Now showing items 697-716 of 832

 • Umělý kámen - metody přípravy a vlastnosti 

  Pluskalová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby přípravy umělého kamene. Dokument prezentuje souhrn materiálů a metod vhodných pro přípravu a poukazuje na mechanické vlastnosti, včetně trvanlivosti tohoto materiálu, který má sloužit ...
 • Účelová mapa areálu hřbitova v Brankovicích 

  Žižlavská, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je zaměření areálu hřbitova v Brankovicích pro tvorbu účelové mapy, a dále půdorysů a řezů kostela. První část zahrnuje přípravné práce, volbu nejvhodnější varianty měřické sítě a měření v terénu. ...
 • Účelová mapa okolí jeskyně Balcarka v Moravském krasu 

  Janíčková, Bronislava
  Zaměření a vyhotovení účelové mapy okolí jeskyně Balcarky v Moravském krasu se zaměřením na krasové útvary a především pracovní vstupy do jeskyní. Dle pokynů českých státních norem a směrnice ČÚGK zabývající se tvorbou ...
 • Účelová mapa přírodní rezervace Pouzdřanská step - jižní část 

  Nováková, Darja
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy vybrané lokality v měřítku 1:500. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První etapa je věnována přípravám a pracím v terénu. Ve druhé části je zahrnuta samotná tvorba mapy ...
 • Účelová mapa v Malé Morávce 

  Kolb, Jan
  Cílem bakalářské práce je prezentovat problematiku vyhotovení účelové mapy lokality Hvězdy v Malé Morávce pro potřeby budoucích projekčních prací, které v praxi často nekončí jedním cíleným úkonem, ale je provázena ...
 • Účinky větru na příhradové výškové konstrukce 

  Komárková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá účinky zatížení větru na výškové příhradové konstrukci. Cílem je popsat odezvu konstrukce na účinek středního tlaku větru, fluktuací a odtrhávání vírů. Dále je zahrnut vliv účinků námrazy ...
 • Účinky větru na výškové konstrukce 

  Damek, Marek
  Práce s zaměřuje na porovnání dvou přístupů zatížení větrem na výškové konstrukce. Deterministický přístup bude posouzen dle normy na zatižení ČSN EN 1991-1-4. Stochastický přístup dle reálně naměřených rychlostí větru a ...
 • Úloha komunikace a firemní kultury ve stavebnictví 

  Zeráková, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o úloze komunikace a firemní kultury ve stavebnictví. Teoretická část se zabývá vyjasněním pojmů, které souvisejí s daným tématem. Praktická část zkoumá situaci ve stavebních firmách na území ...
 • Úprava části průtahu v Letohradě včetně návrhu řešení křižovatky 

  Běloušková, Kristina
  Cílem této bakalářské práce je řešení průtahu silnice II/360 města Letohrad a návrh okružní křižovatky v místě křížení ulice Šedivské a ulice Mírové. V celé délce trasy je zajištěn průjezd pro maximální vozidlo, které tam ...
 • Úprava koryta Hloučely 

  Vysloužilová, Lucie
  Práce se zabývá posouzením stávajícího stavu řeky Hloučely, která se nachází v obci Plumlov. Koryto je v intravilánu na říčním km 11,831-11,991. Kapacita stávajícího a nově navrženého koryta byla vymodelována použitím ...
 • Úprava křižovatky II/377 a III/37360 u Rájce-Jestřebí 

  Bažant, Petr
  V bakalářské práci je řešena úprava stávající úrovňové křižovatky silnic II/377 a III/37360 u Rájce-Jestřebí v Jihomoravském kraji. Jedná se o zvláštní stykovou křižovatku ve tvaru písmene K, ve které jsou všechny větve ...
 • Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 

  Vybíral, David
  Práce popisuje výstavbu zimního stadionu pro tréninkové účely realizované v Jihlavě. Cílem je návrh stavebně-technologického procesu hrubé vrchní stavby se zaměřením na železobetonové prefabrikované sloupy skeletové soustavy. ...
 • Vienna Point I Brno – hrubá vrchní stavba 

  Honzík, Roman
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení vrchní hrubé stavby objektu Vienna Point I. Konkrétní řešení závisí na vhodné volbě pracovního postupu pro montáž ocelové konstrukce, který bude v ideálním poměru ...
 • Vila Petra v Humpolci 

  Honzárek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací vily Petra v Humpolci, určenou pro šestičlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen jako ...
 • Víceúčelová hospodářská budova 

  Janírek, Karel
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce víceúčelové hospodářské budovy. Budova je určena pro chov a prezentaci zvířat, především koní. Objekt je situován mimo zástavbu v blízkosti obce Jeseník. ...
 • Víceúčelový objekt v Brně - hrubá vrchní stavba 

  Karabcová, Eva
  Obsahem této práce je realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby víceúčelového objektu v Brně. Budova má převážně sloužit pro administrativní účely. Práce v sobě zahrnuje stavebně technologickou zprávu, technickou ...
 • Víceúčelový sportovní objekt. 

  Trávníček, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce víceúčelového sportovního objektu. Půdorysné rozměry haly jsou 30 x 48 m. Výška haly je 17 m. Sportovní objekt je určen pro běžné sporty, jako je házená ,futsal, florbal, tenis ...
 • Víceúrovňový rodinný dům 

  Vavřínová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu na Dolní Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný dům je situován ...
 • Vlastnosti asfaltových pojiv vhodných pro zálivkové hmoty a asfaltové membrány 

  Musil, Vladimír
  V práci jsou popsány základní laboratorní vlastnosti vybraných asfaltových pojiv, které by mohly být vhodné pro zálivkové hmoty za horka a asfaltové membrány. Jedná se o silniční asfalt, polymerem modifikovaný asfalt, ...
 • Vlastnosti cementových betonů při působení vysokých teplot 

  Fiala, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem chování cementových betonů při působení vysokých teplot se zaměřením na chování vlivu kameniva a typu cementu. V teoretické části byly popsány procesy probíhající ve struktuře betonu při ...