Now showing items 789-808 of 832

 • Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele 

  Johan, Stanislav
  Předmětem předkládané bakalářské práce "Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele" je proces zadávacího řízení veřejné zakázky se zaměřením na stanovení vhodných hodnotících kritérií a jejich vah včetně ...
 • Zahradnické centrum 

  Hodonský, Petr
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce zahradnického centra. Objekt se nachází v lokalitě Brno – Jundrov. Celková výška objektu je 9m a délka 35m. Příčná vazba je tvořena plnostěnným ...
 • Zajištění stavební jámy pro výstavbu malé vodní elektrárny ve Štětí 

  Holba, Radek
  Práce je zaměřena na zajišťování hlubokých stavebních jam. V první části jsou zmíněny možné způsoby zajištění a jejich výhody i nevýhody. Následuje statické posouzení pažící podzemní železobetonové stěny v programu Plaxis ...
 • Zakládání v oblasti Velkých Bílovic 

  Moravčík, Martin
  Práce má dvě části. V teoretické se zabývá rešeršním geologickým a geomorfologickým průzkumem lokality Velké Bílovice. Polovina praktické části se zaměřuje na vyhodnocení laboratorních zkoušek provedených na odebraných ...
 • Zakládání v Palkovicích 

  Poruba, Michal
  Úkolem bakalářské práce Zakládání v Palkovicích je porovnání podmínek pro zakládání v různých lokalitách v okolí Palkovic. Jako kritérium pro porovnání byl použit výpočet únosnosti základové půdy a výpočet sedání základové ...
 • Zaměření areálů vodárenských objektů 

  Mašková, Petra
  Cílem této bakalářské práce je tvorba účelové mapy polohopisné a výškopisné situace areálů tří vodárenských objektů na území města Žďáru nad Sázavou. Součástí mapy je orientační nekótovaný zákres stávajících inženýrských ...
 • Zaměření lokality "Čertova rokle " Brno , Lesná 

  Pešek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce, je tachymetrické zaměření a vyhotovení účelové mapy, pro zadanou část Čertovy rokle v městské části Brno - Lesná. V úvodní části práce jsou informace o lokalitě, následuje popis terénních ...
 • Zaměření lokality "Čertova rokle " Brno , Lesná 

  Čechovská, Iveta
  Cílem bakalářské práce je zaměření části lokality Čertova rokle a vyhotovení tachymetrického plánu v měřítku 1:500. První část práce se zabývá teorií a přípravou pro měření. V části druhé je pojednáno o samotném zpracování ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy areálu skanzenu Rožnov p. R. - 1. část 

  Potěšilová, Hana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytváření účelové mapy. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a tvorbu půdorysu a řezů vybrané budovy. V rámci mapy jsou posuzovány ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy areálu skanzenu Rožnov p. R. - 2. část 

  Šimášková, Ľubomíra
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zameranie pre tvorbu účelovej mapy v areáli skanzenu Rožnov pod Radhoštem. Táto práca popisuje celkový proces tvorby účelovej mapy. Výsledná výkresová dokumentácia sa nachádza v kapitole prílohy.
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy komunikace v lokalitě Senica – Kunov 

  Vaculová, Lucia
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy pro zpracování projektu rekonstrukce komunikace na základě geodetického zaměření. Práce je rozdělena na několik etap od rekognoskace zájmové lokality a jejího širšího ...
 • Zaniklé obce Bílinska na starých mapových dílech 

  Dohnalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním map z různých časových období, na kterých jsou vyobrazeny dnes již zaniklé obce oblasti Bílinska. V práci je vymezena oblast Bílinska, s jednotlivými charakteristikami této oblasti. ...
 • Zaniklé vodní plochy jižní Moravy v historických souvislostech 

  Vaštík, Karel
  Práce je zaměřena na zkoumání dnes již zaniklých vodních ploch na jižní Moravě od nejstarší zmapované minulosti až po současnost. Zabývá se jejich vznikem, vývojem v průběhu času a zánikem, přičemž získané poznatky ilustruje ...
 • Zastřešení autobusového nádraží s provozní budovou ve Vrchlabí 

  Vondráček, Vít
  Předmětem řešení bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autobusového nádraží ve Vrchlabí. Ta je řešena jako spolupůsobící ocelový skelet provozní budovy s konstrukcí venkovního zastřešení nástupiště Návrh ...
 • Zastřešení plaveckého bazénu v Budišově nad Budišovkou 

  Eliášová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce zastřešení bazénové haly. Půdorysné rozměry objektu jsou 28 x 46 m a výška 7,5 m. Nosnou konstrukci tvoří 11 příčných vazeb umístěných ve vzdálenostech ...
 • Zastřešení skladovací plochy 

  Kuběna, Kamil
  Mým úkolem bylo navrhnout a posoudit jednotlivé nosné části ocelové konstrukce pro zastřešení skladovací plochy v Brně, tak aby konstrukce splňovala veškeré požadavky pro pozemní stavby a plnila svou funkci. Zastřešení, s ...
 • Zastřešení sportovního objektu. 

  Štelc, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu a posouzením nosné dřevěné konstrukce střechy jednolodního sportovního objektu na rozpětí 40m pro lokalitu Brno. Půdorysné rozměry jsou 40 x 52,5 m a výška haly je 16 m. ...
 • Zastřešení vlakového nádraží 

  Olbert, Jan
  Cílem práce je návrh nosné konstrukce nástupištní haly vlakového nádraží. Konstrukce je budována nad obdélníkovým půdorysem o rozměrech 63,0 m x 300,0 m se světlou výškou, umožňující pohyb železničních vozidel podle ČSN ...
 • Zatěžovací zkoušky stropních konstrukcí 

  Tichý, Jan
  Předmětem bakalářské práce je popis procesu přípravy, provádění a vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek in-situ, včetně měřících technologií a způsobu zatěžování. Práce si klade za cíl nastínit vývoj a rozbor způsobu ...
 • Zděný rodinný dům 

  Koza, Josef
  Tématem bakalářské práce je zděný rodinný dům. Tento dům se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou je navržen ze systému Porotherm. Hlavní vstup k objektu je navržen ze severní strany, příjezdová komunikace k objektu ...