Now showing items 293-312 of 832

 • Obecní bytový fond a jeho správa 

  Licková, Věra
  Bakalářská práce popisuje domovní a bytovou politiku jak na obecné úrovni, tak na konkrétní úrovni města Šlapanice. Mapuje v základních rysech vývoj bytové politiky před rokem 1989 až do současnosti. Popisuje koncepci ...
 • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Březinka 

  Vodvárková, Lenka
  V bakalářské práci řeším postup vyhotovení katastrální mapy digitalizované přepracováním katastrální mapy vedené v souřadnicovém systému stabilního katastru do souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální ...
 • Obnovitelné zdroje energie pro bytové domy. 

  Bergr, Josef
  Cílem bakalářské práce „Obnovitelné zdroje energie pro bytové domy“ je zvolení nejlepšího alternativního zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a to z finančního hlediska. Proto je významná část práce věnována ...
 • Obtokový kanál v areálu ČOV 

  Hyrš, Martin
  Cílem práce bylo navrhnout železobetonový obtokový kanál a vedlejší stropní desku v čistírně odpadních vod v Loučné nad Desnou.
 • Ocelová hala pro průmyslovou výrobu 

  Bém, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové dvoulodní haly pro průmyslovou výrobu v Moravských Budějovicích. Hala má obdélníkový půdorys o šířce 30m (18 m a 12 m) a délce 56 m. Celková výška hlavní lodě je 14,1 m. ...
 • Ocelová konstrukce autobusového nádraží 

  Plíšková, Iveta
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autobusového nádraží ve Dvoře Králové. Jedná se o obdélníkovou halu o rozměrech 35 x 45 m a válcovou střechou. Objekt bude sloužit jako nástupiště pro cestující, ...
 • Ocelová konstrukce autosalonu 

  Sztulová, Petra
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce autosalonu. Objekt je jednopodlažní, obdélníkového půdorysu o rozměrech 15 x 30 m a výšky 7 m. Konstrukce je tvořena střešním pláštěm, vaznicemi, vazníky, sloupy ...
 • Ocelová konstrukce bazénové haly 

  Novotný, David
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a statickém posouzení ocelové konstrukce bazénové haly v Prostějově. Součástí práce je posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků, vybraných detailů spojů a tvorba výkresové dokumentace ...
 • Ocelová konstrukce tréninkové tenisové haly 

  Vlček, Radek
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce tréninkové tenisové haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 40x63 m. Objekt je situován mimo zástavbu v blízkosti obce Moravičany. Halu tvoří 11 příčných ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly 

  Havíř, František
  Cílem práce je návrh ocelové nosné konstrukce zastřešení sportovní haly v lokalitě města Olomouc. Půdorysné rozměry objektu jsou 55,0 x 35,0 m a světlá výška 15,0 m. Řešení je vybráno na základě dvou předběžných variant. ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení tenisové haly 

  Šašinka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení sportovní haly. Rozpětí nosné konstrukce haly je 20,00 m, délka 39,80 m, výška 11,99 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S235. Byly zpracovány ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Matějková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá ve své první části povrchovým odtokem a opatřením proti tomuto jevu. Je zde vysvětleno, co to povrchový odtok je a jaké jsou nejčastější metody na ochranu půdy proti povrchovému odtoku a tím ...
 • Odhad nákladů stavebního objektu 

  Kopincová, Jana
  Zadáno téma "Odhad nákladů stavebního objektu". Teoretická část je zaměřena na projektové řízení ve stavebnictví, náklady v projektech výstavby a realizační náklady. V praktické části je řešen odhad cen tří rodinných domů ...
 • Odstraňování specifického znečištění při úpravě vody 

  Tázlerová, Radka
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem výskytu specifického znečištění ve zdrojích pitné vody a možnostmi odstranění těchto látek během úpravy vody na vodu pitnou. Pozornost byla zaměřena na hormony, pesticidy a ...
 • Okružní křižovatka Velkomoravská - bří Čapků v Hodoníně 

  Špačková, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je řešení křižovatky ulic Velkomoravská a bří Čapků ve městě Hodonín. Stávající stav je nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska. Problematický je technický stav autobusových zastávek pro ...
 • Opatření v systémech zásobování vodou v době sucha 

  Machač, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je shrnout problematiku zásobování vody v době sucha. V dlouhých obdobích sucha může dojít k nedostatku vody ve zdrojích a následně k problémům v zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou. V první ...
 • Opěrná železobetonová stěna 

  Gric, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové úhlové opěrné stěny. Jsou zde rozebrány účinky zatížení od jednotlivých návrhových přístupů uvedených v normě ČSN EN 1997. Posouzení samotné konstrukce ...
 • Opěrné zdi 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je vytvořit ucelený přehled nejčastěji používaných opěrných stěn v České republice a charakterizovat jejich vlastnosti, způsob posouzení, výhody, nevýhody či příčiny selhání. Na základě těchto poznatků bude ...
 • Optimalizace ceny stavebního díla 

  Prak, Michal
  Tato práce se bude zabývat optimalizací ceny stavebního díla, kterým je obnova a modernizace bytového domu (především zateplení fasády) ve městě Karviná. K optimalizaci ceny budou využity programy BUILDpower od společnosti ...
 • Optimalizace investice v obci 

  Novosád, Michal
  Moji bakalářskou práci ‚,Optimalizace investice v obci‘‘ jsem rozdělil na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejdříve věnuji základním definicím obce, jejího financování a rozpočtu. V nadcházející ...