Eva
  Řešeným problémem této bakalářské práce je proces zadávání veřejných zakázek, který je prozkoumán z pohledu zákona č. 137/3006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Za pomoci poslední novely č. 55/2012 ...
 • Ekonomické posouzení stavebního podniku pomocí finanční analýzy 

  Vodica, Martin
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku pomocí finanční analýzy a jejích metod. Finanční situace a její analýza vychází z vybraných účetních výkazů podniku za určité období. Cílem práce je ...
 • Energetická náročnost čistíren odpadních vod 

  Čížová, Barbora
  Rešeršní část bakalářské práce se zabývá problematikou týkající se legislativy energetického auditu a zpracováním energetického auditu na čistírnách odpadních vod. Dále je práce zaměřena na posouzení energetické náročnosti, ...
 • Energetické hodnocení budovy 

  Žůrek, Petr
  V bakalářské práci jsou shrnuty zásadní změny energetického hodnocení budov, které přinesla novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v roce 2012. Zároveň jsou uvedeny požadavky předpisů EU na energetické hodnocení ...
 • Energetické hodnocení bytového domu 

  Trajer, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodárnosti panelového domu. Hodnotícím mechanizmem je zvolen energetický audit, který hodnotí budovu z hlediska energetického, ekonomického a environmentálního. Byly navrhnuty ...
 • Energeticky efektivní dům s projekční kanceláří 

  Lampa, Martin
  Bakalářská práce "Energeticky efektivní dům s projekční kanceláří" je zpracován ve formě projektové dokumentace dle platných přepisů. Objekt je navržen jako dvoupodlažní podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím, s ...
 • Eutrofizace vodních nádrží 

  Kukol, Jan
  Práce se v první části zaměřuje na obecné vysvětlení eutrofizace, její příčiny a následky. Stručně se zmiňuje o možných řešeních eutrofizace a přidává několik příkladů eutrofních nádrží v ČR. V druhé části se podrobně ...
 • Experimentální ověření kotevních oblastí zesílení ŽB prvků ocelovými lamelami 

  Vepřek, Karel
  Způsob kotvení externí výztuže pro ověření kotevních oblastí experimentální analýzou. Návrh a výroba zkušebních těles pro laboratorní zkoušení. Provedení zkoušek vybraných mechanických vlastností zkušebních prvků. ...
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, řešení technologické etapy hrubé spodní stavby 

  Synáček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podkladů a dokumentace vybrané etapy hrubé spodní stavby novostavby Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Předmětem práce je realizace podzemní stěny a ...
 • Filtrační materiály pro vodárenskou filtraci 

  Novotná, Aneta
  Tato bakalářská práce se především zabývá filtračními materiály pro úpravu pitné vody, jejich vlastnostmi, způsoby použití a snaží se představit nové možnosti při výběru filtračních materiálů na trhu. Pro lepší pochopení ...
 • Financování činností ve stavebním podniku 

  Hrdinová, Denisa
  Bakalářská práce “Financování činností ve stavebním podniku“ je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat vybranou činnost podniku. S ohledem na specifika stavební výroby je z hlediska finanční stability klíčové zajištění ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Krol, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financováním zakázky z praktického hlediska. Cílem bakalářské práce je popsat možnosti finančního zajištění stavební zakázky z pohledu dodavatele. V teoretické části jsou charakterizovány ...
 • Financování veřejné stavební zakázky 

  Nápravník, Karel
  Financování veřejné stavební zakázky, jako dlouhodobého aktiva by mělo zohledňovat koncepční pohled na udržení chodu obce a zajištění jejího udržitelného rozvoje, naplňovat provázanost finančních a strategických rozvojových ...
 • Financování veřejné stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Troanská, Eva
  Financování stavebních zakázek je jednou z nejdůležitějších fází, kde cílem každého stavebního podniku je dosahování co nejvyššího zisku a tím zajistit chod podniku. K financování veřejných zakázek jsou používány jak ...
 • Finanční plán a ekonomické zhodnocení investice realizované soukromým investorem 

  Malý, Lukáš
  V teoretické části se zaměřuji na vystižené podstaty klíčových částí podnikatelského plánu, zejména pak na finanční plán a zhodnocení efektivnosti investic. V praktické části jsem vypracoval podnikatelský plán na projekt ...
 • Finanční plán stavební zakázky 

  Kašová, Michaela
  Téma bakalářské práce je finanční plán stavební zakázky. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stavební zakázka, vlastní zdroje financování, cizí zdroje ...
 • Finanční plánování obce 

  Šimková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční plánování obce. Teoretická část je zaměřena na definování základních zdrojů plynoucích do rozpočtů municipalit a tvorbu rozpočtů. Poukazuje na problematiku finančního řízení ...
 • Finanční zajištění veřejného projektu 

  Sýkora, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce „Finanční zajištění veřejného projektu“ je provedení zjištění nejvhodnějšího způsobu financování veřejného projektu zateplení Základní školy Řečany nad Labem. V části zabývající se teorií jsou ...