Now showing items 303-322 of 832

 • Ocelová konstrukce zastřešení tenisové haly 

  Šašinka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení sportovní haly. Rozpětí nosné konstrukce haly je 20,00 m, délka 39,80 m, výška 11,99 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S235. Byly zpracovány ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Matějková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá ve své první části povrchovým odtokem a opatřením proti tomuto jevu. Je zde vysvětleno, co to povrchový odtok je a jaké jsou nejčastější metody na ochranu půdy proti povrchovému odtoku a tím ...
 • Odhad nákladů stavebního objektu 

  Kopincová, Jana
  Zadáno téma "Odhad nákladů stavebního objektu". Teoretická část je zaměřena na projektové řízení ve stavebnictví, náklady v projektech výstavby a realizační náklady. V praktické části je řešen odhad cen tří rodinných domů ...
 • Odstraňování specifického znečištění při úpravě vody 

  Tázlerová, Radka
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem výskytu specifického znečištění ve zdrojích pitné vody a možnostmi odstranění těchto látek během úpravy vody na vodu pitnou. Pozornost byla zaměřena na hormony, pesticidy a ...
 • Okružní křižovatka Velkomoravská - bří Čapků v Hodoníně 

  Špačková, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je řešení křižovatky ulic Velkomoravská a bří Čapků ve městě Hodonín. Stávající stav je nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska. Problematický je technický stav autobusových zastávek pro ...
 • Opatření v systémech zásobování vodou v době sucha 

  Machač, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je shrnout problematiku zásobování vody v době sucha. V dlouhých obdobích sucha může dojít k nedostatku vody ve zdrojích a následně k problémům v zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou. V první ...
 • Opěrná železobetonová stěna 

  Gric, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové úhlové opěrné stěny. Jsou zde rozebrány účinky zatížení od jednotlivých návrhových přístupů uvedených v normě ČSN EN 1997. Posouzení samotné konstrukce ...
 • Opěrné zdi 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je vytvořit ucelený přehled nejčastěji používaných opěrných stěn v České republice a charakterizovat jejich vlastnosti, způsob posouzení, výhody, nevýhody či příčiny selhání. Na základě těchto poznatků bude ...
 • Optimalizace ceny stavebního díla 

  Prak, Michal
  Tato práce se bude zabývat optimalizací ceny stavebního díla, kterým je obnova a modernizace bytového domu (především zateplení fasády) ve městě Karviná. K optimalizaci ceny budou využity programy BUILDpower od společnosti ...
 • Optimalizace investice v obci 

  Novosád, Michal
  Moji bakalářskou práci ‚,Optimalizace investice v obci‘‘ jsem rozdělil na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejdříve věnuji základním definicím obce, jejího financování a rozpočtu. V nadcházející ...
 • Optimalizace provozu dešťových zdrží 

  Čížová, Veronika
  Práce se zabývá problematikou dešťových zdrží na stokové síti. Jsou zde zmíněny důvody pro zařazení dešťových zdrží, druhy, funkce, způsoby zařazení do stokové soustavy a doporučení pro výběr. Dále jsou zde uvedeny způsoby ...
 • Optimalizace směrového vedení trati v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim 

  Müller, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je optimalizace směrového vedení železniční trati. Navržená optimalizace zahrnuje posouzení stávající geometrické polohy koleje a stavu železničního spodku a svršku.Cílem je návrh zvýšení traťové ...
 • Optimalizace zdrojů financování investičního projektu 

  Adámek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je v první části shromáždit teoretické a metodické poznatky o zdrojích financování investičního majetku a ve druhé, praktické části je pak využít pro sestavení modelů tří druhů financování. ...
 • Optimalizace zdrojů financování pro rozvoj stavební firmy 

  Votrubcová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním jednotlivých způsobů financování při rozvoji stavební firmy. Mnou vybraná firma koupila nákladní automobil a pásové rypadlo, aby mohla rozšířit nabídku svých služeb. Porovnávám ...
 • Organizace bezpečnosti práce ve stavebním podniku 

  Herzig, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na systém bezpečnosti a ochrany ve stavebním podniku. Jejím úkolem je představit základní legislativu bezpečnosti práce v České republice a poté analyzovat systém bezpečnosti práce v ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Nosiadek, Pavel
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce je věnována přiblížení základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu výstavby, který je z části financován ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Krivdová, Magdaléna
  Předmětem této bakalářské práce je popis organizace a průběhu zakázky ve stavebním podniku s využitím nástrojů projektového řízení. V práci je zkombinována teoretická část s praktickou a to tak, že nejdříve je vysvětlena ...
 • Ovčí farma 

  Lazarová, Táňa
  Bakalářská práce je věnována komplexu ovčí farmy, penzionu a restaurace při obci Pozďatín. Návrh se zaměřuje na jednoduchost hmot, funkčnost a citlivé umístění do krajiny. Zemědělská budova je orientována směrem k silnici ...
 • Ověření a doplnění výškového bodového pole v k. ú. Lesná (Brno) 

  Štěpánek, Matěj
  Cílem této práce je provedení revize a přeměření části základního výškového bodového pole v katastrálním území Brno – Lesná a jeho doplnění. Revize spočívá v ověření aktuálního stavu výškového pole a ověření správnosti a ...
 • Oxid titaničitý a jeho vlastnosti v prostředí stavebních pojiv 

  Rypák, Peter
  Teoretická časť práce sa zaoberá sumarizáciou doposiaľ nadobudnutých informacií o fotokatalýze oxidu titaničitého, vplyvu na vlastnosti vybraných stavebných materiálov a jeho využitie vo všeobecnej praxi a pri výzkume ...