Now showing items 708-727 of 832

 • Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 

  Vybíral, David
  Práce popisuje výstavbu zimního stadionu pro tréninkové účely realizované v Jihlavě. Cílem je návrh stavebně-technologického procesu hrubé vrchní stavby se zaměřením na železobetonové prefabrikované sloupy skeletové soustavy. ...
 • Vienna Point I Brno – hrubá vrchní stavba 

  Honzík, Roman
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení vrchní hrubé stavby objektu Vienna Point I. Konkrétní řešení závisí na vhodné volbě pracovního postupu pro montáž ocelové konstrukce, který bude v ideálním poměru ...
 • Vila Petra v Humpolci 

  Honzárek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací vily Petra v Humpolci, určenou pro šestičlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen jako ...
 • Víceúčelová hospodářská budova 

  Janírek, Karel
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce víceúčelové hospodářské budovy. Budova je určena pro chov a prezentaci zvířat, především koní. Objekt je situován mimo zástavbu v blízkosti obce Jeseník. ...
 • Víceúčelový objekt v Brně - hrubá vrchní stavba 

  Karabcová, Eva
  Obsahem této práce je realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby víceúčelového objektu v Brně. Budova má převážně sloužit pro administrativní účely. Práce v sobě zahrnuje stavebně technologickou zprávu, technickou ...
 • Víceúčelový sportovní objekt. 

  Trávníček, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce víceúčelového sportovního objektu. Půdorysné rozměry haly jsou 30 x 48 m. Výška haly je 17 m. Sportovní objekt je určen pro běžné sporty, jako je házená ,futsal, florbal, tenis ...
 • Víceúrovňový rodinný dům 

  Vavřínová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu na Dolní Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný dům je situován ...
 • Vlastnosti asfaltových pojiv vhodných pro zálivkové hmoty a asfaltové membrány 

  Musil, Vladimír
  V práci jsou popsány základní laboratorní vlastnosti vybraných asfaltových pojiv, které by mohly být vhodné pro zálivkové hmoty za horka a asfaltové membrány. Jedná se o silniční asfalt, polymerem modifikovaný asfalt, ...
 • Vlastnosti cementových betonů při působení vysokých teplot 

  Fiala, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem chování cementových betonů při působení vysokých teplot se zaměřením na chování vlivu kameniva a typu cementu. V teoretické části byly popsány procesy probíhající ve struktuře betonu při ...
 • Vlastnosti kompozitních profilů s dlouhovláknovou výztuží a polymerní matricí 

  Jastrzembská, Alena
  Bakalářská práce se zabývá v teoretické části surovinami, výrobou a vlastnostmi kompozitních materiálů s vláknovou výztuží a polymerní matricí. Uvádí také stručný přehled vybraných významných českých a zahraničních výrobců ...
 • Vliv bytového sektoru na tvorbu emisí skleníkových plynů 

  Hošková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vlivem bytového sektoru na tvorbu emisí skleníkových plynů. V teoretické části jsou doporučeny návrhy na snižování emisí skleníkových plynů v bytovém sektoru a popis environmentálních dopadů ...
 • Vliv dávkování ocelových vláken na úbytek konzistence čerstvého betonu a pevnost v tlaku ztvrdlého betonu. 

  Kuře, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku konzistence čerstvého drátkobetonu. Konzistence byla charakterizována zkouškou sednutím a zkouškou rozlitím, jak je popsána v ČSN EN 12350. Získané výsledky jsou porovnány s ...
 • Vliv přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu a betonových výrobků v prostředí XF 

  Šťastný, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá vlivem přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu a betonových výrobků v prostředí XF. Sleduje zejména vliv úpravy povrchů a uložení zkušebních vzorků na trvanlivost ...
 • Vliv sklonu návodního líce přelivu se širokou korunou na součinitel průtoku 

  Major, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o vlivu sklonu návodního líce přelivu se širokou korunou na součinitel průtoku. Z měření úrovně hladiny před přelivem při různých průtocích a různých sklonech návodního líce, byly stanoveny hodnoty ...
 • Vliv stavebního spoření na českou ekonomiku 

  Bergerová, Sandra
  Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy týkající se oblasti stavebního spoření. Cílem této práce je identifikovat dopad stavebního spoření na českou ekonomiku. V první části jsou popsány obecné ...
 • Vliv technických detailů na cenu stavebního díla 

  Hutkay, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozpočtování stavebních detailů. Obsahuje srovnání detailů nadpraží v obvodové zdi a základových pásů pod obvodovou zdí. Cílem praktické části práce je posoudit možnosti navržení finančně ...
 • Vliv technologie výstavby na cenu stavebního díla 

  Janovská, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou vlivu technologie výstavby na cenu stavebního díla. Teoretická část popisuje tématiku ceny, nákladů, stanovení rozpočtu, druhů výstavby a konstrukčních systémů. Praktická část ...
 • Vliv variantního řešení odkanalizování na čistírnu odpadních vod 

  Dohnal, Radek
  Účelem rešeršní části bakalářské práce je zhodnotit a porovnat návrh výpočtu klasických a alternativních způsobů odkanalizování, a jejich vliv na kvalitu odpadních vod odváděných na čistírnu odpadních vod. Hlavním cílem ...
 • Vliv volby měrného profilu v hydrometrovacím procesu 

  Jurčová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá vlivem volby měrného profilu v hydrometrovacím procesu. Kdy na základě zpracovaného souboru měření jsme schopni určit vhodnou relativní vzdálenost měrného profilu za vyústění trubky. Při určování ...
 • Vliv vrstvy obsypového materiálu sondy na citlivost měření metodou EIS 

  Slezák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá otázkou, jaký vliv bude mít vrstva a typ obsypového materiálu sondy na citlivost měření metodou elektrické impedanční spektrometrie. Experiment je realizován v laboratořích ÚVST. Práce navazuje ...