Now showing items 343-362 of 832

 • Porovnání omezovačů lokalizace 

  Květoň, Josef
  Předkládaná práce porovnává dva přístupy k zajištění konstantního uvolňování energie při šíření trhliny v konečněprvkostním modelu. Je totiž prokázáno, že výsledky modelů jsou závislé na hustotě sítě konečných prvků. ...
 • Posouzení existující konstrukce 

  Pospíšilová, Lenka
  Cílem tohoto dokumentu je posouzení existující železobetonové skeletové konstrukce jednopodlažní haly. V této práci je postupně proveden statický výpočet a posouzení jednotlivých nosných prvků železobetonové konstrukce. ...
 • Posouzení existující konstrukce průmyslové haly 

  Hamrlík, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající jednopodlažní průmyslové haly obdélníkového půdorysu. Nosný systém konstrukce je tvořen montovaným skeletem. Cílem této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...
 • Posouzení finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí 

  Feichtinger, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí. V teoretické části práce jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební ...
 • Posouzení finančního zdraví stavebního podniku 

  Dvořáková, Martina
  Cílem této bakalářské práce je posouzení finančního zdraví vybraného stavebního podniku za pomocí metod finanční analýzy. Tato práce sestává ze dvou hlavních částí. V první části této práce jsou vymezeny teoretické poznatky ...
 • Posouzení míry erozního ohrožení a návrh protierozních opatření 

  Sehnal, Marek
  Cílem práce je posouzení míry erozního ohroženína území obce Police a následný návrh protierozních organizačních a technických opatření. Lokalita obce byla zadána vedoucím práce.
 • Posouzení stability skalní stěny 

  Bíba, Tomáš
  Posouzení stability skalních stěn a svahů je nedílnou součástí odborného geotechnického posudku všude tam, kde hrozí porušení zemního nebo skalního tělesa. Posouzení závisí vždy na odborných znalostech a hlavně zkušenostech ...
 • Posouzení stavu vodního toku v povodí Moravy 

  Mitana, Petr
  Bakalářská práce řeší posouzení kapacity koryta řeky Bečvy v intravilánu a pod pohyblivým jezem ve městě Přerov a navržení ochrany před povodněmi v oblasti Přerovské chemické závodny Precheza.
 • Posouzení trámového mostu ve Valticích 

  Zatloukal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením trámové mostní konstrukce. Náplní práce je vytvořit prutový, rámový model konstrukce ve výpočetním programu. Rozpočítat zatížení na jednotlivé pruty modelu a umístit ho na kritická ...
 • Posouzení tržní reálnosti ocenění rodinných pasivních domů pomocí rozpočtového ukazatele 

  Lakuš, Jan
  Cílem Evropské unie je, aby všechny budovy postavené od roku 2020 v členských státech měly téměř nulovou spotřebu energie. Aktuální se tak stává dostupnost nástrojů ocenění plánovaných nákladů nízkoenergetické výstavby, ...
 • Posouzení vybraných částí ŽB a zděných konstrukcí 

  Neužil, David
  Bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných částí ŽB a zděných konstrukcí na objektu vinného sklepa a vypracováním výkresu výztuže u posuzovaných konstrukcí. Objekt se skládá ze vstupní budovy a vinného sklepa. U vstupní ...
 • Posouzení železobetonového mostu 

  Řeháček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá posouzením železobetonového mostu. Most slouží k převedení místní komunikace přes řeku Svratku. Most je řešen jako obloukový s táhlem a dolní mostovkou. Délka přemostění je 24,8 m. Zatížení a ...
 • Posuzování odolnosti žárobetonů vůči chemicky agresivnímu prostředí. 

  Mátl, Daniel
  Jsou aplikace žárobetonů pro místa, kde na ně působí korozivní prostředí. Bakalářská práce se zabývá popisem korozních vlivů a metodikou jejich zkoušení. Jednou z nejdůležitějších vlastností materiálů, která ovlivňuje ...
 • Pozemkový úřad Svitavy - řešení obvodového pláště budovy 

  Peterka, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zateplení obvodového pláště budovy Pozemkového úřadu ve Svitavách. Konkrétně se jedná o opláštění kontaktním zateplovacím systémem. Práce obsahuje technickou zprávu, ...
 • Požární stanice typu P 

  Raška, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k požární stanici typu P, což je druh požární stanice určený pro 5 – 8 hasičů v jedné směně, kteří tvoří jeden výjezd. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle ...
 • Predpätý most cez rieku Oravu 

  Figuli, Juraj
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a dimenzovanie jednopoľového cestného mostu, ktorý má slúžiť pre premávku v meste. Základ práce tvorí statický posudok nosnej konštrukcie mosta, pre ktorú bol zvolený variant dvoj-trámu o ...
 • Problematika řízení peněžních toků ve stavebním podniku 

  Žilinský, Lukáš
  Bakalářská práce „Problematika řízení peněžních toků ve stavebním podniku“, je zaměřena na objasnění a vysvětlení základních pojmů souvisejících s finančním řízením stavebního podniku. Popisuje metody a možnosti využití ...
 • Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního modelu terénu 

  Libosvár, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnost použití programu AutoCAD CIVIL 3D k vytvoření digitálního modelu terénu zájmové lokality. Poté následně k projektování liniových hydrotechnických staveb, které slouží jako protipovodňové ...
 • Prostorově zalomená stropní deska 

  Maršalová, Jiřina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem prostorově zalomené železobetonové desky rodinného domu a točitého schodiště. Železobetonová deska nesymetrického tvaru, vyztužená v obou směrech, tvoří stropní konstrukci suterénu a je ...
 • Protipovodňová ochrana v povodí toku Nectava 

  Boháč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí Nectavy. Cílem práce je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatření v daném povodí. Práce je rozdělena na dvě části, první část se zabývá vlastním popisem ...