Now showing items 198-217 of 832

 • Nabídková cena stavební zakázky 

  Vitásek, Stanislav
  Tato práce se zabývá nabídkovou cenou pro revitalizaci panelového domu financovaného ze soukromých zdrojů investora. Pro sestavení nabídkové ceny se využije položkového rozpočtu a aplikováním rozhodovací matice se zjistí ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Ševčík, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je ocenit stavbu, pro kterou je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. V teoretické části se zabývám cenotvorbou v průběhu životního cyklu stavebního projektu. V praktické části jsem dále rozpracoval ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Vaňková, Michaela
  Bakalářská práce řeší projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu s garáží pro 2 vozidla. Celkové půdorysné rozměry jsou 26 m x 10,6 m. Objekt je osazen do svažitého terénu, jsou proto umožněny vstupy do ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Patočka, Tomáš
  Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci nadstandardního rodinného domu v městě Polička. Jedná se o podsklepený dvoupodlažní dům se sedlovou střechou, který je určen pro čtyři až pět osob.
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Karlík, Štěpán
  Bakalářská práce řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu v obci Přestavlky, okres Přerov. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená z vápenopískového zdícího systému Sendwix. Stropy jsou z monolitického ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Ryšánek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem solitérního dvoupodlažního domu s 1 bytovou jednotkou, osazený ve svažitém terénu v katastrálním území Nového Jičína. Objekt je zastřešený obloukovou a zelenou střechou v různých úrovních ...
 • Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně pozemních komunikací 

  Puda, Adam
  Bakalářská práce se v teoretické části věnuje deformacím způsobených účinkem mrazu, především však mrazovým zdvihům, jejich postupným rozvojem a faktory ovlivňující jejich vznik. Dále rozdílnými způsoby měření míry namrzavosti ...
 • Navrhování a hodnocení hlavních konstrukčních typů vozovek pozemních komunikací 

  Nenál, Marek
  Bakalářská práce se zabývá navrhováním a posuzováním vozovek za pomoci výpočetních programů Rosy a Laymed. V teoretické části jsou popsány základní parametry vstupující do výpočtu. Praktická část potom srovnává jednotlivé ...
 • Navrhování asfaltových směsí a zkoušení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací 

  Dlouhý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zkoušením vstupních materiálů pro návrh asfaltových směsí, kde byly provedeny zkoušky kameniva a asfaltového pojiva. Následně proběhlo navržení dvou asfaltových směsí, české směsi ACO 11+ a německé ...
 • Navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod 

  Káda, Leoš
  Předmětem bakalářské práce je navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod. Cílem této práce je setřídit současné základní znalosti v oblasti návrhu čerpacích stanic, jejího vybavení a obohatit je novými trendy a ...
 • Navrhování tlakových stokových sítí 

  Macsek, Tomáš
  Práca sa zaoberá návrhom tlakových stokových sietí. Sumarizuje všeobecné návrhové znalosti o tlakovej kanalizácií a čerpacích staniciach, sumarizuje technické požiadavky českých vodárenských spoločností na tlakové stokové ...
 • Nástroje zajištění likvidity ve stavebním podniku 

  Šindelek, Martin
  Bakalářská práce analyzuje finanční zdraví stavebního podniku v letech 2009-2012, za použití odpovídajících metod a ukazatelů finanční analýzy. A na základě dosažených výsledků definuje vhodné návrhy a opatření na zlepšení ...
 • Návrh a posouzení dřevěné kopule 

  Hušek, Martin
  Předmětem bakalářské práce je provedení návrhu a posouzení zastřešení tvaru kopule. Úvodní kapitoly jsou věnovány návrhu samotné geometrie kopule s důrazem na její modifikaci pro účely optimalizace tvaru a struktury. ...
 • Návrh a posouzení jímky odpadních vod 

  Konečný, Vlastimil
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení výztuže pro konstrukci jímky odpadních vod. Dalším předmětem zadání je posouzení nádrže na mezní stav trhlin. Posouzení prvků je provedeno dle mezních stavů únosnosti a ...
 • Návrh a posouzení sanace historické dřevěné konstrukce 

  Nováková, Ľubica
  Bakalárka práca „ Návrh a posouzení sanace historického dřevěné konstrukce“ sa zaoberá návrhom a posúdením nových nahradených prvkov – protéz. Rieši taktiež návrh a posúdenie spojov nových prvkov s pôvodnými. Protézy je ...
 • Návrh a posouzení ŽB monolitické konstrukce 

  Kuchař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové monolitické rámové konstrukce domova důchodců. Předmětem posouzení jsou typické prvky nosného skeletu v 1. NP: příčel PS, podélný trám T5, sloup ...
 • Návrh a posouzení železobetonové desky v obchodním domě 

  Skoupá, Karolina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové desky v obchodním domě. Cílem této práce bylo, navrhnou a posoudit lokálně podepřenou stropní desku na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Práce obsahuje ...
 • Návrh cyklostezky Havířov – Žermanice 

  Kolísek, Radomír
  Bakalářská práce řeší návrh trasy cyklostezky mezi Havířovem a Žermanicemi. Úkolem bylo navrhnout chybějící cyklostezku, která povede mimo zatížené komunikace. V současnosti je stezka vedena částečně po silnici III/4735, ...
 • Návrh deskového mostu o jednom poli 

  Mareček, Tomáš
  Práca je zameraná na návrh a posúdenie doskového mostu o jednom poli. Je rozčlenená na jednotlivé kapitoly v chronologickom poradí podľa postupu návrhu a posúdenia. Prvá kapitola je venovaná návrhu dvoch variant mostu a ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zabývá posouzením možnosti návrhu malé vodní nádrže na vytipovaném území obce Bezměrov. Součástí práce je pojednání o typech a funkcích malých vodních nádrží a jejich vodohospodářském řešení. Je vyhodnocen geologický ...