Now showing items 363-382 of 832

 • Protismykové vlastnosti vozovek 

  Stránský, Jakub
  Bakalářská práce má za cíl zpracování poznatků o protismykových vlastnostech, jejich měření, zařízení k tomu sloužící a poruchy a jejich vhodné opravy u tuhých a netuhých vozovek. Praktická část vyhodnocuje protismykové ...
 • Provozní náklady pasivních domů 

  Baranyková, Zuzana
  Hlavním tématem bakalářské práce je porovnání provozních nákladů (energetické bilance) pasivního rodinného domu s provozními náklady rodinného domu běžné výstavby. Stanovení celkových provozních nákladů. Následné rozřazení ...
 • Průmyslová budova 

  Nitková, Jana
  Bakalářská práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní budovy o rozpětí 24 m, délce 63 m a skladebné výšce konzoly 8,7m. V průmyslové budově se nacházejí dva mostové jeřáby o nosnosti 12,5t a 32/8t. ...
 • Průmyslová budova 

  Michálek, Vojtěch
  V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce průmyslové haly o půdorysných rozměrech 30x63 m, maximální výškou 17,300m, pro oblast Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné ...
 • Průmyslová hala 

  Jílek, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce jednolodní průmyslové haly v souladu s prostorovým uspořádáním objektu o rozpětí 30 m, délky 84 m a výšce odpovídající skladebné výšce konzoly 9,0 m. V hale jsou ...
 • Předpjatý most přes řeku Trkmanku 

  Býčková, Klára
  Cílem práce je navrhnout řešení nové mostní konstrukce z důvodu nevyhovujícího stávajícího přemostění a z důvodu rekultivace a rozšíření říčního toku. Dle zadání je uvažována dodatečně předepjatá desková konstrukce o jednom poli.
 • Předpjatý most přes vodní tok 

  Kačer, Karel
  Jako téma bakalářské práce jsem zvolil statické řešení přemostění pozemní komunikace. Jedná se o skutečnou silnici první třídy nacházející se nedaleko města Kolín ve středočeském kraji. Most bude sloužit k převedení dopravy ...
 • Předpjatý most v obci Velké Pavlovice 

  Stloukal, Radim
  Předmětem této práce je návrh mostní konstrukce přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice. Nosná konstrukce je řešena jako deska z předpjatého betonu o jednom poli, délky 16,85m. Součástí je také statický výpočet dle normy ...
 • Předpověď průměrných měsíčních průtoků pro účely řízení soustavy nádrží 

  Šelepa, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na předpovědi průměrných měsíčních průtoků za účelem řízení nádrže i vodohospodářské soustavy nádrží. Předpověď je provedenapomocí metody Monte Carlo a generátorů umělých průtokových řad LTMA. ...
 • Předváděcí motosalon - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Valouch, Ondřej
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé horní stavby předváděcího motosalonu v Ostravě, a ekonomicko-časové porovnání monolitické a montované technologie výstavby. Bakalářská práce se zabývá technologickými předpisy ...
 • Přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu 

  Vlk, Petr
  V roce 2005 [1] byla představena revidovaná evropská norma 12697-11, která nabízí výběr ze tří odlišných metod zkoušení přilnavosti asfaltového pojiva na kamenivu. Statická metoda popsaná v části B má několik podobností s ...
 • Připrava pozemků pro developerský projekt 

  Černý, Petr
  Tématem bakalářské práce je příprava pozemků pro developerský projekt. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části práce jsou v jednotlivých kapitolách popsány procesy, nutné k zahájení, přípravě a realizaci ...
 • Přirozené odvodnění čistírenských kalů malých producentů 

  Mrvová, Michaela
  Práce je zaměřena na možnosti a navazující měření spojené s odvodňováním kalů, realizované prostřednictvím technologických mokřadů. Zaměření práce spočívá ve vyhodnocení evapotranspirace mokřadních makrofyt, resp. srovnání ...
 • Příčné odpory pražců s plastovými pražcovými kotvami 

  Francová, Aneta
  Práce je zaměřena na zjištění příčných odporů na pražcích s použitím plastové pražcové kotvy, označené jako EVA V. Měření jsou prováděna pomocí speciálního vytlačovacího zařízení na zkušebním úseku na trati Svitavy–Žďárec ...
 • Příprava a využití směsného portlandského pojiva pro vývoj samonivelačních směsí 

  Kianička, Dalibor
  Práce se zabývá návrhem samonivelačních podlahových potěrů a stěrek na bázi ternárního pojivového systému portlandský cement-hlinitanový cement-sádrovec s cíleným vznikem ettringitu. V rámci práce byl sledován vliv navržené ...
 • Příprava vysokohodnotných síranových pojiv beztlakovou metodou v roztocích chloridových solí 

  Dolák, Dušan
  Práca je zameraná na prípravu vysokohodnotného síranového spojiva beztlakovou metódou dehydratáciou sadrovca v roztoku chloridových solí. V nadväznosti na predchádzajúci výskum je cieľom práce overiť funkčnosť posledného ...
 • Přístavba a nástavba kina Máj v Uherském Brodě, stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby 

  Miča, Jaroslav
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt rekonstrukce kina Máj v Uherském Brodě. Projekt obsahuje technologický předpis pro monolitickou stropní konstrukci, který je doplněn kontrolními a zkušebními plány, ...
 • Přístavní terminál Brno 

  Liška, Zdeněk
  Tématem zadání tohoto projektu bylo vytvořit objekt sloužící pro rekreačně sportovní účely na Brněnské přehradě. Navrhovaná budova obsahuje následující části: zázemí pro zaměstnance Dopravního podniku města Brna, přístaviště, ...
 • Recyklace zastudena 

  Šperka, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování poznatků o recyklacích netuhých vozovek za studena, především na technologie hloubkové a částečné recyklace na místě za studena a jejich výhodami, či důvody pro větší využívání v ...
 • Rekonstrukce a rozšíření objektu s nosnou OK 

  Výborný, Martin
  Projekt se zabývá rekonstrukcí a rozšířením ocelové konstrukce dle současných norem, zaměřuje se na využití materiálu z původní konstrukce a na optimální montáž. Jedná se o bývalou sušárnu mléka, na kterou je kladen požadavek ...