Now showing items 599-618 of 832

 • Sanace sesuvu na silnici II/492, Luhačovice 

  Malá, Markéta
  Bakalářská práce s názvem Sanace sesuvu na silnici II/492, Luhačovice se zabývá rozdělením a popisem druhů sesuvů, metodami jejich řešení a způsoby jejich zabezpečení proti dalšímu sesouvání. Součástí je i praktické řešení ...
 • Sálavé vytápění 

  Dávidík, Ľubomír
  Bakalářská práce řeší vytápění penzionu Vír ve Žďáru nad Sázavou. Součástí penzionu je i restaurace s provozem. Objekt bude vytápěn podlahovým topením a otopnými deskovými tělesy. Projekt se zabývá výpočtem tepelného výkonu, ...
 • Seismická analýza konstrukcí s využitím IRS redukce 

  Svrčina, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním výsledků na výpočtových modelech konstrukcí bez využití a s využitím IRS redukce. Získané výsledky jsou srovnány s jednoduchými prutovými modely daných konstrukcí.
 • Silážní žlab Litkovice - stavebně technologická studie 

  Zadák, Petr
  Bakalářská práce řeší části stavebně technologické studie silážního žlabu v obci Litkovice. Pro zadanou stavbu bude zpracována především technologická studie realizace hlavních technologických etap, technická a průvodní ...
 • Skladiště se zatížitelností 25 kN/m2 

  Vymazal, Jakub
  Bakalářská práce s názvem „Skladiště se zatížitelností 25kN/m2“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Skladiště se nachází v městě Brně. Její půdorysné rozměry jsou 12x18m. Jedná se o betonovou ...
 • Skladová hala 

  Urbánek, Jan
  Náplní bakálářské práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení skladové haly v lokalitě města Třebíč. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 43,200 x 27,850 m a výšku 8,150 m. Hala je navržena se sedlovou střechou. ...
 • Sledování deformací mostní konstrukce 

  Fuchs, Martin
  Cílem této práce je především popsání procesu sledování deformací mostní konstrukce, aplikované na konkrétním případě mostního objektu: estakáda Prackovice. V práci jsou uvedeny obecné poučky a metody a jejich použití při ...
 • Sledování kvality geometrických parametrů koleje v úsecích s podpražcovými podložkami 

  Grygar, Zdeněk
  Práce je věnována hodnocení geometrických parametrů koleje v úseku s podpražcovými podložkami a možnosti porovnání výsledků nivelace a měřícího vozu. V práci byly shrnuty výsledky měření nivelace na obou zkušebních úsecích ...
 • Sledování vlivu různých technologií mletí na vlastnosti portlandských cementů 

  Virágová, Tereza
  Práce se bude zabývat sledováním vlivu různých technologií mletí na výsledné vlastnosti portlandského cementu. Dále bude sledovat ekonomickou náročnost mlecího procesu. Studie stručně shrne dosavadní poznatky o využívaných ...
 • Slovanské gymnázium v Olomouci - hrubá vrchní stavba 

  Homolová, Sandra
  Předmětem mé bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby Slovanského gymnázia v Olomouci. Objekt je navržen z monolitických železobetonových konstrukcí. Práce obsahuje technologický předpis provedení ...
 • Směsný cement pro speciální účely 

  Hrdina, Matěj
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií výroby portlandského cementu. Jeho surovinovým složením, mineralogickým složením, teorií vzniku slínkových minerálů při výpalu a jeho možným mísením s jinými ...
 • Socioekonomické aspekty svépomocné výstavby 

  Komínková, Iva
  Bakalářská práce obsahuje analýzu nákladů výstavby svépomoci i výstavby na klíč realizované specializovanou firmou. Analýza komparuje jednotlivé druhy nákladu vynaložených na stavbu. V práci jsou také uvedeny sociální ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Ďuriš, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem projektového managementu a specializovaných softwarů používaných v této sféře. Obsahuje definice projektového managementu v obecné rovině i ve stavebnictví. Navazuje na softwarovou ...
 • Softwarová podpora pro řízení jakosti ve stavebnictví 

  Kala, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je zmapovat softwarovou podporu pro řízení jakosti (management kvality) ve stavebnictví. Systém managementu kvality je definován a stanoven v základní kriteriální normě řady 9001, na mezinárodní ...
 • Součinitel výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů 

  Jinek, Josef
  Tato práce pojednává o stanovení součinitele výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů ve dně při volném výtoku. Má za cíl ověřit znalosti v této problematice. Na základě měření byly stanoveny hodnoty součinitele ...
 • Speciální povrchové úpravy architektonických betonů 

  Gajdoš, Jan
  Cílem této práce je popsat moderní metody finálních úprav architektonických betonů s rozdělením na povrchy vytvořené v čerstvém a zatvrdlém stavu. V práci jsou popsány různé vlivy a jejich dopady na výsledný povrch jako ...
 • Specifika pasivních domů 

  Hortová, Michaela
  Cílem této bakalářské práce je pochopení a prohloubení znalostí problematiky nízkoenergetických a pasivních domů. Teoretická část se zabývá definováním charakteristických vlastností nízkoenergetických a pasivních domů. V ...
 • Splaveninová studie vybraného toku 

  Zouhar, Radim
  Práce je zaměřena na stanovení sedimentujícího množství v řece Svitavě a Křtinském potoku, který ústí do řeky Svitavy ve městě Adamov. Částice sedimentují při dně koryta, jestliže je výsledná síla způsobená proudem vody v ...
 • Spodní stavba kancelářských prostor ve Zlíně 

  Gajdoš, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby administrativního objektu. Obsahuje technologický předpis pro zemní a základové práce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitních požadavků ...
 • Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 

  Výborný, Václav
  Hlavní náplní bakalářské práce je řešení stavebně-technologického projektu spodní stavby polyfunkčního objektu v České Skalici. Spodní stavba je založena ve dvou výškových úrovních na vrtaných pilotách. První výšková úroveň ...