Now showing items 667-686 of 832

 • Technická mapa výukového trenažeru 

  Kupcová, Anna
  Práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením prostoru výukového trenažeru pro geodetická měření před Fakultou stavební Vysokého Učení Technického v Brně s využitím Globálních navigačních družicových systémů. Lokalita ...
 • Technické, cenové a ekologické porovnání alternativních stavebních materiálů 

  Labudek, Lukáš
  Cílem práce je srovnání přírodních stavebních materiálů s materiály tradičními na základě technologických, ekologických a ekonomických kritérií. Srovnání bude provedeno na dvou ukázkových rodinných domech. Projekty obou ...
 • TECHNODAT,CAE SYSTÉMY - technologická etapa spodní stavby 

  Minarčík, Michal
  Náplní bakalářské práce je stavebně technologický projekt novostavby školícího střediska a sídla firmy Technodat, CAE systémy s.r.o. Projekt obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, základové konstrukce, svislé a ...
 • Technologická etapa hrubé stavby bytového domu 

  Kubrtová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickým řešením hrubé stavby bytového domu v Humpolci. Zabývá se etapou zdění a provedením stropu. Tato práce navrhuje technologické předpisy pro jednotlivé etapy včetně výkazu výměr, ...
 • Technologická etapa realizace nosné konstrukce překládací stanice skládky Uhy 

  Doubek, Rostislav
  Tato bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu realizace nosného skeletového konstrukčního systému překládací stanice skládky Uhy. Zabývá se pracovním postupem, zařízením staveniště, časovým plánem, strojní ...
 • Technologická etapa zastřešení objektu obchodního a logistického centra firmy Ptáček 

  Skopalová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení obchodního a logistického centra firmy Ptáček v Jinočanech. Řeší realizaci ploché střechy administrativní budovy a přilehlé haly. Práce obsahuje technickou ...
 • Technologická etapa zastřešení pozemního objektu ve Žďáru nad Sázavou 

  Moravec, Jan
  Obsahem bakalářské práce „Technologická etapa zastřešení pozemního objektu ve Žďáru“ je všeobecné stavebně – technologické řešení stavby. Tato práce obsahuje technologický předpis, technickou zprávu, zařízení staveniště, ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Rašovská, Michaela
  Zadání bakalářské práce řeší Technologické a inovační centrum ve městě Telč, určené pro malé a střední podnikatele. Parcela se nachází na okraji města, dříve sloužící jako orná půda. V novém územním plánu je tato oblast ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Klímová, Adéla
  Úkolem zadání bylo navrhnout Technologické a Inovační centrum, které by umožňovalo malým a středním podnikům zavádět progresivní technologie konkurenceschopné v národním i mezinárodním měřítku. Využíváno by mělo být i ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Abrhámová, Tereza
  Cílem práce bylo navržení areálu technologického a inovačního centra v rozvojové lokalitě města Telč, v městské části Za Stínadly. Navržené objekty pro různé provozy malých a středních podniků maximálně využívají zadaný ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Sances, Jan
  Studie technologického a inovačního centra řeší soubor objektů administrativního a výrobního charakteru, jež se nachází ve svažitém terénu nacházejícím se na okraji města Telč. V blízkosti se nachází objekty jak výrobního ...
 • Technologie sanace sypaných hrází s využitím vhodných typů odpadů 

  Michalčíková, Magdaléna
  Předmětem této práce je nalezení optimální technologie pro provádění oprav stávajících sypaných hrází s důrazem na jednoduchost a ekonomickou nenáročnost. Dále se zhodnotí parametry vybraných vedlejších energetických a ...
 • Technologie výroby cementových pěnobetonů a jejich vlastnosti 

  Mikulica, Karel
  Tato bakalářská práce pojednává o technologiích výroby cementových pěnobetonů a volbě vhodných surovin pro dosažení požadovaných vlastností pěnobetonu. Experimentální část bakalářské práce je věnována porovnání fyzikálních ...
 • Tenisová hala 

  Hanáčík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce tenisové haly obdélníkového půdorysu. Objekt se nachází na území města Brna. Projekt je vypracován ve dvou variantách. První varianta je ocelová konstrukce ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda v otopné soustavě 

  Vejmelka, Zdeněk
  Cílem práce je navrhnout systém vytápění v rodinném domě za použití tepelného čerpadla vzduch/voda. Objekt je třípatrový, dvě patra jsou nadzemní a jedno podzemní. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy. Řešený je i ...
 • Teplovodní vytápění občanských staveb 

  Vecheta, Aleš
  Cílem práce je navrhnout vytápění a ohřev TV u občanské budovy. Jedná se o objekt s celkovou zastavěnou plochou 410,44 m , který má dvě nadzemní podlaží a z části je podsklepen. Vytápění se převážně řeší otopnými tělesy s ...
 • Terasový rodinný dům 

  Holemy, Ondřej
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby terasového rodinného domu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v nezastavěné okrajová části města Šumperk a využívá jinak nezastavitelných pozemků ...
 • Tetčice - studie obchvatu 

  Poulík, Zdeněk
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a zdůvodnění obchvatu obce Tetčice, která leží v Jihomoravském kraji asi 20 kilometrů západně od města Brna. Trasa bude začínat na silnici S II/394 z Ivančic, pokračuje mezi Rosicemi ...
 • Těsnící podzemní stěny 

  Kaderka, Jan
  Tématem této práce je historie, účel provádění podzemních těsnících stěn, typy používaných technologií a konkrétní příklady jejich využití v praxi. Část práce se bude věnovat parametrům pojiv a injektážních směsí.
 • Trámový most přes řeku Blanici 

  Kostka, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu silnice III/14 130 v Zábrdí. Most vede přes řeku Blanici. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení. Studie č.1 - Trámový most je zpracována podrobně. Řešení ...